menu

Internationaal


Internationale studenten

Internationaal

Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ENKELE VEEL GESTELDE VRAGEN

(klik op de vraag om het antwoord te zien!)

 • Wat is het verschil tussen een professionele en een academische opleiding?


  Professionele bacheloropleidingen worden enkel aangeboden door een hogeschool. Opleidingen aan de universiteit zijn academische opleidingen.
  Vanaf 2013-2014 worden de academische masteropleidingen die tot heden door de hogescholen werden georganiseerd, ook ondergebracht bij de universiteiten (met uitzondering van de kunstopleidingen). De opleiding architectuur en interieurarchitectuur, revalidatiewetenschappen en kinesitheratie, en industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) breiden het studieaanbod van de UHasselt uit. Het studentenaantal van de UHasselt is hierdoor gegroeid tot 5400 studenten.
  Een professionele bacheloropleiding is gericht op directe inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Na het voltooien van een 3 jarige professionele bachelor ben je klaar om zelfstandig een beroep uit te oefenen. Indien je nadien nog wil overstappen naar het academisch hoger onderwijs en een masteropleiding wil volgen, dan word je niet rechtstreeks toegelaten. Je moet eerst slagen voor een schakelprogramma (één tot twee jaar) waarin je de ontbrekende algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke basiskennis moet verwerven. Dit is geen evidentie en is enkel weggelegd voor studenten met een onderzoekende en kritische houding en voldoend analytisch vermogen. De inspanningen en de tijd die nodig zijn om te slagen voor een schakelprogramma, mogen niet onderschat worden. Wie een masterdiploma wil behalen, start daarom best met een academische bacheloropleiding
  Een academische opleiding bestaat uit een bacheloropleiding gevolgd door een masteropleiding. In deze bacheloropleidingen krijg je een brede wetenschappelijke vorming en word je voorbereid op de masteropleiding. Je krijgt met je academische bachelordiploma rechtstreeks toegang tot een masteropleiding die je voorbereidt op de uitoefening van beroepen waarin het zelfstandig aanwenden van wetenschappelijke kennis verwacht wordt.Na het voltooien van een masteropleiding kan je echter ook opteren voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift waardoor je een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderzoek en eventueel een academische loopbaan kan uitbouwen.  

 • Hoe is een opleiding opgebouwd?


  Elke bacheloropleiding heeft een omvang van ten minste 180 studiepunten. De omvang van een masteropleiding is afhankelijk van de opleiding: 60, 120 studiepunten of meer.
  Elke opleiding is opgebouwd uit opleidingsonderdelen van minstens 3 studiepunten.

 • Wat is een studiepunt?


  De omvang van een opleidingsonderdeel of van een opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten.
  Een studiepunt is een maat voor de studietijd die nodig is om de leerresultaten/eindcompetenties van het opleidingsonderdeel te bereiken. Gemiddeld is één studiepunt gelijk aan 27 uren studieactiviteit, contactonderwijs en examens inbegrepen.
  Het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel vind je in het opleidingsprogramma. Je hebt opleidingsonderdelen van 3 of 4 of 5 of 6 of meer studiepunten. Als je voltijds studeert, dan neem je ongeveer 60 studiepunten op per academiejaar. Dit betekent een studieactiviteit van gemiddeld 1620 uren op jaarbasis.

 • Wat is het verschil tussen opgenomen en verworven studiepunten?


  Opgenomen studiepunten zijn de studiepunten verbonden aan een opleidingsonderdeel, waarvoor een student zich heeft ingeschreven in een bepaald academiejaar. Verworven studiepunten zijn de studiepunten verbonden aan een opleidingsonderdeel, waarvoor een student een creditbewijs heeft ontvangen.

 • Wat is een credit en een creditbewijs?


  Een credit is een ander woord voor een verworven studiepunt. De verworven studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden ook credits genoemd. Een creditbewijs  voor een opleidingsonderdeel is een document dat je ontvangt indien je slaagt voor je examen en minstens 10/20 hebt behaald. Een creditbewijs geeft aan dat je de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, hebt verworven.

 • Wat is een academiejaar en een academische kalender?


  Een academiejaar is een periode van één jaar. Het academiejaar start ten vroegste op 1 september en uiterlijk op  1 oktober en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar. Aan de UHasselt begint het academiejaar gewoonlijk de derde maandag van september. In de academische kalender (www.uhasselt.be/academische-kalenders) vind je de jaarplanning: de opeenvolgende onderwijsperiodes, de examenperiodes, de vrije dagen en vakanties, de data van de beraadslagingen of deliberaties.

