menu

Olyfran-31


JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

Reglement

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REGLEMENT

Inhoudstafel


Lees zeker de volgende punten!

 

Schrijf in via de knop "Inschrijven" en volg strikt de gegeven richtlijnen. Op deze wijze helpt u onze administratie aanzienlijk en worden latere vergissingen in schrijfwijze van namen vermeden. Tenminste als u alle gegevens en vooral de namen CORRECT inbrengt!  Denk eraan: de diploma’s en certificaten kunnen we enkel opmaken aan de hand van de gegevens die we van u krijgen.

Uw bijzondere aandacht wordt gevraagd voor art. 6-8, 16-1  en 16-2 over het onderscheid tussen Nederlandstalige en tweetalige* leerlingen-deelnemers!  Vermijd ontgoochelingen door deze artikels te respecteren!

Gelieve dit reglement, zeker art. 6-7-8, aan uw leerlingen bekend te maken!

1. DOOR INSCHRIJVING VERKLAART ELKE DEELNEMENDE SCHOOL, IEDERE PLAATSELIJKE COORDINATOR EN IEDERE DEELNEMER DE BEPALINGEN VAN DIT REGLEMENT EN DE RICHTLIJNEN VAN DE ORGANISATIE TE KENNEN EN TE RESPECTEREN. 


Doel

2. De "Vlaamse Olympi@de van het Frans" of OLYFRAN©-Vlaanderen  is een sensibiliseringsactie voor de Franse taal en de culturen van de landen van de Francofonie in de vorm van wedstrijden vooral m.b.t. het hedendaagse, vooral gesproken Frans. Het wil scholen van alle onderwijstypes in Vlaanderen een middel ter hand stellen om hun leerlingen te motiveren om Frans te leren. Het doel is vanuit een bewustzijn van eigenwaarde andere talen en culturen, i.c. de Franse, te leren om zo de eigen horizon te verruimen en de eigen culturele en economische mogelijkheden te vergroten.


 
Deelnemers: taalgroepen, leeftijdsgroepen, categorieën

3. Drie leeftijdsgroepen - OLYFRAN©-Vlaanderen kent momenteel drie leeftijdsgroepen: OLYFRAN©-MAX, OLYFRAN©-JUNIOR en OLYFRAN©-CADET.

4-1. Olyfran©-MAX met drie categorieën - OLYFRAN©-MAX staat open voor alle leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van het secundair onderwijs in Vlaanderen, zonder onderscheid van onderwijsafdeling of onderwijstype. Ook leerlingen uit een zevende jaar BSO, resp. TSO mogen deelnemen indien zij de vorige twee schooljaren al regelmatig leerling in het BSO, resp. TSO waren. Er zijn drie categorieën in Olyfran-MAX, m.n. ASO (algemeen secundair onderwijs), HAN (de afdelingen van het technisch secundair onderwijs waarvan het programma “Franse Handels­correspondentie” of “Zakelijk Frans” voorziet als afzonderlijk vak of als onderdeel van het vak Frans) en TKB (overige afdelingen van het technisch secundair onderwijs, het kunst- en het beroepsonderwijs).

4-2. Vanaf 2011 wordt er een afzonderlijk klassement opgesteld voor de BSO-deelnemers enerzijds en voor de TSO-KSO-deelnemers anderzijds. Aan ieder klassement zijn eigen prijzen verbonden. Zie ook “wedstrijdinhoud”.

5-1. OLYFRAN©-JUNIOR richt zich exclusief tot leerlingen van de 2de graad van het Vlaams secundair onderwijs.

5-2.  OLYFRAN©-CADET richt zich exclusief tot leerlingen van de 1ste graad van het Vlaams secundair onderwijs.

top


OLYFRAN©-MAX, -JUNIOR en -CADET: elk twee taalgroepen

Taalgroepen

6. ER WORDT EEN ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN TWEE TAALGROEPEN, M.N. NEDERLANDSTALIGEN EN TWEETALIGEN*. ALS NEDERLANDSTALIG GELDT HIJ/ZIJ DIE ALS GEWONE OMGANGSTAAL HET NEDERLANDS HANTEERT EN DUS MET GEEN VAN DE GEZINSLEDEN, FAMILIELEDEN OF INWONENDE HUISGENOTEN HET FRANS ALS VOERTAAL GEBRUIKT.  DE BETROKKENE HEEFT DAARENBOVEN NOOIT TWEE OF MEER DAN TWEE JAREN IN EEN FRANSTALIG STELSEL SCHOOLGELOPEN (NA DE KLEUTERSCHOOL).

