Logo UHasselt

menu

Opleiding HRM Anders


Opleiding HRM Anders

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

Ons leeraanbod

We creëren in HRM Anders een leeromgeving die echt ‘Anders’ is en uniek in zijn aanpak in Vlaanderen en Nederland. Drie processen worden in dit ‘leerlabo’ op een krachtige manier aan elkaar gekoppeld: de dynamiek van de deelnemer als persoon, het relationeel proces binnen de leergroep als krachtige bron van leren, en de dynamieken binnen de praktijkcontext van de deelnemer. Hierdoor ontstaat er een leerproces waarin professionele ontwikkeling en persoonlijke transformatie onlosmakelijk samengaan.

Die ontwikkeling en transformatie bestaat uit de ontwikkeling van een sterkere ruggengraat die ons toelaat om zorgzaam én confronterend, kwetsbaar én krachtig, impactvol én flexibel te interveniëren zonder ons te verschuilen achter professioneel rolgedrag, oppervlakkige instrumentele oplossingen, en andere niet-helpende gewoontepatronen.

 • Je leert te kijken, te denken en te adviseren vanuit meerdere perspectieven op organiseer- leer en veranderingsprocessen en bijhorende vormen van leiderschap – waaronder ook wetenschappelijk bevindingen, niet om de wetenschap zelf, maar als bron van leren.
 • In het bijzonder leer je waarnemen, denken en handelen vanuit een relationeel-procesmatige perspectief op de werkelijkheid.
 • Je wordt vaardiger in het begeleiden van samenwerkingsverbanden en het faciliteren van afstemmingen tussen betrokken actoren.
 • Je verhoogt het vermogen van je organisatie om meerwaarde te creëren door samenwerking.
 • Je wordt je bewuster van je eigen relationele existentie en van de effecten van je eigen gedrag op anderen (en omgekeerd: het effect van het handelen van anderen op jezelf) in processen van diepgaand samen werken en samen leren.
 • Je versterkt je inlevend en responsief vermogen in menselijk interacties en je vermogen om authentieker in het (werkende) leven te staan.

We gaan op zoek naar antwoorden op onze praktijkvragen: vanuit eigen ervaring, vanuit de ervaringen van anderen in de leergroep, vanuit het gezamenlijke onderzoeken van deze vraagstukken en vanuit wetenschappelijk onderzoek.

 • We reflecteren op onze aannames, overtuigingen en waarden omtrent het begeleiden en ontwikkelen van mensen, teams en organisaties en de HR-praktijken die daaruit voortvloeien.
 • We dagen elkaar uit om andere perspectieven en paden te verkennen.
 • We verankeren en verdiepen de verworven inzichten door te experimenteren met vernieuwende praktijken en trekken hier samen leerconclusies uit.

Inhoudelijk laten we ons doorheen het gehele leertraject inspireren door het relationeel constructionisme en aanverwante stromingen, die de relationele dimensie van organiseren doordenken, uitwerken en documenteren. De manier van denken en de ervaringen van betrokken onderzoekers en praktijkmensen, vormen een rijke bron om uit te putten, een bijzonder referentiekader om onze gangbare praktijken aan af te toetsen, mee te verrijken en te verbreden.

Vanuit deze inspiratie willen we kennis genereren die bruikbaar en toepasbaar is. Die nieuwe mogelijkheden biedt en aanknopingspunten geeft voor concrete actie in de praktijk. We delen onze ontdekkingen en inzichten met Amerikaanse en Europese grondleggers van het relationeel constructionisme en gaan met hen hierover in gesprek.

 

Residentiële leerweek als start: de organisatie als co-creatie en leerlabo

De leercyclus start vanuit de ervaring zelf. We scheppen een context waar iedere deelnemer tegelijk co-maker als co-onderzoeker is van relationele praktijken die leiden tot een productieve en leergerichte samenwerkingscultuur. Deelnemers leren hierbij wat hun eigen bijdrage is en kan zijn in het creëren van het lerend team dat ze samen vormen.

In de loop van deze week ontstaat er een diepgaande ervaring die dient als referentie voor het verdere traject. Eigen belevingen en ervaringsinzichten worden naderhand gekoppeld aan de wetenschappelijke literatuur.

 

3 x 2 leerdagen

In de studiedagen gaan we nader in op drie centrale thema’s in even zoveel tweedaagse bijeenkomsten.

Tijdens de eerste leer-tweedaagse bouwen we voort op de leerervaringen vanuit de startweek en kijken we vanuit een relationeel perspectief naar het functioneren van werkteams. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar processen van zelfsturing en het ondersteunen van samenwerking- en leerprocessen bij teams-op-afstand.

Vervolgens richten we ons in de tweede tweedaagse op het functioneren van de organisatie als een ‘assemblageplek’ van een variëteit aan relationele praktijken. Tijdens deze tweedaagse behandelen we uitvoerig de co-constructie processen en dynamieken van organisaties-in-verandering en hoe deze te faciliteren.

Tijdens de derde tweedaagse verdiepen we ons tenslotte in de co-creatieprocessen die mogelijk zijn in de samenwerking tussen verschillende organisaties of organisationele eenheden (multi-actor samenwerking) enerzijds en in netwerkorganisaties anderzijds. Hierbij oefenen en onderzoeken we onze manier van interveniëren.

Tijdens deze 3x2 studiedagen vertrekken we telkens vanuit concrete cases van de deelnemers en/of simulaties aangereikt door betrokken stafleden. We verbinden de aangereikte studie-cases met cases uit de praktijk van de deelnemers. In dit leertraject gaat de praktijk vooraf aan de theorie.

Tussen de leerdagen door gaan de deelnemers aan de slag met het geleerde. Die leerervaringen kunnen op hun beurt leermateriaal aanbieden voor de bijeenkomsten in de leergroep. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om onderling intervisiegroepjes te creëren om zo het eigen leerproces en dat van anderen te ondersteunen.

 

Integratie-leerdriedaagse

Het formele leertraject wordt afgesloten met een integrerende driedaagse. Tijdens deze dagen overschouwen we het gehele leertraject en maken we de balans op van ons leerproces. Verworven inzichten worden gedemonstreerd en een laatste maal uitgedaagd op bovenstaande drie dimensies:

 1. Ik als persoon en professional behorend tot een team;
 2. Mijn manier van interveniëren in de organisatie;
 3. Ik als facilitator van samenwerking tussen verschillende actoren.

We vertalen voornemens naar een persoonlijk actie-en ontwikkelplan en onderzoeken wat de groep kan betekenen voor ons verdere leerproces.