 • Wat is een studietraject?


  In een studietraject vind je de wijze waarop de studie georganiseerd is. Bij de eerste inschrijving voor een bacheloropleiding volg je het modeltraject van ongeveer 60 studiepunten.
  Bij een volgende inschrijving kan je in principe je eigen traject uitstippelen, we spreken dan van een geïndividualiseerd studietraject. In een geïndividualiseerd traject wordt afgeweken van het modeltraject. Het jaarprogramma dat een student met een geïndividualiseerd traject voorstelt, moet door de examencommissie worden goedgekeurd. Een belangrijke voorwaarde is dat de volgtijdelijkheid wordt gerespecteerd: dit wil zeggen dat voor bepaalde opleidingsonderdelen een vastgelegde volgorde is vastgelegd. De voorwaarde om bijvoorbeeld Wiskunde 2 te volgen is dat je geslaagd bent voor Wiskunde 1. Een geïndividualiseerd traject kan onder meer worden toegekend aan studenten die binnen een modeltraject een studieachterstand hebben opgelopen, aan studenten met vrijstellingen, aan studenten met een functiebeperking, werkende studenten, erkende topsporters (voorwaarden vind je op de website).

 • Wat is een studiecontract?


  Bij de inschrijving aan de UHasselt sluit de student een toetredingsovereenkomst af. De student heeft de keuze tussen drie contracttypes: een diplomacontract, een creditcontract  of een examencontract.
  In de regel gaat een student die voor het eerst inschrijft voor een bacheloropleiding een diplomacontract afsluiten. Het is immers de bedoeling van de student om een diploma (of graad) van een opleiding te behalen. Indien je enkel inschrijft om een creditbewijs te halen voor één of meerdere opleidingsonderdelen dan wordt een creditcontract afgesloten. En tenslotte is het mogelijk om een examencontract af te sluiten om enkel examens af te leggen, je hebt dan geen recht op deelname aan onderwijsactiviteiten.

 • Wat is ‘Mijn Studentendossier’?


  Wanneer je je toetredingsovereenkomst komt ondertekenen bij je inschrijving als nieuwe student, krijg je inloggegevens. Op www.uhasselt.be/intranet kun je als student inloggen. Mijn studentendossier is je persoonlijk dossier. Dit dossier wordt gebruikt en aangevuld door de onderwijsadministraties en eventuele andere diensten van de UHasselt. Via je studentendossier kun je onder andere je persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen, je inschrijven en inschrijvingsgegevens raadplegen.
  In ‘Mijn studiegeld’ is een overzicht van de rekeningen en betalingen van het studiegeld opgenomen.
  Je kunt er je studiecontract nakijken, je studietraject raadplegen en controleren en je examenresultaten inkijken. Formulieren die je nodig hebt om uit te schrijven voor een opleidingsonderdeel of een opleiding of om een wijziging van je studiecontract aan te vragen, vind je hier ook.
  Je kunt hier inschrijven voor de septembercursussen. Heel praktisch is ook je persoonlijke onderwijsagenda en examenrooster.
  Je kan er ook de lijst van handboeken en cursussen raadplegen van de opleidingsonderdelen die in je studietraject zijn opgenomen.
  Alle formulieren die je nodig hebt om toelagen aan te vragen, kan je afdrukken bij ‘Studentenvoorzieningen’. Je kan via je studentendossier een laptop bestellen en je vindt er je initieel paswoord om in te loggen op de elektronische leeromgeving Blackboard.

 • Wat is een afstudeerrichting?


  Zowel in de bachelor- als de masteropleiding is het mogelijk dat je een afstudeerrichting kan kiezen. Je kan dus een domein kiezen uit het aanbod waarin je je kan verdiepen, een afstudeerrichting heeft minstens een omvang van 30 studiepunten. 

 • Wat is een studiegids?


  In de studiegids vind je informatie over de opleidingen en de opleidingsonderdelen. Je kan de studiegids enkel online raadplegen: www.uhasselt.be/studiegids
  Indien je zoekt per opleiding kan je onder meer volgende informatie terugvinden: de studieomvang uitgedrukt in studiepunten, eventuele afstudeerrichtingen, de onderwijstaal, een beschrijving van de opleiding, de toelatingsvoorwaarden, het opleidingsprogramma (modeltrajecten).
  Per opleidingsonderdeel vind je opleidingsinformatie terug over de omvang in studiepunten, de onderwijstaal, de begin- en eindcompetenties, de evaluatievorm, …

 • Wat is een masterproef?


