menu

Mobiliteitswetenschappen


Mobiliteitswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTER MOBILITEITSWETENSCHAPPEN

In de master ligt de focus op het verdiepen van je academische onderzoeksvaardigheden en op het  specialiseren in een specifieke afstudeerrichting. Je kan kiezen voor de afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement of Verkeersveiligheid en voor een Nederlandstalig of Engelstalig traject.

 


De afstudeerrichtingen verdienen speciale aandacht. De keuze voor een afstudeerrichting bepaalt immers de richting waarin je je gaat specialiseren. Naast vakken die specifiek zijn voor je afstudeerrichting zal ook de inhoud van je stage en je masterproef in het teken staan van de door jou gekozen specialisatie.

Afstudeerrichting Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Niet alleen in Vlaanderen dat aan een stevige inhaalbeweging bezig is op vlak van het verbeteren van de verkeersveiligheid, maar nog steeds een lange weg te gaan heeft. Ook internationaal blijft verkeersveiligheid een hot issue. Eén op drie Europese burgers raakt eens in zijn leven betrokken bij een verkeersongeval met gekwetsten. De overheid neemt tal van maatregelen op niveau van de weg (en omgeving), het voertuig en de mens om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarbij is er aandacht voor technologische innovaties op het vlak van de infrastructuur en het voertuig, handhaving, educatie en sensibilisering.

 

Afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement houdt zich bezig met het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes en met het organiseren van mobiliteit. Indien er een bepaald aanbod aan verkeer en vervoer gecreëerd wordt via een autowegennetwerk, een openbaarvervoersysteem, een fietsnetwerk … dan sta je als verkeerskundige voor de uitdaging om dit aanbod zo efficiënt (zo weinig mogelijk file) en duurzaam mogelijk te benutten. Dit vraagt om een aanpak vanuit verschillende invalshoeken. Om bv. het gedrag van individuen te veranderen ten voordele van duurzame vervoerswijzen (bus, trein of fiets) moet je als mobiliteitsmanager een pakket van diensten/instrumenten ontwikkelen die complementair zijn met infrastructuur en prijsmaatregelen.

Schakel- en voorbereidingsprogramma's

Heb je reeds een academisch of professioneel bachelordiploma of een masterdiploma in een ander studiegebied behaald? Dan kan je via een schakel- of voorbereidingsprogramma instromen in de masteropleiding mobiliteitswetenschappen.

  • Het doel van deze programma's is je op instapniveau van de Master te brengen.
  • Het schakelprogramma telt meer studiepunten dan het voorbereidingsprogramma omwille van het verschil tussen het profiel van een academische en een professionele opleiding.
  • Per dossier kan bekeken worden of je afhankelijk van je vooropleiding, recht hebt op eventuele vrijstellingen binnen het schakel- of voorbereidingsprogramma.

// Je hebt een academisch bachelordiploma

Indien je beschikt over een academische bachelor (of masterdiploma) in een ander domein dan Mobiliteitswetenschappen, zal je een kort voorbereidingsprogramma moeten doen.   
Het voorbereidingsprogramma wordt enkel in het Engels aangeboden.

 

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
(voor houders van een academische bachelor of master)
ECTS
3166 Quantitative methods  6
3167 Transport systems & transport policy: an introduction  6
3212 Introduction to transportation research  6
Totaal 18

 

// Je hebt een professioneel bachelordiploma

Indien je beschikt over een professioneel bachelordiploma, zal je een schakelprogramma moeten doen.
Het schakelprogramma wordt enkel in het Nederlands aangeboden.

