menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid fiscaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSNiels Appermont
Niels Appermont is aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de burgerrechtelijke en fiscale aspecten van de opsplitsing tussen ‘juridische’ en ‘economische’ eigendom. Hij gebruikt daarvoor de trust als lakmoesproef. Hij was bachelorstudent in de rechten aan de Universiteit Hasselt, waar hij samen met de eerste lichting bachelors afstudeerde. Daarna behaalde hij zijn masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven.

Doctoraatsonderzoek:
‘Eigendomsrecht op de grens: een juridisch kader voor de mogelijkheden en gevolgen van eigendomssplitsing in België'

Hoewel er in de praktijk vaak een nood bestaat om de controle over goederen te scheiden van de economische gerechtigdheid op de goederen en hun voortbrengsels, kan het Belgische recht maar moeilijk omgaan met een dergelijke ‘opsplitsing van eigendom’. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Angelsaksische landen waar men via de ‘trust’ relatief eenvoudig kan voorzien in een opsplitsing van controle en economische gerechtigdheid, kan men dit in ons land enkel bewerkstelligen via een aantal uiteenlopende rechtsfiguren, zoals de burgerlijke maatschap, de private stichting of door het certificeren van effecten. Afhankelijk van de manier waarop ze worden aangewend worden deze rechtsfiguren dan ook ‘trust-achtige figuren’ genoemd. Echter, naast een groot aantal burgerrechtelijke onduidelijkheden en vragen aangaande het internationaal privaatrecht, blijkt ook de fiscale behandeling van de trust en dergelijke ‘trust-achtige figuren’ vaak erg problematisch. Dit onderzoek tracht dan ook klaarheid te scheppen op burgerrechtelijk gebied en vanuit de voortvloeiende conclusies een gepast fiscaal kader aan te bieden, teneinde meer rechtszekerheid te scheppen voor de betrokken actoren.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Nicolas Carette, Universiteit Antwerpen
Startdatum: 1 oktober 2013


Niels Diepvens
Niels Diepvens is mandaatassistent fiscaal recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt, waar hij een proefschrift voorbereidt over de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek en vanuit Belgisch standpunt in het domein van de directe belastingen vanuit het oogpunt van belastingontwijking of belastingontduiking. Hij besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de procedurele waarborgen voor de belastingplichtige. Hij is master in de rechten en behaalde aan de KU Leuven bijkomende masterdiploma’s in het fiscaal recht en het vennootschapsrecht.

Doctoraatsonderzoek:
‘De grensoverschrijdende gegevensuitwisseling in de directe belastingen vanuit Belgisch standpunt. De procedurele waarborgen van de belastingplichtige geconfronteerd met de gegevensuitwisseling op verzoek vanuit het oogpunt van belastingontwijking of -ontduiking'

Welke procedurele waarborgen zijn noodzakelijk om de belastingplichtige een afdoende rechtsbescherming te garanderen wanneer deze wordt geconfronteerd met grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek, ten gevolge van een Belgisch onderzoek naar belastingontwijking of –ontduiking? Dat is de centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift. De grensoverschrijdende gegevensuitwisseling in de directe belastingen kende de afgelopen jaren grote veranderingen. De procedurele rechtsbescherming van de belastingplichtige, met de nadruk op het recht op notificatie en het recht op participatie, mag hierbij niet worden vergeten. Het proefschrift zal de bestaande procedurele waarborgen van de belastingplichtige in kaart brengen, en onderzoeken of aanvullende waarborgen noodzakelijk zijn.

Promotor: prof. dr. Caroline Vanderkerken, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 september 2011


Julie Leroy
Julie Leroy is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij werkt aan een proefschrift over de terugvordering van illegale fiscale staatssteun in België. Ze focust hierbij op de rechtsgevolgen, de procedure en de rechtsbescherming van de belastingplichtige bij een beslissing tot terugvordering. Julie behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling).

Doctoraatsonderzoek:
‘Terugvordering van verboden fiscale staatssteun in België: rechtsgevolgen en rechtsbescherming’

Het eerste uitgangspunt van het onderzoek zijn de rechtsgevolgen van de beslissing van de Europese Commissie. Wat zijn de juridische gevolgen van de vaststelling dat via een tax ruling illegale staatssteun werd verleend? Hoe moet de terugvordering worden uitgevoerd? Nadien focust het onderzoek op de rechtsbescherming van de belastingplichtige die wordt geconfronteerd met de terugvordering. Hij moet het fiscale voordeel terugbetalen aan dezelfde overheid als die hem dit voordeel eerder heeft verleend. Het onderzoek bestudeert deze en andere vragen in het licht van de specifieke context van de bevoegdheidsverdeling in België.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Raymond Luja, Maastricht University
Startdatum: 1 oktober 2016


Hannelore Niesten
Hannelore Niesten is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij bereidt een proefschrift voor over de rechtspositie en de behandeling van belastingvoordelen van de grensoverschrijdend economisch actieve EU-persoon. Ze behaalde het diploma master in het Nederlands Recht aan Maastricht University en master in de rechten aan de Universiteit Hasselt. Daarnaast behaalde zij ook de masters European Law School en Globalisation and Law aan Maastricht University, alsook de masters na master Notariaat en Fiscaal recht aan de KU Leuven.

Doctoraatsonderzoek:
‘Belastingvoordelen van de grensoverschrijdend economisch actieve EU-persoon. Een onderzoek naar de behoefte aan en mogelijkheden van het minimaliseren van belemmeringen van het vrije personenverkeer in de Europese interne markt'

Grensoverschrijdende economische activiteiten zijn intussen een bekend fenomeen. Niettegenstaande het grote aantal internationale dubbelbelastingverdragen, de Europese vrijheden, Europese en nationale regelgeving en initiatieven die grensoverschrijdende economische activiteiten moeten faciliteren, wordt vastgesteld dat niet alles feilloos verloopt door hindernissen die veelal het gevolg zijn van uiteenlopende regelgeving van lidstaten inzake onder meer fiscaliteit en sociale zekerheid. Het onderzoek focust op de fiscale rechtspositie van de professioneel actieve EU-persoon en evalueert mogelijkheden tot het minimaliseren van fiscale belemmeringen voor het vrije personenverkeer.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Caroline Vanderkerken, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 april 2013


Kristof Wauters
Kristof Wauters is mandaatassistent economisch recht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de veranderende relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige. Hij behaalde zijn masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). Daarna behaalde hij een master na master in het fiscaal recht aan de KU Leuven.

Doctoraatsonderzoek:
‘Een nieuwe visie op de relatie tussen fiscus en belastingplichtige? Naar een hogere graad van co-operative compliance in de fiscale handhaving’

Sinds het begin van dit millennium wordt er in heel wat landen ingezet op een meer ‘horizontale’ relatie tussen fiscus en belastingplichtige. Belastingadministraties uit alle hoeken van de wereld spreken daarbij van een mentaliteitswijziging: men wil door middel van onderling overleg en samenwerking beide partijen dichter bij elkaar brengen. Enerzijds streeft de fiscus naar een grotere compliance bij de belastingplichtige met meer inkijk in diens verrichtingen. Anderzijds realiseert de belastingplichtige meer fiscale zekerheid en transparantie. Binnen de OESO staat deze ‘versterkte’ relatie tussen beide partijen bekend als co-operative compliance. Het onderzoeksopzet is om via een rechtsvergelijkende analyse van de voor- en nadelen van het streven naar een hogere graad van tax compliance na te gaan of en hoe deze ontwikkeling in België ingang zou kunnen vinden.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015