menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERREGPROGRAMMA

Europese territoriale samenwerking is één van de doelstellingen van het cohesiebeleid.  Interreg is een programma gesteund vanuit het Europees Fonds voor Europese Ontwikkeling (EFRO) dat erop gericht is deze Europese territoriale samenwerking te stimuleren en te bevorderen.  Interreg V is de vijfde fase van het programma en loopt van 2014 tot 2020.

Het Interregprogramma ondersteunt samenwerking op drie gebieden:
- Interreg V-A: Grensoverschrijdende samenwerking
- Interreg V-B: Transnationale samenwerking
- Interreg V-C: Interregionale samenwerking

Interreg V-A is het voornaamste luik voor het indienen van projectvoorstellen. Binnen dit luik behoort Universiteit Hasselt tot twee Interreg- regio’s:
Grensregio Vlaanderen - Nederland
Euregio Maas - Rijn

Binnen Interreg V-B behoort de Universiteit Hasselt tot de regio Noordwest Europa.

 


Wat?
De Grensregio Vlaanderen-Nederland omvat aan Vlaamse zijde de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper).  Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 heeft deze regio 4 thema’s uitgekozen met daarbij 9 verschillende specifieke doelstellingen:
- Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
- Steun voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
- Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
- Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

Thema's Doelstellingen
Innovatie - 1A: Stimuleren van industrieel onderzoek en experimenteel onderzoek door uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen
- 1B: Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen 
Energie - 2A: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken
- 2B: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken
- 2C: Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën
Milieu - 3A: Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte Grensregio
- 3B: Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling,  door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen
- 3C: Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen
Arbeidsmarkt - 4: Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten

Via deze tweede projectoproep wenst het programma in totaal ca. 20% (27,5 miljoen euro) van de beschikbare middelen toe te kennen. Per thema is in beginsel van het volgende budget voorzien:
- Innovatie: 9,5 miljoen EFRO
- Energie: 5 miljoen EFRO
- Milieu: 10 miljoen EFRO
- Arbeidsmarkt: 3 miljoen EFRO

Het Comité van Toezicht kan afwijken van het voorziene maximumbudget van de oproep en bovenstaande verdeling.

U kunt projecten aanmelden binnen ieder thema van het programma. Wel heeft het comité van toezicht bijzondere aandacht - binnen de hierboven geschetste budgettaire marges per thema - voor:
- Projecten inpasbaar in de specifieke doelstelling 2A, 3B, 3C of 4;
- Projecten met een positieve impact op de programma-indicatoren van hierboven genoemde specifieke doelstellingen;
- Projecten gericht op de sectoren (duurzame) logistiek, agrofood en/of nano- en micro-elecktronica.

Deadline?
De indienprocedure verloopt in 2 fasen. In een eerste fase meldt u een beperkte projectschets aan. Op basis van deze beperkte aanmelding zal een eerste preselectie gehouden worden. De geselecteerde projecten worden daarna gevraagd om een uitgebreid aanvraagdossier indienen waarna de eindselectie doorgaat en de goedkeuring kan volgen.

Indiening van projectaanvragen dient te gebeuren via het e-loket. Meer informatie betreffende een call vindt u in het oproepdocument dat na lancering van de call terug te vinden is op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

De derde oproep voor het aanmelden van projectaanvragen wordt afgesloten op 13 januari 2017.  Je hebt tot dan de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket op de website van Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon Provincie Limburg Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland:  Robert Majchrowicz (robert.majchrowicz@limburg.be - 011 23 74 25)
Of op de website van Grensregio van Vlaanderen-Nederland

 


 


Wat?
Het programmagebied van Euregio Maas-Rijn is ongewijzigd gebleven t.o.v. het Interreg IV A EMR-programma. Partners moeten in één van de onderstaande gebieden gevestigd zijn om in aanmerking te komen voor deelname aan een Interreg EMR-project. Projecten moeten bestaan uit een partnerschap dat de nationale landsgrenzen overschrijdt.