7. DE OVERIGE (DUS TWEETALIGE*) LEERLINGEN UIT HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS NEMEN DEEL IN DE TAALGROEP TWEETALIGEN*. ZE KRIJGEN EEN AFZONDERLIJK KLASSEMENT, MAAR WORDEN MEEGEREKEND IN HET SCHOOLGEMIDDELDE. De tweetaligen* krijgen een in verhouding tot de groep Nederlandstaligen gelijkwaardige prijzenpot. DE TWEETALIGE* DEELNEMERS VAN DE MAX- EN JUNIOR-LEEFTIJDSGROEP HEBBEN ECHTER GEEN FINALE OF 2DE RONDE (MONDELINGE KLASSEMENTSPROEF).

8. HET TAALREGIME WORDT BIJ INSCHRIJVING INGEVULD DOOR DE PC (=plaatselijke coördinator van OLYFRAN©-Vlaanderen) EN DE DEELNEMER ZELF EN OP EREWOORD GEATTESTEERD. Een extra schriftelijke bevestiging wordt nog gevraagd aan de geselecteerden van de finale (mondelinge klassementsproef) van MAX en JUNIOR.

Gelieve dit artikel zorgvuldig na te leven om rechtzetting bij de oproeping voor de finale te vermijden.  Wie na de selectieproeven tweetalig* blijkt, komt ook niet meer in aanmerking voor een prijs als tweetalige*.

top

 

Inschrijving

9. OLYFRAN©-Vlaanderen wordt georganiseerd volgens de richtlijnen vervat in drie documenten, nl. de kalender, dit reglement en de bundel voor elke wedstrijdcategorie.

10. De organisatie wordt gecoördineerd voor de Universiteit Hasselt door Interculturalis vzw (Universiteit Hasselt – Didactische Werkgroep Frans). Werken mee: de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.) en campus Kortrijk (K.U.L.A.K.), de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel, de Vereniging van oud-romanisten van de R.U.G., de Vereniging van Leuvense romanisten, de Belgische Vereniging van Leraren Frans en CNO-Frans (UA).

11-1. Inschrijving kan enkel via het kanaal door de organisatoren meegedeeld (bv. voor MAX en JUNIOR langs de speciale internetpagina) en door een leraar die voor zijn school of scholengemeenschap optreedt als PC (=plaatselijk coördinator van “OLYFRAN©”). Er kan een PC zijn voor MAX, een tweede voor JUNIOR en een derde voor CADET.

11-2. ELKE INSCHRIJVING OMVAT MINIMUM VIER LEERLINGEN PER WEDSTRIJDCATEGORIE (ASO, HAN, TKB, JUNIOR, CADET). Individuele inschrijving is uitgesloten!

12. Een inschrijving is pas definitief nadat de volledige namenlijst van de deelnemers op het algemeen secretariaat is toegekomen evenals de bijdrage in de organisatie- en administratiekosten die per ingeschrevene gevraagd wordt.
WIJZIGINGEN VAN DE INSCHRIJVINGEN NA DE ULTIEME INSCHRIJVINGSDATUM ZIJN DEFINITIEF ONMOGELIJK!

Voor de ultieme inschrijvingsdatum en andere aanvullende schikkingen: raadpleeg de kalender.

13-1. Kandidaten KUNNEN OM GEEN ENKELE REDEN afwezigen vervangen.  Bij de mondelinge klassementsproeven wordt trouwens altijd identiteitscontrole gedaan. Vervanging leidt automatisch tot uitsluiting voor de finale. 

13-2. Een finalist-toplaureaat die in een vorige editie zonder reden niet kwam opdagen voor de prijsuitreiking-proclamatie, wordt uitgesloten van deelname aan een latere editie van Olyfran©.

 

top


 
Wedstrijdverloop

14. Per wedstrijdcategorie wordt een jury samengesteld bestaande uit leraars Frans aangevuld met bedrijfsmensen en vertegenwoordigers van officiële Franse instanties.

15-1. OLYFRAN©-MAX en OLYFRAN©-JUNIOR verlopen in twee ronden, m.n. een schriftelijke lokale selectieronde en een finale (mondelinge, centrale) klassementsronde, deze laatste enkel voor de Nederlandstaligen.
Voor OLYFRAN©-JUNIOR is er eerst een selectieronde met 75 schriftelijke meerkeuze vragen in de eigen school onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigen PC. Vragenbundels en antwoordformulieren worden terugbezorgd volgens de richtlijnen van het Olyfran©-secretariaat. Wedstrijdduur: een blok van anderhalf uur (aaneengesloten) op de dag en tussen de uren door de organisatoren vastgelegd.
Voor OLYFRAN©-MAX is er eerst een selectieronde met 100 schriftelijke meerkeuze vragen in de eigen school onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigen PC.  Vragenbundels en antwoordformulieren worden terugbezorgd volgens de richtlijnen van het Olyfran©-secretariaat.  Wedstrijdduur: een blok van twee aaneengesloten uren op de dag en tussen de uren door de organisatoren vastgelegd. 
Alle antwoordformulieren van MAX en JUNIOR worden per computer verbeterd.

15-2. Voor OLYFRAN©-CADET zijn er twee ronden die beide volledig verlopen via het internet en in de eigen school onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigen PC.  De eerste ronde is een (start)ronde met 50 schriftelijke meerkeuzevragen.  Vervolgens is er een moeilijker finale met o.m. 5 schriftelijke meerkeuzevragen "Franskunde" (vragen over Frankrijkkunde, over Franse cultuur, levenswijze, gewoonten,...).  Deze laatste verloopt op dezelfde wijze als de eerste ronde.

16-1. Het eindklassement van de tweetalige* deelnemers van MAX en JUNIOR wordt definitief bepaald op basis van de schriftelijke proeven.  Voor hen is er dus geen mondelinge finale.

16-2. Voor de beste Nederlandstaligen van MAX en JUNIOR volgt nog een finaleronde, onder de vorm van een mondelinge klassementsproef, in de Universiteit Hasselt. Zie kalender.

17. De OLYFRAN©-Vlaanderen-jury’s zijn verantwoordelijk voor de verbetering van de proeven. Individuele uitslagen zijn strikt vertrouwelijk, ze worden dus onder geen enkel beding publiek meegedeeld. Wel krijgt elke deelnemende school via de Olyfransite toegang tot o.m. de scores van elk van haar eigen leerlingen, de gemiddeldes per leerjaar ...

18. De jury’s van MAX en JUNIOR beslissen autonoom hoeveel en welke kandidaten in aanmerking komen voor de finale (= de centrale mondelinge klassementsproef). Hun aantal wordt bepaald proportioneel tot het totaal aantal deelnemers per wedstrijdcategorie en per provincie.  De jury’s bepalen de vorm en de inhoud van de klassementsproef en zij alleen zijn verantwoordelijk voor de evaluatie.

19. De finale van MAX en JUNIOR vindt plaats in de Universiteit Hasselt. Ze staat eveneens volledig onder de verantwoordelijkheid van de respectieve jury’s EN BESTAAT UIT EEN INTERNVIEW IN HET NEDERLANDS EN EEN TWEEDE IN HET FRANS. De geklasseerden van de klassementsproef vormen de toplaureaten.

top 

Uitslagen en prijzen


20. De definitieve uitslag wordt opgemaakt door de combinatie van de resultaten van de beide ronden (voor MAX en JUNIOR selectie- en klassementsronde, voor  CADET van de beide ronden).

21. De percentages hierna gelden per taalgroep. Dus de 10% beste deelnemers per taalgroep zijn laureaten.  De 1% besten van elke categorie binnen hun taalgroep krijgen het gulden Olyfran-toplaureatendiploma, de volgende 4% per taalgroep ontvangen het Olyfran-diploma, de volgende 5% per taalgroep het Olyfran-certificaat. Ereprijzen worden uitgereikt namens ministers, ambassadeurs, culturele attachés, bestendig afgevaardigden, enz.

22. Aanmoedigingsprijzen of "prix du mérite" kunnen toegekend worden aan bijzonder verdienstelijke deelnemers door de jury's geselecteerd.