 

SCHAKELPROGRAMMA
(voor houders van een professionele bachelor)
MODEL PROGRAMMA ECTS
1255 Verkeerskunde 1 6
1557 Statistiek voor verkeerskundigen 6
3168 Academische vaardigheden in mobiliteit 6
Ontwerpvaardigheden 3
1562 Verkeersveiligheid 3
1763 Modellen Verplaatsingsgedrag 3
Ruimtelijke Ontwikkeling 1 6
1559 Geografische Informatiesystemen 6
2984 Verkeerspsychologie 6
Totaal 45


Contact

Wens je meer info of wil je inschrijven voor het schakel-of voorbereidingsprogramma Mobiliteitswetenschappen, neem dan contact op met:

Patricia Hellriegel Tel.: 011/26.91.03
E-mail: patricia.hellriegel@uhasselt.be

VERPLICHTE OPLEIDINGSONDERDELEN

STAGE & MASTERPROEF

Masterproef (30SP)

In je masterproef werk je van A tot Z, volledig zelfstandig, een werkstuk uit waarin je aantoont dat je het vakgebied verkeerskunde en in het bijzonder je eigen specialisatie (afstudeerrichting) beheerst. Hierbij illustreer je dat je beschikt over de volgende competenties: het ontwikkelen van een probleemstelling binnen je eigen afstudeerrichting, een probleemoplossende onderzoekshouding, adequate onderzoeksmethoden, kritische reflectie, schriftelijke en mondelinge rapportagevaardigheden en het ontwikkelen van je eigen persoonlijke inbreng. Je masterproef resulteert in een thesis die je mondeling voor een jury verdedigt.

Stage (24SP)

Via een praktijkstage zet je je eerste stappen in het werkveld, waar je zal ontdekken hoe je je opgedane kennis en vaardigheden in een professionele omgeving toepast. Je kan uit een lijst van onderwerpen en stageplaatsen kiezen of je dient een eigen voorstel in. Bij de invulling van je stage hou je steeds rekening met je gekozen afstudeerrichting. Je stage duurt 10 weken en vindt plaats in de maanden maart, april en mei. Tijdens je stage hou je een logboek bij waarin je je voortgang rapporteert. Dit logboek wordt geraadpleegd door je stagebegeleiders en vormt de basis voor je evaluatie. Op het einde van je stage dien je een stagerapport in.

DOMEINSPECIFIEKE OPLEIDINGSONDERDELEN

ALGEMEEN

Goederenvervoer (6SP)

Je verwerft inzicht in logistieke systemen en het belang van goederenvervoer hierin. Je leert verschillende transportmodi beschrijven, de kosten ervan berekenen en transportprojecten evalueren. Verder verdiep je je ook in intermodaal transport. Topics die heel concreet aan bod komen zijn: Trends die de vraag naar transport beïnvloeden; Vergelijking van intermodale transportsystemen (bv. wegvervoer, werking containerterminal, mogelijkheden containerbinnenvaart); Kosten en prijzen van transport (bv. Hou je distributie in eigen handen of ga je uitbesteden?); enz. 

Kosten-batenanalyse en milieu-economie (6SP)

In het luik kosten-batenanalyse leer je de economische efficiëntie van beleidsopties te meten en te vergelijken. Deze methode is de standaardpraktijk geworden in beleidsanalyse en heel specifiek ook in het verkeersbeleid. Aan de hand van voorbeelden en gevalsstudies leer je de belangrijkste voor- en nadelen van deze methode en welke toepassingsmogelijkheden relevant zijn, heel specifiek in verkeerssituaties.
Verkeersactiviteiten hebben een belangrijke impact op milieu. In het deel milieueconomie leer je meer over het meten van de schade aangebracht door schadelijke emissies van transport. Tevens gaan we in op enkele remediërende maatregelen zoals bv. de substitutie van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen (biodiesel, bio-ethanol).

Intelligente transportsystemen (6SP)

De vraag naar transport blijft toenemen. Intelligente transportsystemen (ITS) worden ingeschakeld om het hoofd te kunnen bieden aan deze groeiende verkeersvraag en dit op een duurzame en betaalbare wijze. In dit vak leer je meer over de bestaande technologieën en over het potentieel van dergelijke systemen. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn: ITS systemen voor reizigersinformatie, verkeersinformatie, management openbaar vervoer, telematica  voor voertuigdetectie.