Het programmagebied bestaat uit volgende regio's:

Land Regio
België

- Provincie Limburg
- Provincie Luik (waarvan arrondissement Huy-Waremme enkel voor de assen sociale inclusie en territoriale ontwikkeling)
- Duitstalige Gemeenschap
- Arrondissement Leuven (enkel voor de as innovatie)

Nederland - Regio's Zuid- en Midden-Limburg
- Regio Zuidoost-Noord-Brabant (enkel voor de as innovatie)
Duitsland - Kreis Aachen
- Kreis Düren
- Kreis Euskirchen
- Kreis Heinsberg
- Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Kreis Vulkaneifel


Het Samenwerkingsprogramma bestaat uit de volgende vier prioritaire assen:
- As 1 Innovatie: technologische innovatie, tech transfer, synergie bedrijfsleven en kennisinstellingen

- As 2 Economie: versterken van het concurrentievermogen bij kmo's (generiek): o.a. ondersteunen starters, implementeren nieuwe business modellen met het oog op exporteren, intrapreneurship en extrapreneurship, ook innovatie van processen en toepassingen die gericht zijn op een efficiëntere omgang met hulpbronnen in het kmo-wezen.

- As 3 - Sociale inclusie en opleiding: armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, grensoverschrijdende opleidings- en coachingstrajecten, wegwerken mismatch arbeidsmarkt en opleidingen.

- As 4 - Territoriale ontwikkeling: wegnemen van fysieke en juridische grensbarrières: thema's toerisme, cultuur, veiligheid, mobiliteit, gezondheidszorg, grensinformatievoorziening voor grensarbeiders.

Procedure?

De procedure voor de goedkeuring van projecten bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase wordt een projectschets ingediend. Na de beoordeling van de projectschets wordt een advies geformuleerd dat aan de coördinator overgemaakt wordt. Hierna kan een volledige projectaanvraag ingediend worden via de web-applicatie. 

Momenteel zijn 2 deadlines voor het indienen van projectschetsen bekend:

  • 16 februari 2017 - oproep 2a:  deadline voor het aanmelden van projectideeën binnen prioriteit 3 'Sociale inclusie en Opleiding' met een specifieke focus op integratie van vluchtelingen
  • 22 mei 2017 - oproep 3: deadline voor het aanmeldingen van projectideeën binnen één van de 4 prioritaire assen

Om een kwaliteitsvol voorstel te kunnen indienen is het aangewezen om zo spoedig mogelijk van start te gaan met de voorbereiding. Voor u uw projectschets indient, is het bovendien aangewezen dat u deze eerst met uw regionale antenne bespreekt om de inhoud en de haalbaarheid van uw projectidee af te stemmen. Dat geldt ook voor projecten waarbij u niet als leadpartner optreedt. Uw projectpartners moeten hun eigen regionale antenne ook op de hoogte brengen van projecten waarin zij wensen te participeren

Financiering?
Projecten kunnen voor max. 50% gefinancierd worden met EFRO-middelen uit het Interregprogramma.
Het programma kent een EFRO-budget van 96 miljoen euro.

Meer informatie?

- Brochure Interreg EMR
- Beschrijving prioritaire assen
- Oproepfiche oproep 3

Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon Provincie Limburg Interreg Euregio Maas-Rijn: Karsten Reyntjens (karsten.reyntjens@limburg.be - 011 23 74 16)
Of op de website van Interreg Euregio Maas-Rijn

 


Wat?

Het programmagebied Noordwest Europa omvat: Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg, delen van Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland.
In de nieuwe programmaperiode zal het NWE-programma zich focussen op 3 prioriteiten, uitgesplitst in 5 specifieke doelstellingen:

Thematische prioriteit Specifieke doelstellingen
Innovatie - Bevorderen van de innovatieprestaties in Noordwest Europa via internationale samenwerking
Koolstofarme economie - Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Noordwest Europa via internationale samenwerking rond de implementatie van CO2-, energie- en klimaatbeleid
- Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking rond de invoering van koolstofarme technologieën, producten en diensten
- Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking rond transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen
Efficiënte omgang met hulpbronnen en grondstoffen -  Optimaliseren van (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in Noordwest Europa via internationale samenwerking

Deadline?
Projectaanvragen kunnen enkel ingediend worden binnen een openstaande oproep. De eerstvolgende deadline voor het indienen van projectaanvragen is 30 november 2015 (12u).

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Nationaal contactpunt: Carolien Reubens (carolien.reubens@agentschapondernemen.be)