Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LIMBURG SCHOOL FOR EXCELLENCE


In 2014 startte het provinciebestuur Limburg samen met UHasselt SEE, Hogeschool PXL en de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten), de 'Limburg School for Excellence', for better government.

De 'Limburg School for Excellence' biedt vorming en opleiding voor lokale besturen (gemeenten en OCMW's) - en dit zowel voor ambtenaren als politieke mandatarissen.

 


Naast het vraag gestuurde aanbod, dat op maat zal aangereikt worden aan de lokale besturen, zal ook het bestaande vormings- en opleidingsaanbod van de partners worden opengesteld.

 

Langlopende UHasselt SEE opleidingen

Er zijn vier concrete programma’s interessant voor lokale besturen:

 

Opleiding Kennisdomein Doelgroep

Onderhandeling en Bemiddeling in Advocatuur

Law

juristen

Postgraduaat Cleantech Management

Clean tech

beleidsmakers verantwoordelijk 
voor cleantech-beleid of milieubeleid
(gemeente, stad, regionale/Vlaamse
of federale overheidsdienst

Verkeersveiligheidsauditor

Mobility

mobiliteitsambtenaren

Themis

Law

juristen

 

UHasselt opleidingsonderdelen opengesteld voor ambtenaren

Sinds oktober 2013 is een nieuwe bevorderingsregeling van kracht voor ambtenaren van niveau B en C om door te groeien naar niveau A. De nieuwe regeling voorziet een procedure in drie reeksen (meer info via: website Selor en brochure Selor).

Universiteiten zijn betrokken in de tweede reeks door het aanbieden van een aantal opleidingsonderdelen uit haar masterprogramma’s.

Binnen de faculteit Rechten en de  faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van Universiteit Hasselt zijn er mogelijkheden om opleidingsonderdelen via creditcontract op te nemen. Het pakket opleidingsonderdelen dat een ambtenaar kan/mag opnemen is afhankelijk van zijn specifiek dossier en dient in overleg met de betrokken faculteit te worden samengesteld.

Ambtenaren die interesse hebben in het opnemen van opleidingsonderdelen dienen contact op te nemen met de verantwoordelijke per faculteit.

Pas na goedkeuring van het pakket opleidingsonderdelen door de faculteit kan er overgegaan worden tot inschrijving aan de UHasselt.

Opengestelde opleidingsonderdelen kennen zoals vereist minstens 4 ECTS. Kandidaten moeten aantonen over de nodige voorkennis te beschikken.

 

ECONOMIE

Hieronder een aantal mogelijke opleidingsonderdelen. Afhankelijk van het specifieke dossier kunnen andere opleidingsonderdelen gekozen worden.

Zie UHasselt studiegids voor alle opleidingsonderdelen uit de master.

 

Nr. Opleidingsonderdeel ECTS Semester Opgelet!
1554 Risicomanagement en interne beheersing 6 1 groepswerk
2211 Beleidsevaluatie 6 1 groepswerk
2875 Publieke financiën 6 1  
2876 Beleidseconomie 6 1  
1692 Milieubeleid 6 2  
2877 Beleidsproject 6 2 groepswerk
1732 ICT Governance 6 2 groepswerk
2199 ICT Management 6 1 permanente evaluatie
1729 ERP-systems 6 1 groepswerk
1706 Kwantitatieve economie 6 2 opdracht
2068 Innovatief HRM en veranderingsmanagement 6 1 groepswerk
2062 Diversity, equality and inclusion in organizations 6 2 groepswerk

 

RECHTEN

 

Nr. Opleidingsonderdeel ECTS Opgelet!
2160 Grondige studie staatsrecht 6 werkstuk & examen
2162 Grondige studie bestuursrecht 6  
2237 Law and State 6  
2235 Overheidsfinanciën 6  
2236 Grondige studie fiscaal recht 6 permanente evaluatie & examen
2234 Omgevingsrecht 6  

We kunnen vandaag niet voorbij aan het feit dat lokale besturen geconfronteerd worden met een toenemende complexiteit van de samenleving en zich elke dag opnieuw moeten organiseren op versnelde maatschappelijke trends en reglementaire evoluties. De verwachtingen ten aanzien van lokale besturen, haar politieke bestuurders en het personeel komen steeds hoger te liggen -- zowel kwalitatief als kwantitatief. De parameters 'bestuurskracht' en 'bestuursvaardigheden' vormen bijna dagelijks de meetlat waarlangs men de capaciteit en competenties van het lokale bestuur afmeet. Het vermogen om samen te werken, zowel intragemeentelijk, intergemeentelijk als interbestuurlijk, groeit en wordt nog aangezwengeld door de financiële crisis en de budgettaire beperkingen die daaruit ontstaan.

