Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene verkoopsvoorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden gelden voor al de offertes, aanbiedingen, werkopdrachten, bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor UHasselt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen UHasselt en de klant. Alle andere bedingen van de klant (zoals onder meer algemene voorwaarden van de klant) worden als niet bestaande beschouwd.

Voor wetenschappelijke dienstverlening gelden de voorwaarden vermeld bij “Algemene voorwaarden voor wetenschappelijke dienstverlening”.

 1. Offertes/Bestellingen
  1. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld, gelden dertig (30) dagen na offertedatum.
  2. De overeenkomst wordt vastgelegd door een ondertekend exemplaar van deze offerte, binnen voormelde periode, te bezorgen aan de Universiteit Hasselt, hierna genoemd “UHasselt”, waarvan de contactgegevens vermeld staan op de offerte.
  3. UHasselt heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of overeenkomst vermelde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die doorgaans aan haar cliënten in rekening worden gebracht. 
    
 2. Bedrag
  De vermelde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bankkosten, die voor rekening van de opdrachtgever zijn. De vermelde bedragen omvatten evenmin een reisvergoeding. Voor vervoer met de eigen wagen zal, naast een vergoeding voor reistijd, een bedrag van vijfendertig eurocent (€ 0,35) per kilometer worden aangerekend.
   
 3. Betaling
  Tenzij anders overeengekomen, factureert UHasselt de verschuldigde bedragen na het voltooien van de opdracht. Facturen dienen betaald te worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, via overschrijving op IBAN rekening nummer BE77 0010 1870 7942 op naam van de UHasselt en in de vermelde munteenheid. Elk openstaand bedrag wordt vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van acht percent (8%) per maand en een administratieve kost van honderd en vijf euro (€ 105). Indien partijen tussentijdse betalingen overeen kwamen, leidt niet-naleving van tussentijdse betaling tot een onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden. 
   
 4. Klacht
  Klachten betreffende de levering dienen binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven bij UHasselt ter kennis te worden gebracht. Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij UHasselt ter kennis te worden gebracht. Het melden van klachten geeft de koper noch het recht om de betaling van de prijs uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. 
   
 5. Toepasselijk recht en rechtsmacht
  De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd voor geschillen van welke aard ook die zouden ontstaan in verband met deze overeenkomst en die partijen niet minnelijk kunnen oplossen. 
   
 6. Overige bepalingen
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen afbreuk aan bepalingen uit overeenkomsten afgesloten tussen de UHasselt en de klant, zoals in het bijzonder – zonder daartoe beperkt te zijn – overeenkomsten in het kader van contractonderzoek, projectonderzoek of wetenschappelijke dienstverlening. Alle bepalingen uit dergelijke overeenkomsten blijven onverkort geldig. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en de bepalingen uit voornoemde overeenkomsten, hebben de bepalingen uit voornoemde overeenkomsten steeds voorrang.

 

Algemene voorwaarden voor wetenschappelijke dienstverlening

 1. Voorwerp van de overeenkomst
  Deze offerte heeft betrekking op een overeenkomst van wetenschappelijke dienstverlening, zoals bedoeld in artikel IV.71 en volgende van de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs. Deze overeenkomst betreft enkel wetenschappelijke dienstverlening en betreft geen vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Het concrete voorwerp van de dienstverlening wordt meer in detail beschreven in de offerte.
   
 2. Vastleggen van de overeenkomst
  Tenzij de offerte anders bepaalt, blijft de offerte dertig (30) dagen geldig. De overeenkomst wordt vastgelegd door een ondertekend exemplaar van deze offerte, binnen voormelde periode, te bezorgen aan de onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt, hierna genoemd “UHasselt”, waarvan de contactgegevens vermeld staan op de keerzijde.
   
 3. Bedrag
  De vermelde bedragen in deze offerte zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bankkosten, die voor rekening van de opdrachtgever zijn. De vermelde bedragen omvatten evenmin een reisvergoeding. Voor vervoer met de eigen wagen zal, naast een vergoeding voor reistijd, een bedrag van vijfendertig eurocent (€ 0,35) per kilometer worden aangerekend.
   
 4. Betaling
  Tenzij de offerte anders bepaalt, factureert de UHasselt de verschuldigde bedragen na het voltooien van de opdracht. Facturen dienen betaald te worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, via overschrijving op IBAN rekening nummer BE77 0010 1870 7942 op naam van de UHasselt en in de munt van de offerte. Elk openstaand bedrag wordt vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van acht percent (8%) per maand en een administratieve kost van honderd en vijf euro (€ 105). Indien partijen tussentijdse betalingen overeen kwamen, leidt niet-naleving van tussentijdse betaling eveneens tot een onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden. 
   
 5. Eigendomsrechten
  De opdrachtgever verwerft alle eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht, hierna genoemd “Resultaten”. De opdrachtgever kan evenwel op geen enkele manier aanspraak maken op de reeds bestaande kennis van de UHasselt (zoals bijvoorbeeld de methodes of formules) die is gebruikt om te komen tot de Resultaten, hierna genoemd “Kennis”. 
   
