menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMA TOEGEPAST BIOMEDISCH ONDERZOEK

Wat?
Het TBM-programma richt zich op vergevorderd toepassingsgedreven onderzoek met een uitgesproken maatschappelijke toepasbaarheid, maar met slechts een beperkt potentieel voor de industrie. Het TBM-programma steunt biomedisch onderzoek dat doelt op het bijdragen tot ontwikkelingen van een nieuwe therapie, diagnose en/of specifieke preventie van bepaalde ziekte. Het onderzoek bevindt zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing, het richt zich op de vertaling en uitwerking van een wetenschappelijke bevinding naar een klinische toepassing. Daarnaast dient het onderzoek een duidelijke toepasbaarheid te hebben die een meerwaarde biedt voor de Vlaamse gezondheidssituatie. Op het ogenblik van indiening is er nog geen industriële interesse in het project en geen bestaansreden voor een potentiële spin-off. Een TBM-project heeft een looptijd van 2 tot 4 jaar en de begroting situeert zich tussen € 250.000 en € 1.000.000. De subsidie bedraagt 100% van de aanvaardbare kosten.

Wat?
Een TBM-project voldoet aan volgende criteria:

  1. Een TBM-project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe therapie, diagnose en/of specifieke preventie van een bepaalde ziekte.
  2. Een TBM-project is gericht op onderzoek dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevindt en zich eerder richt op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Anderzijds situeert het project zich ook niet te ver in het traject van ontdekking naar toepassing: het bestaat niet uit implementatie-activiteiten, zonder dat hier nog onderzoek aan te pas komt.
  3. Een TBM-project biedt een duidelijke toepasbaarheid met een meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie, met tenminste een positieve medische impact voor een bepaalde patiëntengroep
  4. Op het ogenblik van indiening (of in de nabije toekomst) bestaat er - omwille van een commerciële reden - geen industriële interesse in het TBM-project.

Een TBM-project heeft een looptijd van 2 tot 4 jaar en de begroting situeert zich tussen € 250.000 en € 1.000.000. De subsidie bedraagt 100% van de aanvaardbare kosten.

Wie?
Een TBM-projectvoorstel wordt ingediend door minstens één Vlaams onderzoekscentrum. Een aanvraag kan ingediend worden door een hoofdaanvrager of door een consortium, met een hoofdaanvrager en één of meerdere medeaanvragers. Gezien de klinische focus van het programma, dient minstens één Vlaams ziekenhuis (of het ITG) deel uit te maken van het consortium. Dit moet  inhoudelijk een belangrijke bijdrage leveren en budgettair minimaal een aandeel in de begroting hebben van 10 %. Daarnaast kunnen ook niet-Vlaamse non-profit O&O-actoren optreden als medeaanvrager. Voorwaarde is dat de totale begroting voor de niet-Vlaamse actor niet meer dan 20 % van de totale begroting bedraagt. Bedrijven kunnen niet optreden als aanvrager. Ze kunnen enkel aangesproken worden voor uitbesteding van routinematige taken, zonder creatieve inbreng. De gecumuleerde bijdrage van onderaannemers dient echter beperkt te blijven tot 30% van de totale begroting

Belangrijke wijzigingen oproep ten opzichte van vorige oproep?
- Vooraanmelding van projectindiening (uiterlijk 29 februari 2016)
- Vernauwing definitie partner van "Vlaamse non-profit-O&O-actor" naar "onderzoekscentra"
- Er wordt zeer sterk aangeraden om reeds tijdens de voorbereiding van een TBM project een begeleidingscommissie samen te stellen maar dit is geen verplichting meer

Deadline?
De uiterste datum voor indiening bij het FWO is 11 april 2016 (12 uur).

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon FWO: Patricia Menten (tbm@fwo.be)
Of op de site van het FWO

Merk op dat lopende TBM-projecten (toegekend < 1/1/2016) verder opgevolgd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen

De dienst Onderzoekscoördinatie organiseerde op 18 februari een informatiesessie over het programma Toegepast Biomedisch Onderzoek. Hieronder vind je de presentatie van deze sessie: