menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN STRATEGISCH BASISONDERZOEK

 

Wat?
Het FWO-programma strategisch basisonderzoek (SBO) financiert kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten die het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit vooropstelt als basis voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen. Het FWO steunt binnen het SBO-programma zowel projecten met een economische finaliteit als projecten met een maatschappelijke finaliteit. De projectduur bedraagt vier jaar, maar kan mits een goede motivering ook een kortere looptijd hebben. Van de projectuitvoerders van een SBO-project wordt verwacht dat zij hoogwaardig basisonderzoek uitvoeren en dat zij tevens een duidelijke visie hebben over het potentieel voor valorisatie. Ze leveren hiertoe een actieve inspanning met het oog op de transfer, de benutting en de valorisatie van de onderzoeksresultaten bij economische of maatschappelijke actoren. Het is van cruciaal belang om bij de totstandkoming van een projectvoorstel een proactieve dialoog aan te gaan met mogelijke gebruikers. Het samenstellen van een begeleidingscommissie is hierbij een nuttig instrument.

Wie?
Het SBO-financieringskanaal is horizontaal en staat open voor alle disciplines en toepassingsdomeinen. Hierdoor is het ook geschikt om multidisciplinaire onderzoeksprojecten tot ontplooiing te laten komen. Een SBO-projectvoorstel wordt ingediend door minstens één Vlaams onderzoekscentrum. Een Vlaams onderzoekscentrum wordt hierbij gedefinieerd als een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool of elk onderzoekscentrum dat gevestigd is in het Vlaamse Gewest. Meerdere onderzoekscentra kunnen ook samen een consortium vormen. In dergelijk geval wordt één van de Vlaamse onderzoekscentra als projectcoördinator aangeduid.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorige oproep?

1. Indiening van de aanvraag vindt plaats via het e-loket van het FWO.

2. Vaste project startdatum: 1 januari 2018

3. Om een goede ondersteuning door de tech-transfer diensten van de onthaalinstellingen mogelijk te maken en een vlotte opstart van het evaluatieproces te garanderen, dient tegen 25 april 2017 17u een voorlopige versie van de aanvraag via het FWO e-loket naar de onthaalinstelling overgedragen te worden. Op deze datum dient de aanvraag minstens volgende gegevens te bevatten: leden van het project consortium, concrete samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatie doelstellingen en te wraken experten.

4. De intentieverklaringen van de leden van de begeleidingscommissie worden overgemaakt aan de externe deskundigen en dienen tegen de definitieve indiendatum toegevoegd te worden aan de projectaanvraag. Gezien het internationale profiel van de externe referenten dienen deze brieven preferentieel in het Engels opgesteld te worden.

5. De Excelfile met het aangevraagde detailbudget wordt overgemaakt aan de externe deskundigen.

Deadline?
Deadline voor de projecttransfer van de promotor naar de instelling van de promotor (= hoofdaanvrager): 25 april 2017 om 17u
Deadline voor het overmaken van het projectvoorstel van de instelling van de promotor naar het FWO: 19 mei 2017 om 17u

 

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contact FWO: sbo@fwo.be
Op de site van het FWO

Extra ondersteuning?
Potentiële indieners kunnen steeds een verkennend gesprek aanvragen met FWO medewerkers. Een dergelijke bespreking vergt ongeveer 1 uur. Praktisch gebeurt dit via een e-mail aan sbo@fwo.be met een korte abstract en de belangrijkste vragen (max. 1 A4 pagina). Indieners dienen tevens een aantal mogelijke data op te geven waarop dit verkennend gesprek voor hen op het FWO te Brussel zou kunnen plaatsvinden.

Op 1 februari 2017 organiseert tevens de dienst Onderzoekscoördinatie een infosessie rond het SBO-programma. Hier worden de modaliteiten van de nieuwe oproep toegelicht. Registreren is verplicht en kan via volgende link.

Bij de dienst Onderzoekscoördinatie kan je bovendien terecht voor:

  • Ondersteuning bij procesgerelateerde vragen (Vb. vragen rond de aanvraagtemplate, cofinanciering,...)
  • Schakelfunctie tussen onderzoeker en financierende instantie
  • Organisatie intern (TTO, PER, FIN) en extern (ICL,...) overleg
  • Hulp bij het opstellen van de projectbegroting
  • Controle van de finale projectbegroting
  • Aanleveren van de administratieve gegevens van de UHasselt