 6. Onafhankelijkheid
  De UHasselt treedt op als onafhankelijk consultant en bepaalt zelf welke van haar medewerkers zij inzet voor de dienstverlening bepaald in deze overeenkomst. De medewerkers van de UHasselt worden nooit beschouwd als werknemers van de opdrachtgever, of in welke zin dan ook onder het gezag of toezicht vallend van de opdrachtgever. 
   
 7. Niet-exclusiviteit
  De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de UHasselt ook opdrachten van wetenschappelijke dienstverlening uitvoert voor andere partijen. 
   
 8. Geheimhouding
  Gedurende de uitvoering van de dienstverlening zullen medewerkers van de UHasselt die deze informatie nodig hebben om deze overeenkomst uit te voeren, toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever. De UHasselt verbindt zich ertoe om deze gegevens niet te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij de opdrachtgever daartoe op voorhand schriftelijke toestemming geeft. De UHasselt en haar medewerkers zullen erover waken de vertrouwelijke gegevens niet openbaar te maken, met dezelfde zorg en in dezelfde mate als zij haar eigen vertrouwelijke gegevens geheim houdt.

  Deze geheimhoudingsplicht is evenwel niet van toepassing indien de informatie:
  • reeds gekend was voorafgaandelijk aan deze overeenkomst, of
  • bekend geworden is buiten toedoen van de opdrachtgever, of
  • reeds voor het grote publiek beschikbaar is door algemeen raadpleegbare bronnen, of
  • onafhankelijk door de UHasselt ontwikkeld werd, zonder gebruik te maken van de informatie van de opdrachtgever.
  Deze geheimhoudingsverplichting vervalt twee (2) jaar na beëindiging van de dienstverlening.
   
 9. Garantie en aansprakelijkheid
  De UHasselt voert de opdracht naar best vermogen uit. De UHasselt verstrekt evenwel geen enkele garantie met betrekking tot de Resultaten. In het bijzonder – zonder daartoe beperkt te zijn – garandeert de UHasselt op geen enkele wijze de commerciële bruikbaarheid van de Resultaten, noch dat het gebruik van de Resultaten of haar Kennis geen inbreuk uitmaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de UHasselt niet aansprakelijk is voor om het even welke schade die de opdrachtgever zou lijden bij de toepassing van of het gebruik van deze Resultaten of haar Kennis. De opdrachtgever vrijwaart de UHasselt tegen mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de opdracht, de Resultaten of de Kennis.
  In geen geval is een partij aansprakelijk voor indirecte schade aan de andere partij, met inbegrip maar niet beperkt tot gederfde winsten, contracten en opportuniteiten.  
   
 10. Toepasselijk recht en rechtsmacht
  De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd voor geschillen van welke aard ook die zouden ontstaan in verband met deze overeenkomst en die partijen niet minnelijk kunnen oplossen.

Specifieke voorwaarden voor postinitiële vorming aan de Universiteit Hasselt School of Expert Education

 1. Toepassingsgebied
  1.1 Deze specifieke voorwaarden zijn van toepassing op elke postinitiële vorming die de Universiteit Hasselt School of Expert Education tegen betaling aanbiedt, tenzij een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of tenzij hiervan bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. Deze specifieke voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 oktober 2012.
  1.2 De Universiteit Hasselt School of Expert Education behoudt zich het recht voor om deze specifieke voorwaarden te wijzigen zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Op de reeds lopende vormingsactiviteiten blijven evenwel de voorwaarden geldig die van toepassing waren op het ogenblik van het starten van die vorming.
  1.3 Deze specifieke voorwaarden worden meegedeeld bij de inschrijving en bij de factuur voor het studiegeld die elke deelnemer ontvangt. Zij zijn tevens beschikbaar op de website van de Universiteit Hasselt School of Expert Education.

 2. Inschrijving
  2.1 De Universiteit Hasselt School of Expert Education biedt de deelnemer de mogelijkheid om zich in te schrijven via de website. De deelnemer kan zich op geen andere manier inschrijven.
  2.2 De deelnemer kan zich inschrijven tot en met de startdatum van de vorming, tenzij er voor de desbetreffende vorming een langere duur wordt toegestaan. Inschrijvingen na de startdatum kunnen worden geweigerd.
  2.3 Bepaalde vormingsactiviteiten zijn enkel toegankelijk voor deelnemers met een welomschreven profiel. De Universiteit Hasselt School of Expert Education organiseert in dat geval een selectieprocedure waarvoor de kandidaat-deelnemers moeten slagen om toegelaten te worden tot de vorming.
  2.4 De inschrijving en toelating wordt bekrachtigd door de factuur, in het geval van een selectieprocedure vergezeld van een expliciet toelatingsbericht.