De 'Limburg School for Excellence' wil hierop een antwoord formuleren en een actueel, vraaggestuurd, decentraal en op maat gesneden vormings- en opleidingsaanbod voorzien dat direct inspeelt op de verhoging van de deskundigheid en de slagkracht van de lokale besturen. Deze aanpak vraagt niet alleen een continue alertheid en een gefocuste prospectie maar ook een engagement  tot het delen van de expertise van elk van de individuele partners. Dit alles steunend op een nauw overleg tussen aanbieders en afnemers.

Om de groei en het succes van het samenwerkingsverband maximale kansen te geven en om in het aanbod gaandeweg maatwerk te kunnen introduceren, zal een flexibele structuur worden opgezet die één en ander moet garanderen. De respectieve partners zijn in elk geval erg enthousiast om in dit samenwerkingsverband hun rol te spelen en een hun deskundige bijdrage te leveren. Door de ondertekening van deze principiële overeenkomst tot samenwerking bevestigen de partners hun engagement formeel.

Lokale overheden staan voor kolossale uitdagingen: het rechttrekken van de gemeentefinanciën, de introductie van nieuwe managementtechnieken, het implementeren van een nieuw juridisch instrumentarium, het ontwarren van de mobiliteitsknoop en veel meer", zegt prof. dr. Johan Ackaert (faculteit Rechten van de UHasselt). "De tijd dat universiteiten zich terugtrekken achter hoge muren, ligt achter ons. Een universiteit denkt, via haar onderwijs en onderzoek, mee na over maatschappelijke uitdagingen en problemen. Ook de UHasselt is zich van die rol bewust. En het is o.m. door een (innovatie)web te weven tussen kenniscentra, bedrijven en andere actoren in Limburg, dat ze die rol opneemt. Mee de schouders zetten onder de 'Limburg School of Excellence' en gemeentebesturen bijstaan 'for better government', is in dat opzicht niet meer dan logisch."


We kunnen vandaag niet voorbij aan het feit dat lokale besturen geconfronteerd worden met een toenemende complexiteit van de samenleving en zich elke dag opnieuw moeten organiseren op versnelde maatschappelijke trends en reglementaire evoluties. De verwachtingen ten aanzien van lokale besturen, haar politieke bestuurders en het personeel komen steeds hoger te liggen -- zowel kwalitatief als kwantitatief. De parameters 'bestuurskracht' en 'bestuursvaardigheden' vormen bijna dagelijks de meetlat waarlangs men de capaciteit en competenties van het lokale bestuur afmeet. Het vermogen om samen te werken, zowel intragemeentelijk, intergemeentelijk als interbestuurlijk, groeit en wordt nog aangezwengeld door de financiële crisis en de budgettaire beperkingen die daaruit ontstaan.

De 'Limburg School for Excellence' wil hierop een antwoord formuleren en een actueel, vraaggestuurd, decentraal en op maat gesneden vormings- en opleidingsaanbod voorzien dat direct inspeelt op de verhoging van de deskundigheid en de slagkracht van de lokale besturen. Deze aanpak vraagt niet alleen een continue alertheid en een gefocuste prospectie maar ook een engagement  tot het delen van de expertise van elk van de individuele partners. Dit alles steunend op een nauw overleg tussen aanbieders en afnemers.

Om de groei en het succes van het samenwerkingsverband maximale kansen te geven en om in het aanbod gaandeweg maatwerk te kunnen introduceren, zal een flexibele structuur worden opgezet die één en ander moet garanderen. De respectieve partners zijn in elk geval erg enthousiast om in dit samenwerkingsverband hun rol te spelen en een hun deskundige bijdrage te leveren. Door de ondertekening van deze principiële overeenkomst tot samenwerking bevestigen de partners hun engagement formeel.

Lokale overheden staan voor kolossale uitdagingen: het rechttrekken van de gemeentefinanciën, de introductie van nieuwe managementtechnieken, het implementeren van een nieuw juridisch instrumentarium, het ontwarren van de mobiliteitsknoop en veel meer", zegt prof. dr. Johan Ackaert (faculteit Rechten van de UHasselt). "De tijd dat universiteiten zich terugtrekken achter hoge muren, ligt achter ons. Een universiteit denkt, via haar onderwijs en onderzoek, mee na over maatschappelijke uitdagingen en problemen. Ook de UHasselt is zich van die rol bewust. En het is o.m. door een (innovatie)web te weven tussen kenniscentra, bedrijven en andere actoren in Limburg, dat ze die rol opneemt. Mee de schouders zetten onder de 'Limburg School of Excellence' en gemeentebesturen bijstaan 'for better government', is in dat opzicht niet meer dan logisch."