menu

Olyfran-31


JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MAX-ASO

1  DE SELECTIEPROEF MET MEERKEUZEVRAGEN (M.C.)

 

1.1  Omschrijving van de leerstof

De "Vlaamse Olympi@de van het Frans" (OLVL) beoogt de taalvaardigheid Frans te toetsen die de gemiddelde leerling aan het einde van het vijfde jaar A.S.O. normaal gezien verworven heeft.

De selectieproef heeft betrekking op lexicale en grammaticale kennis, spelling, tekstbegrip, alsmede op enige notie van de Franstalige leefwereld (opmerking: dit laatste type van vragen - 10% van het geheel - is nieuw vanaf 1997 en kwam er op vraag van de scholen zelf, zoals bleek uit de gevoerde enquête; een bepaald type "micro-dialogues" en het teveel aan grammaticale items verdwenen hiervoor). "OLVL" wenst geenszins te peilen naar gezochte taalproblemen (zoals bijvoorbeeld gebruik en vorm van de passé simple of de subjonctif imparfait, meervoudsvorming van minder gebruikte samengestelde zelfstandige naamwoor-den, archaïsch literair of zuiver technisch woordgebruik, "verlans" en dergelijke meer), noch naar zuivere cultuur- of literatuurgeschiedenis, noch naar encyclopedische kennis.

Het ruime aanbod van handboeken en de verschillen en vaagheid van programma's maken een preciezere omschrijving door verwijzing onmogelijk. De vraagstelling wordt zo eenvormig en eenvoudig mogelijk gehouden. Grammaticale terminologie wordt - in de mate van het mogelijke - vermeden.

 

1.2  Vorm van de M.C.-selectieproef

De test gebeurt onder de vorm van meerkeuzevragen (M.C.), waarbij de deelnemer telkens moet kiezen tussen vijf mogelijke antwoorden.  Deze vraagvorm is de enig haalbare, omdat - in een kort tijdsbestek - duizenden deelnemers op een zo objectief mogelijke wijze moeten getoetst worden en omdat de resultaten  met hun statistische verwerking snel beschikbaar moeten zijn.

Er worden 100 vragen gesteld.   De deelnemers beschikken over twee uur effectieve werktijd. Een marge van ongeveer twintig minuten wordt voorzien om vraagformulieren en practische aspecten allerlei, gedetailleerd  toe te lichten.

De antwoorden worden gequoteerd als volgt:

  • foutief antwoord: 0
  • geen antwoord: 0
  • goed antwoord: 1
 

   
2  DE MONDELINGE KLASSEMENTSPROEF

Voor Franstalige deelnemers is er geen mondelinge klassementsproef.  Zij worden definitief geklasseerd op basis van de schriftelijke selectieproef.

Zie reglement, punt 18 en 19.
“De centrale mondelinge ... eveneens volledig onder de verantwoordelijkheid van de respectieve jury's EN BESTAAT UIT EEN NEDERLANDSTALIG EN EEN FRANSTALIG INTERVIEW.” 
De proef is gebaseerd op actuele thema's die de afgelopen weken veelvuldig in kranten en tijdschriften, op radio en televisie ter sprake zijn gekomen. (Vorig jaar bijvoorbeeld : le problème du traitement des déchets; les avantages et les inconvénients du monde informatisé; la personne que j'admire le plus; les embouteillages: un problème que l'on peut résoudre; sport et commerce; fédéralisme en Belgique; beauté artificielle et chirurgie esthétique; l'ivresse au volant; Greenpeace; dépénaliser les drogues douces; dégradation galopante de l'environnement; le pourquoi de mes films préférés; l'école et la vie professionnelle active; la naturalisation des immigrants; la publicité; le tabagisme, l'ennemi public n°1; l'émancipation féminine et/ou masculine; l'astrologie; la surconsommation des médicaments; "GAIA": pour ou contre; jeune délinquance et peines alternatives pour délits mineurs; pour ou contre l'énergie nucléaire; l'extrême droite, l'unification européenne et l'élargissement de l'UE ...). Elke kandida(a)t(e) trekt drie onderwerpen, waaruit er - naar keuze - twee dienen voorbereid te worden.
Ook hier ligt het niet in de bedoeling enige encyclopedische kennis te toetsen, maar wel de Franstalige paraatheid van de kandida(a)t(e) te evalueren.
Hun rangschikking wordt bepaald door een jury die zich baseert op globale prestatie en inspanning, waarbij wordt rekening gehouden met alle aspecten van taalproductie, zoals vlotheid, gevatheid, correcte zinsbouw, woordkeuze, uitspraak, enz...