 3. Betalingsvoorwaarden
  3.1 De Universiteit Hasselt School of Expert Education bepaalt het studiegeld voor elke postinitiële vorming. Zodra een deelnemer is ingeschreven, kan het studiegeld niet meer worden verhoogd voor de desbetreffende vorming op voorwaarde dat de deelnemer deze vorming onafgebroken doorloopt.
  3.2 De betaling gebeurt uiterlijk op de startdatum van de vorming, tenzij er voor de desbetreffende vorming een langere duur wordt toegestaan. De Universiteit Hasselt School of Expert Education is gerechtigd om deelnemers die niet op tijd het studiegeld betalen de toegang tot de sessies te ontzeggen en indien van toepassing geen examenrecht te verlenen.
  3.3 De betaling gebeurt middels een gestructureerde storting. Het studiegeld kan door een derde (hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon) worden betaald op voorwaarde dat de deelnemer de nodige gegevens van deze derde, zoals coördinaten en BTW-nummer, tijdig aan de Universiteit Hasselt School of Expert Education overmaakt. De deelnemer blijft in voorkomend geval evenwel zelf aansprakelijk voor de betaling van het volledige studiegeld. Bij (gedeeltelijke) wanbetaling door voornoemde derde, behoudt de Universiteit Hasselt School of Expert Education zich het recht voor om de betaling rechtstreeks van de deelnemer te vorderen.
  3.4 De betaling kan, afhankelijk van het bedrag van het studiegeld, in meerdere schijven worden voldaan:
  - De betaling van een postinitiële vorming van maximum 1000 euro dient in één keer te worden voldaan. Gedeeltelijke betalingen worden in geen geval aanvaard.
  - De betaling van een postinitiële vorming van meer dan 1000 euro en minder dan 10.000 euro kan worden verspreid over maximum twee verrichtingen, zoals nader gepreciseerd in het betaalschema van de desbetreffende vorming.
  - De betaling van een postinitiële vorming van minstens 10.000 euro kan worden verspreid over maximum drie verrichtingen, zoals nader gepreciseerd in het betaalschema van de desbetreffende vorming.

 4. Annulering of wijziging van de inschrijving door de deelnemer
  4.1 De deelnemer kan zijn/haar inschrijving per brief of per e-mail wijzigen of annuleren. Deze wijziging of annulering moet gericht zijn tot de opleidingsmanager van de vorming en ook door deze persoon bevestigd zijn.
  4.2 Bij annulering van de inschrijving na toelating tot en met de startdatum van de vorming houdt de Universiteit Hasselt School of Expert Education als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 10% van het studiegeld in, met een minimum van 50 euro. Het resterende bedrag wordt terugbetaald.
  4.3 Bij annulering na de startdatum van de vorming blijft het volledige studiegeld verschuldigd. Indien echter de deelnemer zich kan beroepen op een geval van overmacht zoals ernstige en langdurige ziekte, houdt de Universiteit Hasselt School of Expert Education als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 10% van het studiegeld in, met een minimum van 50 euro. Het resterende bedrag wordt terugbetaald.
  4.4 Een deelnemer die niet aanwezig kan zijn voor één of meerdere sessies, kan zich kosteloos laten vervangen voor zover die vervanger door de opleidingsmanager wordt aanvaard.

 5. Annulering of wijziging van de vorming door de Universiteit Hasselt School of Expert Education
  5.1 De Universiteit Hasselt School of Expert Education kan een postinitiële vorming annuleren in geval van overmacht, onder meer in de gevallen waarin er te weinig inschrijvingen zijn of de lesgever(s) niet beschikbaar is (zijn). Indien dit gebeurt, heeft de deelnemer recht op een volledige terugbetaling van het reeds betaalde studiegeld. De deelnemer heeft evenwel geen recht op schadevergoeding.
  5.2 De Universiteit Hasselt School of Expert Education kan het tijdstip, de datum, de locatie (buiten het domein Hasselt – Diepenbeek) of de docent(en) van de postinitiële vorming wijzigen. Indien dit gebeurt, heeft de deelnemer het recht om zijn/haar inschrijving voor desbetreffende sessie(s) kosteloos te annuleren, met terugbetaling van het eventueel reeds betaalde studiegeld voor desbetreffende sessie(s). De deelnemer heeft evenwel geen recht op schadevergoeding.

 6. Geen overdracht intellectuele rechten
  De deelname aan de postinitiële vorming doet bij de deelnemer geenszins het recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud van de postinitiële vorming. Al de intellectuele rechten die rusten op de inhoud van de postinitiële vorming blijven uitsluitend toebehoren aan de docent(en) en/of de Universiteit Hasselt School of Expert Education.

 7. Exclusieve bevoegdheid – toepasselijk recht
  7.1 Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de specifieke voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
  7.2 Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de specifieke voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 8. Persoonlijke levenssfeer
  De Universiteit Hasselt School of Expert Education verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

 9. Kennisname en aanvaarding van de specifieke voorwaarden
  Door de inschrijving verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze specifieke voorwaarden en er mee akkoord te gaan.