menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMA TOEGEPAST BIOMEDISCH ONDERZOEK

Wat?
Het TBM-programma richt zich op vergevorderd toepassingsgedreven onderzoek met een uitgesproken maatschappelijke toepasbaarheid, maar met slechts een beperkt potentieel voor de industrie. 

Een TBM-project voldoet aan volgende criteria:

 1. Een TBM-project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe therapie,diagnose en/of specifieke preventie van een bepaalde humane ziekte of een vergelijking van bestaande procedures die uitsluitsel geeft over de relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie.
 2. Een TBM-project is gericht op onderzoek dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar toepassing bevindt en zich eerder richt op vertaling en uitwerking van wetenschappelijke bevindingen naar klinische toepassingen dan op de novo kenniscreatie. Anderzijds situeert het project zich ook niet te ver in het traject van ontdekking naar toepassing: het bestaat niet uit implementatie-activiteiten, zonder dat hier nog onderzoek aan te pas komt.
 3. Een TBM-project biedt een duidelijke toepasbaarheid met een meerwaarde voor de Vlaamse gezondheidssituatie, met tenminste een positieve medische impact voor een bepaalde patiëntengroep of een kostenbesparing in de gezondheidszorg.
 4. Op het ogenblik van indiening (of in de nabije toekomst) bestaat er -omwille van een commerciële reden- geen industriële interesse in het TBM-project.

Een TBM-project heeft een looptijd van 2 tot 4 jaar en de begroting situeert zich tussen € 250.000 en € 1.000.000 (voor grote of multicentrische trials worden uitzonderlijk budgetten tot € 1.500.000 euro toegestaan). De subsidie bedraagt 100% van de aanvaardbare kosten.

Wie?
Een TBM-projectvoorstel wordt ingediend door minstens één Vlaams onderzoekscentrum. Een aanvraag kan ingediend worden door een hoofdaanvrager of door een consortium, met een hoofdaanvrager en één of meerdere medeaanvragers. Gezien de klinische focus van het programma, dient minstens één Vlaams ziekenhuis (of het ITG) deel uit te maken van het consortium. Dit moet inhoudelijk een belangrijke bijdrage leveren en budgettair minimaal een aandeel in de begroting hebben van 10 %. Daarnaast kunnen ook niet-Vlaamse onderzoekscentra optreden als medeaanvrager. Voorwaarde is dat de totale begroting voor de niet-Vlaamse partner niet meer dan 20 % van de totale begroting bedraagt. Bedrijven kunnen niet optreden als aanvrager. Ze kunnen enkel aangesproken worden voor uitbesteding van routinematige taken, zonder creatieve inbreng. De gecumuleerde bijdrage van onderaannemers dient echter beperkt te blijven tot 30% van de totale begroting.

Belangrijke wijzigingen oproep ten opzichte van vorige oproep?

1. De focus van het programma werd uitgebreid:

 • Met betrekking tot de eerste voorwaarde (zie hierboven): projectvoorstellen die zich richten op het vergelijken van bestaande therapieën/diagnostica/preventieve maatregelen voor een bepaalde ziekte om hun relatieve effectiviteit en kostenefficiëntie te bepalen, zijn ontvankelijk binnen deze oproep.
 • Met betrekking tot de derde voorwaarde: projectvoorstellen waarin therapieën/diagnostica/preventieve maatregelen ontwikkeld/gevalideerd worden met als doelstelling om te komen tot een kostenreductie voor het Vlaamse gezondheidssysteem (zonder medische impact voor de patiënt), zijn ontvankelijk binnen deze oproep.
 • Met betrekking tot de vierde voorwaarde: projectvoorstellen waarin een medisch hulpmiddel (gecommercialiseerd door een bedrijf) wordt vergeleken met de gouden standaard met het oog op het vergelijken van de effectiviteit, veiligheid en kostenefficiëntie ervan zijn ontvankelijk in deze oproep op voorwaarde dat de studie volledig onafhankelijk van het bedrijf wordt uitgevoerd en het bedrijf noch bereid is noch legaal verplicht is om een dergelijke studie uit te voeren.

2. Vanaf dit jaar is het uitzonderlijk toegelaten om een projectbudget tot € 1.500.000 euro in te dienen voor grote en/of multicentrische trials, op voorwaarde dat de noodzaak voor een dergelijk omvangrijk budget grondig gemotiveerd wordt in de aanvraag.

3. Projectvoorstellen worden ingediend via het e-loket van FWO.

4. Vaste startdatum (1 oktober 2017).

Deadline?
Deadline voor de projecttransfer van de promotor naar de instelling van de promotor (= hoofdaanvrager): 18 april 2017 om 17u
Deadline voor het overmaken van het projectvoorstel van de instelling van de promotor naar het FWO: 25 april 2017 om 17u

 

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contact FWO: tbm@fwo.be
Of op de site van het FWO

Extra ondersteuning?
Bij twijfels met betrekking tot de fit van een projectvoorstel in het TBM programma, kan de mening van FWO gevraagd worden door een korte abstract (1-2 pagina’s) te versturen naar tbm@fwo.be. Het is eveneens mogelijk om een mondelinge voorbespreking bij FWO aan te vragen. Hiervoor dient een korte abstract aan FWO bezorgd te worden, samen met de belangrijkste vragen waarop een antwoord gewenst wordt.

Op 1 februari 2017 organiseert de dienst Onderzoekscoördinatie tevens een infosessie rond het TBM-programma. Hier worden de modaliteiten van de nieuwe oproep toegelicht. Registreren is verplicht en kan via volgende link.

 Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je bovendien terecht voor:

 • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
 • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
 • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
 • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
 • Controle van de finale projectbegroting
 • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt