menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Gastcolleges Ing & Maatschappij

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GASTCOLLEGES INGENIEUR & MAATSCHAPPIJ

Universiteit Hasselt Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

Gastcolleges

Ingenieur & Maatschappij B (2 ba + 3 ba)

 

Programma

Datum Topic Spreker Locatie
din
01.03.2016
Innovatieve Maggie-shelter voor vluchtelingen ir. arch. Kjell Keymolen
DMOA Maggie Shelter
Aula H2
woe 09.03.2016 In de voetsporen van Karl Popper en Thomas Kuhn
naar een gecontextualiseerd wetenschapsbeeld
prof. dr. Bart Van Kerkhove
VUB en UHasselt 
Aula H6
woe 16.03.2016 Corporate Social Responsibility en het belang van
communicatie in een hoog technologische omgeving
ir. Ann Caluwaerts
Telenet
Aula H5
woe 13.04.2016 Value sensitive design in de algoritmische cultuur dr. Katleen Gabriels
VUB
Aula H6

woe 20.04.2016

Changing transport in a changing world

ir. Peter Cosyn
Technum-Tractebel

Aula H6

woe 27.04.2016 Samenwerken. Over mensen en technologie
in zorgnetwerken
prof. dr. Ike Kamphof
Maastricht University
Aula H6


Binnen het opleidingsonderdeel “Ingenieur & Maatschappij B” voor de studenten van het tweede en derde jaar Industriële wetenschappen organiseert UHasselt een reeks gastcolleges over wetenschapsfilosofische thema’s. Deze gastcolleges zijn een aanvulling op de cursus waarbij de maatschappelijke rol en bijhorende verantwoordelijkheid van onze toekomstige ingenieurs wordt belicht. Ethiek en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De gastsprekers zijn experts op hun domein en delen hun inzichten.

Gelet op de brede maatschappelijke relevantie van de onderwerpen worden de gastcolleges ook opengesteld voor niet-studenten.
Geïnteresseerden zijn welkom op de Universitaire Campus, Agoralaan Gebouw D, 3690 Diepenbeek, telkens om 19.00 uur.

Meer info via: stijn.valkeneers@uhasselt.be

inschrijven

 


Innovatieve Maggie-shelter voor vluchtelingen

Wie: Kjell Keymolen, ir. architect, DMOA Maggie Shelter

Kjell is afgestudeerd als Ingenieur Architect aan de Universiteit Gent. Als medewerker van DMOA-architecten werk hij als ingenieur aan de Maggie-shelter. Hier ontwikkelt hij met zijn collega’s de structuur, transportmogelijkheden (gewicht en afmetingen) en optimalisatie van thermisch comfort en veiligheidsvoorwaarden.

Onderwerp:

Het ingenieur- en architectenbureau DMOA Architecten heeft een nieuw type tent ontwikkeld voor vluchtelingenkampen. De constructie, die de naam 'Maggie' kreeg, moet vooral dienen om scholen en ziekenhuizen in onder te brengen of levensmiddelen en medicijnen op te slaan.

Het bureau DMOA ontwierp de tent samen met een aantal onderzoekscentra en universiteiten. Tijdens zijn gastcollege zal Kjell Keymolen zijn betrokkenheid toelichten bij dit unieke project. Hij zal het proces belichten van de totstandkoming en de beslissingscriteria in het ontwerp. Tenslotte zal hij stilstaan bij de concrete plaatsing van de maggie-shelter.

Lokaal: Aula H2

Meer informatie:
http://www.dmoa.be/site/projects/maggie-program/
http://maggie-program.org/maggie-shelter/

In de voetsporen van Karl Popper en Thomas Kuhn naar een gecontextualiseerd wetenschapsbeeld

Wie: Prof. dr. Bart Van Kerkhove, docent VUB en UHasselt

Bart Van Kerkhove is verbonden aan de VUB en UHasselt als docent. Zijn specialisaties zijn filosofie van de wiskundige praktijk, bedrijfsethiek en Geschiedenis en sociologie van de wetenschap

Onderwerp:

De moderne, professioneel bedreven wetenschapsfilosofie heeft op meerdere wijzen komaf gemaakt met meer traditionele denkbeelden over wetenschap. Eén daarvan is de introductie van het fallibilisme of feilbaarheidsdenken. Karl Popper stelde onder meer dit idee centraal in zijn falsificatieleer: elk wetenschappelijk inzicht moet in principe voor revisie vatbaar zijn, anders is het geen wetenschap. Wat niet weerlegbaar is, valt derhalve in de categorie pseudowetenschap. Dit is Poppers befaamde demarcatiecriterium. Met de introductie daarvan gaat ook een historisering van wetenschap gepaard, in de zin dat men de resultaten van wetenschappelijk onderzoek steeds in hun tijdskader zal beoordelen. Thomas Kuhn liet vanaf de late jaren 1960 een complementaire nieuwe wind waaien in de wetenschapsfilosofie. Er kwam een einde aan de overheersing van een idealistisch wetenschapsbeeld als kwantitatieve opeenstapeling van steeds meer waarheden. Ook drastische, kwalitatieve veranderingen spelen op gezette tijden een doorslaggevende rol, was de inzet van Kuhns bekende boek "The structure of scientific revolutions". Eén van de effecten van het succes daarvan was dat een normatieve insteek meer en meer moest wijken voor een descriptieve kijk op de zaak. De manier waarop wetenschappers hun vak bedrijven werd het belangrijkste uitgangspunt. Filosofische reflectie volgde voortaan slechts in tweede instantie.

Lokaal: Aula H6

Corporate Social Responsibility en het belang van communicatie in een hoog technologische omgeving.

Wie: Ir. Ann Caluwaerts, Senior Vice President Communication bij Telenet

Ann is burgerlijk ingenieur van opleiding, maar in haar functie bij Telenet richt ze zich voornamelijk op strategische communicatie, regelgeving,  strategie-ontwikkeling, veranderingsprocessen en marketing. Ann heeft een interessant profiel, omdat ze een vrouwelijke ingenieur is die sterk doorgroeide in het bedrijfsleven. Op dit moment werkt ze niet als ingenieur, maar ze gebruikt haar achtergrondkennis dagelijks.

Onderwerp:

Elk bedrijf draagt een grote verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Elk bedrijf vult dit anders in, maar het belangrijkste is dat dit door gans het bedrijf gedragen wordt. Hoe dit ingevuld wordt, is ook sterk afhankelijk van het DNA van elk bedrijf. Via een case study zal Ann Caluwaerts een inkijk geven in hoe Telenet haar steentje bijdraagt en hoe dit ook de communicatie beïnvloedt.

Lokaal: Aula H5

Value sensitive design in de algoritmische cultuur

Wie: dr. Katleen Gabriels, postdoctoraal onderzoeker VUB

Katleen heeft een masterdiploma in de Germaanse filologie (KULeuven, 2005) en Moraalwetenschappen (UGent, 2009) en een doctoraatsdiplo ma in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB, 2014). Katleen werkt momenteel als een postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). In haar onderzoeksproject bestudeert ze de ethische aspecten van het Internet of Things en de virtualisering van morele relaties. Katleen haar specialisaties zijn: computerethiek, media-ethiek, ethische aspecten van technologie, Internet of Things, virtuele werelden en nieuwe media.