Verkeersstromen (6SP)

M.b.v. de verkeersstroomtheorie kan de evolutie van de toestand van het verkeer in het transportsysteem doorheen de ruimte en de tijd beschreven worden. Je leert verkeersstromen te analyseren en te simuleren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: fundamentele karakteristieken van verkeersstromen (bv. snelheid, verkeersdichtheid en –intensiteit, reistijd, enz.),  technologieën om verkeerstoestanden te meten (bv. inductieve lussen, meetcamera’s, enz.), impact van “flessenhalzen” op verkeersstromen, beschrijving van schokgolven, enz.

Academische onderzoeksvaardigheden in mobiliteit (6SP)

Je wordt voorbereid op je masterproef in het 2e masterjaar. Je kiest een onderwerp dat aansluit bij de keuze van je afstudeerrichting. Dit onderwerp vormt bij voorkeur de basis van het onderwerp van je masterproef. In interactie met je begeleider neem je deel aan het onderzoek en lever je een eigen bijdrage. Voor elk onderwerp wordt een introductie voorzien. Op afgesproken tijdstippen wordt gerapporteerd aan je begeleidende docent zodat je nog, waar nodig, kunt bijsturen. 

Microsimulatiemodellen (6SP)

Een microsimulatiemodel simuleert bewegingen van individuele voertuigen  op een wegennetwerk. In dit vak leer je hoe zo een microsimulatiemodel werkt en hoe je een dergelijk eenvoudig model in de praktijk ontwerpt, gebruikt en interpreteert.

 

AFSTUDEERRICHTING VERKEERSVEILIGHEID

Verkeers- en mobiliteitsgedrag (6SP)

In mobiliteits- en verkeersvraagstukken staat menselijk gedrag centraal. Inzicht krijgen in de factoren die het gedrag aansturen is essentieel om mobiliteitsvraagstukken te begrijpen en oplossingen aan te dragen. Het begrijpen van ‘alledaags’ menselijk gedrag is bij uitstel het wetenschapsterrein van de sociale psycholoog. Het begrijpen van dit menselijk gedrag in het verkeer staat hier centraal.

Diepteanalyse ongevallen (6SP)

Je verwerft inzicht in de theorie en toepassing van technieken voor diepteanalyse. Je leert gebeurtenissen te verklaren die leiden tot een ongeval, de plaats van impact te beschrijven en bredere aspecten en gevolgen in te schatten. Concrete onderwerpen die aan bod komen zijn: algemene ongevallenanalyse, werken op locatie, voertuiginspectie, analyse ongevalslocatie, verzamelen en gebruiken van getuigenissen,  principes van ongevallenreconstructie, enz.

Impact infrastructuur (6SP)

Wetenschappelijke methodes en benaderingen worden besproken die gebruikt kunnen worden om de effecten van (wijzigingen in) het wegsysteem op verkeersveiligheid te beoordelen. Voorbeelden zijn verkeersveiligheidsaudits, conflictobservaties, cross-sectionele risicomodellen en effectiviteitsevaluatie via voor- en nastudies. De methodes worden toegelicht tijdens de hoorcolleges en nadien toegepast tijdens de werkzittingen. Het voornaamste doel van het opleidingsonderdeel bestaat erin om je vertrouwd te maken met de belangrijkste technieken om de impact van elementen in het wegsysteem op verkeersveiligheid te meten.

Gedragsbeïnvloeding (6SP)

Deze cursus heeft biedt je een concreet plan van aanpak dat je in staat stelt een gedragswijzigend programma te ontwerpen, implementeren en evalueren (bv. een campagne). Dit plan van aanpak staat bekend als Intervention Mapping. Je zal op een probleemgestuurde manier praktisch leren om gaan met het proces van Intervention Mapping. Topics die aan bod zullen komen voor de toepassing van de Intervention Mapping benadering zijn steeds gerelateerd aan mobiliteit en verkeersveiligheid en gaan van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, gordeldracht, snelheidsgedrag of gebruik van fietshelm en kinderzitjes tot promotie van openbaar vervoer, keuze van vervoersmodus of gedragsaanpassing naar aanleiding van aangekondigde files.