23-1. Voor MAX en JUNIOR is TOPLAUREAAT of FINALIST al wie aan de 2de ronde of finale deelneemt.  Alle toplaureaten ontvangen een individuele prijs. Verdere prijzen worden uitgereikt in functie van de beschikbare middelen. Het klassement van de toplaureaten wordt o.a. aan de media meegedeeld.

23-2. Zodra de resultaten van de selectieproeven van MAX en JUNIOR gekend zijn, ontvangen de toplaureaten-finalisten een uitnodiging voor de mondelinge finale.  Zij sturen de gevraagde documenten leesbaar ingevuld terug naar het Olyfran-secretariaat vóór de in de uitnodiging gestelde datum.  Indien ze niet kunnen deelnemen aan de finale, verwittigen ze onmiddellijk het olyfran-secretariaat.  In dat geval wordt de volgende beste van de selectieproeven uitgenodigd voor de finale.

24-1. Men kan meermaals deelnemen aan OLYFRAN©-Vlaanderen en een prijs winnen. Men kan echter slechts éénmaal toplaureaat zijn binnen dezelfde leeftijdsgroep en een grote prijs winnen, d.i. voor OLYFRAN©-MAX bijvoorbeeld een reis, taal- of andere stage, een verblijf of interrailticket, voor OLYFRAN©-JUNIOR bijvoorbeeld een reis of verblijf of minimum één trimester filmtickets.

24-2. Wie al finalist/toplaureaat geweest is en op basis van de schriftelijke selectieproeven opnieuw finalist/toplaureaat is, wordt BISlaureaat en krijgt een vervangende prijs naast, uiteraard, zijn Olyfran-diploma. 

24-3. De toplaurea(a)t(e) die een grote prijs wint en op het betreffende formulier aankruist, dat hij deze niet wenst, draagt zijn prijs over aan zijn PC die mag beslissen welke andere deelnemer van dezelfde school de prijs in ontvangst mag nemen, mits respecteren van de voorwaarden (tijdige storting van de borg en inlevering van een verslag).

24-4. Toplaureaten, winnaars van een grote prijs, worden verzocht onmiddellijk een borg te storten op rekening van Interculturalis-vzw.  Deze borg wordt teruggestort na ontvangst en goedkeuring van een verslag van minimum 2 bladzijden en enkele foto's.

24-5. Wie zijn borg niet gestort heeft BINNEN TIEN DAGEN na de prijsuitreiking, wordt geacht af te zien van zijn prijs. Hij krijgt geen vervangprijs. In dat geval geldt dezelfde vervangingsregeling als in 24-3.

25. Wie in aanmerking komt voor een prijs en niet kan aanwezig zijn op de proclamatie, verwittigt het Olyfran-secretariaat hiervan per kerende e-post met vermelding van een voldoende reden. Zo dit niet gebeurt, verliest hij al zijn prijzen. Hij dient zich te laten vervangen en het secretariaat de naam van zijn vervanger mee te delen. Prijzen worden nooit opgestuurd.

26. Deelnemende scholen komen in aanmerking voor een reeks waardevolle schoolprijzen, vooral bestaande uit didactisch materiaal.


top

Varia


27. Bij onregelmatigheden, van welke aard ook, volgt zonder verhaal onmiddellijke uitsluiting. HET BETREFT HIER BIJVOORBEELD INSCHRIJVING VAN TWEETALIGE* LEERLINGEN ALS NEDERLANDSTALIGE (zie art. 6-8), inschrijving in een andere categorie dan die waartoe de kandidaat behoort, poging tot afschrijven gedurende de selectieronde, verwisselen van de vraagpakketten, deelnemen i.p.v. een ingeschreven maar afwezige deelnemer.

28. Indien Olyfran-Interculturalis genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Olyfran-Interculturalis hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

29. Behoudens bewezen materiële fouten is de uitslag van een wedstrijd bindend en onherroepelijk.  Hij kan niet worden aangevochten.  Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch).  Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.  Alle beslissingen vanwege Olyfran-Interculturalis zijn zonder verhaal.

30. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig reglement.  Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR** verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR**.  Bijgevolg kan Olyfran-Interculturalis hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

Diepenbeek, 27 september 2016

 

* De Franstalige deelnemers van vroeger heten voortaan "tweetalig".  Inderdaad de jury's vinden deze benaming correcter.

** IVR: interactive voice respons