Onderwerp: 

In onze algoritmische cultuur benaderen we onszelf, de ander en onze omgeving almaar meer via data. Algoritmes kunnen onze keuzes beïnvloeden en sturen (‘persuasive technologies’) en ons gedrag voorspellen (‘predictive technologies’). Momenteel zitten we in het tijdperk van het ‘Internet of Things’, een verzamelnaam voor allerhande toestellen die aan het netwerk gekoppeld worden. ‘Smart’ en ‘connected’ technologieën zullen in stijgende lijn deel van onze levens worden. Hierdoor zal de verantwoordelijkheid van de ontwerper enkel toenemen - denk bijvoorbeeld aan de keuzes die gemaakt moeten worden om een ‘slimme wagen’ te programmeren. Centraal in dit gastcollege staat het belang van verantwoordelijk design of ‘value sensitive design’. De ontwikkelaar heeft een morele verantwoordelijkheid die hij of zij niet zomaar naast zich neer kan leggen. Recent zagen we echter bij ‘Dieselgate’ hoe een slimme technologie werd ingezet voor onethische doeleinden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ‘ethics’ en ‘engineering’ meer aansluiting bij elkaar vinden?

Lokaal: Aula H6

Changing transport in a changing world

Wie: ir. Peter Cosyn, Competence Manager Rail & Road and Spatial Design bij Tractebel Engineering n.v

Burgerlijk bouwkundig Ingenieur UGent
Burgerlijk ingenieur industrieel beleid KUL
Burgerlijk ingenieur geotechniek UGent
Lector Systems Engineering in Complexe Infrastructuurprojecten, UHasselt
Competence Manager Rail & Road and Spatial Design bij Tractebel Engineering n.v.
Project manager van grote (transport)infrastructuur projecten
Expert Transport Research Board committee on accessible transport (USA)

Onderwerp: 

De transport- en infrastructuurwereld is aan het veranderen: Technologische veranderingen maken Ubertaxi’s en google cars mogelijk.  Mondige(r) burgers blokkeren grote infrastructuurprojecten. Steden als Gent en Kopenhagen kiezen ervoor om duurzame fietssteden te worden op basis van klimaatsoverwegingen. Groeilanden worstelen met transportvraagstukken rond verkeersveiligheid, gender, congestie en luchtvervuiling. Personen met een beperking eisen een beter toegankelijke transportinfrastructuur.

Een van de uitdagingen van ingenieurs is het verder ontwikkelen van duurzame transportmiddelen en verzinnen van een leefwereld waar een stijgende bevolking met steeds hogere levensverwachting in kan blijven functioneren. Dit vraagt niet alleen een technologisch inzicht maar ook een open houding en teamwork met andere specialismen. Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond welke rol de ingenieur hier in kan spelen: van het toepasssen van de principes van integral design om technologie en infrastructuur toegankelijk te maken voor iedereen , over het creëren van draagvlak in gecontesteerde infrastructuurprojecten tot het detecteren van gender issues in transportvraagstukken.

Lokaal: Aula H6

Samenwerken. Over mensen en technologie in zorgnetwerken.

Wie: Prof. dr. Ike Kamphof, docent Maastricht University

Ike is verbonden aan de universiteit van Maastricht als docent. Ze heeft een doctoraat in de filosofie behaald aan de KUL in 2002. Haar huidig onderzoek focust zich op ‘(tele)presence and (tele)care’ en ‘the relationship between aesthetic sensibility and ethical affect.’

Onderwerp: 

De zorg moet beter en efficiënter vinden we. Om die doelen te bereiken wordt veel verwacht van nieuwe technologieën die zorg op afstand mogelijk maken. Zo wordt er geëxperimenteerd met sensoren om kwetsbare ouderen thuis in de gaten te houden en met zorgrobots die hen monitoren en gezelschap houden. Die technologieën zijn geen neutrale instrumenten die de zorg zoals we die nu kennen onaangetast laten. Ingenieurs bouwen niet alleen functies, maar, bewust of onbewust, geven zij menselijke relaties mede vorm. Ook gebruikers oefenen hun invloed uit op het nieuwe zorg netwerk. Aan de hand van haar praktijkonderzoek bespreekt filosofe Ike Kamphof hoe we het dynamisch samen werken van mensen en dingen in de zorg kunnen analyseren en welke vragen zich daarbij opdringen.

Lokaal: Aula H6