 

AFSTUDEERRICHTING MOBILITEITSMANAGEMENT

Management van vervoersbedrijven (6SP)

Je krijgt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het bestuurlijk management van personenvervoerbedrijven. Hierbij leer je meer over de rol van marketingmanagement in een vervoersbedrijf, het potentieel van integrale kwaliteitszorg , de belangrijkste financiële stromen en de herkomst van middelen die omgaan in een vervoersbedrijf, organisatiestructuren en functies in verschillende Vlaamse vervoersmaatschappijen. Je leert het management van een vervoersbedrijf kritisch te analyseren en hierover een gefundeerde opinie te vormen.

Analytische verwerking van mobiliteitsdata (6SP)

Je verdiept je in het ontwerpen, toepassen en doorrekenen van keuzemodellen. Hiermee kan je simuleren op welke manier keuzegedrag (bv. keuze vervoermiddelen) van individuen wordt beïnvloed door externe factoren (bv. prijswijzigingen).

Verkeers- en vervoersmodellen (6SP)

Je kennis van het traditionele verkeersmodel wordt verder uitgediept. Hiermee maakte je reeds kennis in het vak “Modellen verplaatsingsgedrag” in 2de BA. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om het transportsysteem op zelfstandige basis te analyseren. Met behulp van ondersteunende software leer je de verschillende stappen (productie & attractie, distributie, keuze vervoersmiddel, toedeling) in het traditionele verkeersmodel te modelleren of te bouwen.

Management en predictie verkeersvraag (6SP)

In de vorige jaren bestudeerde je reeds uitvoerig het traditionele verkeersmodel. In dit vak verdiep je je in activiteitengebaseerde verplaatsingsmodellen.  In dit type van modellen worden verplaatsingen beschouwd als het resultaat van activiteiten die worden uitgevoerd. Om de evolutie van verplaatsingen te beschrijven en voorspellen worden daarbij steeds de activiteiten van individuen in rekening gebracht.

 

  • Studenten kunnen kiezen uit een Nederlandstalig of een Engelstalig traject. De domeinspecifieke opleidingsonderdelen worden wisselend om het academiejaar in het Nederlands of in het Engels gedoceerd. De opleidingsonderdelen die door internationale gastdocenten worden verzorgd (In-Depth Crash Investigation en Intelligent Transportation Systems) worden enkel in het Engels aangeboden.
  • Verplichte opleidingsonderdelen: stage en masterproef (48 ECTS)
  • De student kiest tussen de 48 en 72 ECTS uit de lijst van domeinspecifieke opleidingsonderdelen, waarvan minimum 12 ECTS en bij voorkeur 24 ECTS uit de gekozen afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement (MM) of Verkeersveiligheid (VV).
  • De student mag tot max. 24 ECTS kiezen uit de lijst met interdisciplinaire opleidingsonderdelen.
OPLEIDINGSONDERDELEN ECTS
VERPLICHT verplicht, 48 ETCS
Stage 18
Masterproef deel 1 + Masterproef deel 2 30
DOMEINSPECIFIEK tussen 48 en 72 ECTS, min. 12 ECTS uit afstudeerrichting MM of VV
2014-2015 Intelligent transportation systems 6
Microsimulatiemodellen 6
Verkeersstromen 6
Milieueconomische evaluatie van het transportbeleid 6
Study visit & international topics 6
[MM] Management en predictie van de verkeersvraag 6
[VV] Gedragsbeïnvloeding 6
[VV] In-Depth Crash Investigation 6
[VV] Verkeers- en mobiliteitsgedrag 6
2015-2016 Goederenvervoer 6
Strategische projectanalyse 6
 [MM] Analytische verwerking van mobiliteitsdata 6
 [MM] Management van vervoersbedrijven 6
 [MM] Verkeers- en vervoersmodellen 6
 [VV] Verkeersveiligheidsevaluatie: methodes en toepassingen 6
INTERDISCIPLINAIR max. 24 ECTS

zie verbredingslijn in de studiegids master mobiliteitswetenschappen (modeltraject)