menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSUlrike Cerulus

Ulrike Cerulus is mandaatassistent personen- en samenlevingsrecht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, in het kader waarvan zij een doctoraal proefschrift voorbereidt onder promotorschap van prof. dr. Charlotte Declerck. Ze behaalde het diploma rechten aan de KU Leuven (2010), alsook de master na master Notariaat (2011). Zij schrijft wetenschappelijke bijdragen over actuele problemen in het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht en is tevens lid van het Centrum voor Overheid en Recht.

Doctoraatsonderzoek:
'Een juridisch statuut voor de zorgouder in het licht van de grondrechtenbescherming'

In de huidige samenleving komen steeds meer nieuw samengestelde gezinnen voor. Binnen deze nieuw samengestelde gezinnen beschikt enkel de juridische ouder van de kinderen over ouderlijk gezag en niet zijn nieuwe partner, die aangeduid wordt met de term zorgouder. Doel van dit onderzoek is aan de hand van een grondrechtenstudie een specifiek juridisch statuut uit te werken voor deze zorgouder.
In het eerste deel van het onderzoek worden twee centrale rechtsvragen beantwoord, met name de vraag of de relatie tussen een zorgouder en een zorgkind als familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) kan worden beschouwd en de vraag of een zorgouder het recht heeft om een gezin te stichten op grond van artikel 12 en 14 EVRM.
In het tweede deel van het onderzoek wordt een voorstel van juridisch statuut voor de zorgouder uitgewerkt. Om na te gaan in welke mate in deze materie meer partijautonomie dan wel overheidsoptreden is vereist, wordt in eerste instantie rechtsvergelijkend onderzoek verricht. Zowel het Franse, Nederlandse, Duitse als Engelse recht worden betrokken. De typologische, functionele en contrasterende rechtsvergelijkende methode worden aangewend.
In het derde en laatste deel van het onderzoek worden de verschillende rechtsgevolgen van dit juridisch statuut op het vlak van het familie- en familiaal vermogensrecht behandeld.

Promotor: prof. dr. Charlotte Declerck, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2011


Wendy Hensen
Wendy Hensen is in 2008 aan de KU Leuven afgestudeerd als master in de rechten en behaalde in 2009 een bijkomend master in de forensica, criminologie en rechtspleging aan de Universiteit Maastricht. Ze deed stage als advocaat aan de balie en voerde aan de Universiteit Hasselt, in opdracht van de Vlaamse overheid, een onderzoeksproject uit over de bescherming van en betaling voor ecosysteemdiensten. Sinds februari 2013 schrijft zij haar doctoraatsproefschrift over bemiddeling en de gerechtelijke organisatie.

Doctoraatsonderzoek:
'Bemiddeling en de gerechtelijke organisatie'

De voorbije decennia is de belangstelling voor alternatieve vormen van geschillenoplossing (Alternative Dispute Resolution of ADR) alsmaar toegenomen. In 2005 introduceerde de wetgever de bemiddeling in het Gerechtelijk Wetboek en werd er voor het eerst voorzien in een uitgebreid wettelijk kader dat onder meer toeziet op de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid van het bemiddelingstraject. Deze wettelijke regeling beoogde het gebruik van bemiddeling te promoten en geleidelijk aan een mentaliteitswijziging tot stand te brengen in de juridische wereld. Vandaag is er echter een perceptie dat het aantal bemiddelingen in België gering blijft. Er blijken bepaalde fundamentele ‘obstakels’ te bestaan die de veralgemening van bemiddeling als alternatief voor de gerechtelijke geschillenbeslechting verhinderen. Het is dan ook de hoogste tijd voor een grondige wetsevaluatie. Via een beroep op de sociaalwetenschappelijke methoden zal bijvoorbeeld worden nagegaan of het wetgevend ingrijpen van 2005 daadwerkelijk van aard is om van bemiddeling in de ogen van potentiële gebruikers een volwaardig alternatief te maken voor de klassieke geschillenbeslechting. Het sluitstuk van de analyse zal bestaan uit het uitwerken van (voorstellen tot) juridische oplossingen voor de geïdentificeerde obstakels. Hiertoe zal mede een beroep worden gedaan op de functioneel rechtsvergelijkende methode.

Promotor: prof. dr. Eric Lancksweerdt, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Ken Andries, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 februari 2014