Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CONFLICTPREVENTIE M.B.T. ERFENISSEN

Bij het openvallen van een erfenis doen zich regelmatig conflicten voor. Soms lopen deze hevig op. Familiale verhoudingen die al jaren vertroebeld zijn komen plots op scherp te staan. Hoe kan je als professional omgaan met deze lastige, geladen situaties? Welke bemiddelingsvaardigheden kan je inzetten en wanneer is het beter de hulp in te schakelen van specialisten?

Tijdens deze workshop worden conflicten rond erfenissen en de aanpak ervan doorgelicht, vertrekkend vanuit de ervaringen van de deelnemers. Speciale aandacht gaat naar conflictpreventie. Immers, recent in de wetgeving ingeschreven tools zoals de globale erfovereenkomst kunnen ingezet worden om de betrokken partijen preventief aan tafel te krijgen om samen na te denken over evenwichtige oplossingen. Ook het feit dat de ouders zelf kunnen toelichten waarom ze bepaalde handelingen stelden in het verleden, en hoe deze tot het familiaal evenwicht bijdragen, is een belangrijke meerwaarde. We bevragen de betrokken professionals over hun ervaringen, noden en verzuchtingen.


Doelgroep

Notarissen, notariële medewerkers, advocaten, bemiddelaars, estate planners, private bankers.


Doelstellingen

Tijdens deze sessie maak je kennis met de specifieke kenmerken van conflicten n.a.v. het openvallen van een nalatenschap. Je leert welke bemiddelingstechnieken en -vaardigheden behulpzaam kunnen zijn, wanneer de inschakeling van een gespecialiseerde bemiddelaar wenselijk is, of wanneer rechtspraak de beste optie is.
De workshop beoogt verder om mensen die al in een moeilijke periode verkeren op een constructieve wijze bij te staan in het hanteren van een conflict. Verder reiken we aan rechtspractici en bemiddelaars tools aan om preventief aan de slag te gaan met afspraken over later te verdelen nalatenschappen, en zoeken we naar manieren om deze gesprekken tijdens het leven van de erflaters te introduceren.


Sprekers

Liliane Gepts, fiscaal jurist en bemiddelaar bij AMANI Consult
focus op het begeleiden van families in juridisch-fiscale aangelegenheden,
vaak vermogens- en erfkwesties
verantwoordelijke afwikkeling testamenten bij Kom Op Tegen Kanker

 

 

Lieve Vriens, licentiaat rechten en notariaat, master ondernemingsrecht, bemiddelaar
focus op bemiddelingsgericht werken en conflictpreventie in familiale context
docent Syntra AB (vastgoed) en Promediation (bemiddeling in familiebedrijven)

 

 


Erkenning

Accreditatie voor diverse beroepsgroepen wordt aangevraagd.


Praktisch

 

 

Meer info

Faculteit Rechten
T: 011 26 87 67
E: faculteitrechten@uhasselt.be