  Een masterproef is een werkstuk dat je op het einde van je masteropleiding aflevert. In het verleden werd dit een thesis of een eindverhandeling genoemd.
  Met je masterproef bewijs je je analytisch en synthetisch vermogen of je zelfstandig problemen kunt oplossen op academisch niveau. Met een masterproef geeft een student blijk van zijn algemeen kritisch reflecterende ingesteldheid en de onderzoeksingesteldheid.

 • Wat is een deliberatiepakket van een opleiding?


  De Universiteit Hasselt beschouwt het eerste bachelorjaar als een overgangsjaar. Daarom geeft in de bacheloropleiding het studietraject van de student aanleiding tot twee deliberatiepakketten. Het eerste deliberatiepakket bestaat uit de opleidingsonderdelen van het eerste bachelorjaar van het voltijdse modeltraject. Het tweede deliberatiepakket bestaat uit de betrokken opleidingsonderdelen van het tweede en het derde bachelorjaar. De twee deliberatiepakketten samen bestrijken het volledige opleidingsprogramma van de bacheloropleiding (ten minste 180 studiepunten).
  De masteropleiding vormt één deliberatiepakket (60 of 120 studiepunten). De examencommissie beslist of je al dan niet geslaagd bent voor een deliberatiepakket. De voorwaarden voor het tolereren van een onvoldoende op een opleidingsonderdeel vind je in de onderwijs- en examenregeling (www.uhasselt.be/onderwijs-en-examenreglement).
  Als je niet geslaagd bent voor het eerste deliberatiepakket, dan schrijf je in om de ontbrekende credits te verwerven. Je kunt dan tevens opleidingsonderdelen van het volgende deliberatiepakket opnemen.

 • Wanneer ben je geslaagd voor het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding?


  Je bent geslaagd voor het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding indien je een examencijfer behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel dat tot dit pakket behoort (behoudens vrijstellingen) en ofwel voor alle opleidingsonderdelen een credit hebt behaald ofwel hoogstens twee onvoldoendes 8 en/of 9 en de som van de studiepunten behorend bij deze tolereerbare onvoldoendes maximaal 12 studiepunten is. Bovendien heb je minimaal 54 % in geval van één onvoldoende en minimaal 58 % in geval van twee onvoldoendes behaald.

 • Wanneer ben je geslaagd voor het tweede deliberatiepakket van de bacheloropleiding?


  Je bent geslaagd voor het tweede deliberatiepakket van de bacheloropleiding indien je een examencijfer behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel dat tot dit pakket behoort (behoudens vrijstellingen) en ofwel voor alle opleidingsonderdelen een credit hebt behaald ofwel hoogstens  twee onvoldoendes 8 en/of 9 en de som van de studiepunten behorend bij deze tolereerbare onvoldoendes maximaal 12 studiepunten is. Bovendien heb je minimaal 50 % behaald.

 • Wanneer ben je geslaagd voor een bacheloropleiding?


  Je bent geslaagd voor een bacheloropleiding indien je geslaagd bent verklaard voor het eerste en het tweede deliberatiepakket van de bacheloropleiding.

 • Wat is een bindende voorwaarde?


  Indien je als student ingeschreven met een diplomacontract na één academiejaar niet ten minste 50% van de studiepunten hebt verworven, kan de examencommissie je bindende voorwaarden opleggen. Indien je bijvoorbeeld hebt ingeschreven voor 60 studiepunten onder diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma, en je verwerft minder dan 30 studiepunten, dan kunnen er rijg je een bindende voorwaarden opgelegd worden bij je inschrijving voor het volgend academiejaar. bindend studieadvies.
  Dit betekent dat je bij de inschrijving voor het volgend academiejaar bindende voorwaarden worden opgelegd. Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan een verdere inschrijving worden geweigerd. 

 • Wat is een graad van verdienste?


  Indien een student slaagt voor een opleiding wordt een graad van verdienste toegekend volgens onderstaande regels:
  - onderscheiding vanaf een gewogen percentage van 68 %
  - grote onderscheiding vanaf een gewogen percentage van 77 %
  - grootste onderscheiding vanaf een gewogen percentage van 85 %.

 • Wat is het leerkrediet?


  Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 studiepunten meekrijgt.
  De student gebruikt bij zijn inschrijving in het hoger onderwijs studiepunten
  uit zijn rugzak en vult op het einde van het academiejaar zijn rugzak terug aan met studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor hij geslaagd is.
  Meer informatie op de website van de Vlaamse Overheid.