menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN STRATEGISCH BASISONDERZOEK

Wat?
Het FWO-programma strategisch basisonderzoek (SBO) financiert kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten die het opbouwen van wetenschappelijke of technologische capaciteit vooropstelt als basis voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen. Het FWO steunt binnen het SBO-programma zowel projecten met een economische finaliteit als projecten met een maatschappelijke finaliteit. De projectduur bedraagt vier jaar, maar kan ook een kortere looptijd hebben van minimum twee jaar. Van de projectuitvoerders van een SBO-project wordt verwacht dat zij hoogwaardig basisonderzoek uitvoeren en dat zij tevens een duidelijke visie hebben over het potentieel voor valorisatie. Ze leveren hiertoe een actieve inspanning met het oog op de transfer, de benutting en de valorisatie van de onderzoeksresultaten bij economische of maatschappelijke actoren. Het is van cruciaal belang om bij de totstandkoming van een projectvoorstel een proactieve dialoog aan te gaan met mogelijke gebruikers. Het samenstellen van een begeleidingscommissie is hierbij een nuttig instrument.

Wie?
Het SBO-financieringskanaal is horizontaal en staat open voor alle disciplines en toepassingsdomeinen. Hierdoor is het ook geschikt om multidisciplinaire onderzoeksprojecten tot ontplooiing te laten komen. Een SBO-projectvoorstel wordt ingediend door minstens één Vlaams onderzoekscentrum. Een Vlaams onderzoekscentrum wordt hierbij gedefinieerd als een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool of elk onderzoekscentrum dat gevestigd is in het Vlaamse Gewest. Meerdere onderzoekscentra kunnen ook samen een consortium vormen. In dergelijk geval wordt één van de Vlaamse onderzoekscentra als projectcoördinator aangeduid.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorige oproep?
- Vooraanmelding van projectindiening (uiterlijk 11 april 2016)
- Geen mogelijkheid meer voor bedrijven om als partner deel te nemen aan het SBO-consortium (wel nog als lid van de begeleidingscommissie); enkel FWO-subsidie voor de deelnemende onderzoekscentra.
- Verschillen in de evaluatieprocedure: slechts één evaluatieronde, geen instructiegesprek tijdens deze oproep (wel mogelijkheid tot voorbespreking).
- In 2016 zal er geen oproep plaatsvinden in het kader van de Lead Agency akkoorden met STW (Nederland)

Deadline?
De uiterste datum voor indiening van projectaanvragen bij het FWO is 23 mei 2016 (12 uur).

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon FWO: Tom Van de Putte (sbo@fwo.be)
Op de site van het FWO

Merk op dat lopende SBO-projecten (toegekend < 1/1/2016) verder opgevolgd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen

De dienst Onderzoekscoördinatie organiseerde op 18 februari een informatiesessie over de Projecten Strategisch Basisonderzoek. Hieronder vind je de presentatie van deze sessie: