Logo UHasselt

menu

Ethische Commissie Dierenproeven


Procedure

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEVALUATIE

De evaluatie van een project gebeurt op basis van nationale en internationale richtlijnen vastgelegd in de Wet van 14 augustus 1986, betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, en het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren. Dit KB is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe Europese Richtlijn 2010/63/EU over het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden.

Voor de evaluatie van een project gebruikt de ECD een onderzoeksvoorstel naar het model van een ethische matrix formulier. De ECD plant maandelijks een overleg met de verantwoordelijke onderzoekers van de ingediende projecten, waarbij de dialoog tussen de onderzoekers en de ECD-leden de grondslag vormen voor het besluit.

De projectevaluatie wordt uitgevoerd met een mate van uitvoerigheid afgestemd op het soort project en is specifiek bedoeld om te verifiëren of het project aan de volgende criteria voldoet:

  • het project is vanuit wetenschappelijk of onderwijskundig oogpunt wettelijk vereist of verantwoord
  • de doeleinden van het project rechtvaardigen het gebruik van dieren; indien er alternatieven bestaan, is het verboden om proefdieren te gebruiken
  • het project is zo opgezet dat de dierproeven zo humaan en milieuvriendelijke mogelijk uitgevoerd worden

De projectevaluatie omvat in het bijzonder:

  • een beoordeling van de doelstellingen van het project en de voorspelde wetenschappelijke baten of educatieve waarden
  • een beoordeling van de vraag of het project in overeenstemming is met de vereiste vervanging, vermindering en verfijning
  • een beoordeling van de indeling van het project naar de ernst van de dierproeven
  • een schade-batenanalyse van het project, waarbij wordt nagegaan of de schade in de vorm van lijden, pijn en angst van de dieren wordt gerechtvaardigd door het verwachte resultaat, met inachtneming van ethische overwegingen, en op termijn voordelen kan opleveren voor mens, dier of milieu
  • een beoordeling van de wetenschappelijke motiveringen
  • een lijst met humane eindpunten; dit zijn criteria om meer ongerief bij een dier te voorkomen dan voor het doel van de proef strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld door het dier te doden of andere gepaste maatregelen te nemen).

Elke wijziging aan het onderzoeksvoorstel (bijvoorbeeld het te gebruiken aantal dieren, de gebruikte onderzoeksmethoden, de looptijd van de dierproef) moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ECD alvorens te proef te mogen vervolgen. Hierbij moet eveneens een tussentijdse evaluatie van de reeds uitgevoerde experimenten worden toegevoegd aan het onderzoeksprotocol.

Een aanvraag tot goedkeuring door de ECD moet tevens een niet-confidentiële niet-technische samenvatting (NTS) van het onderzoeksvoorstel bevatten. Deze samenvatting bevat informatie over de doelstellingen van de dierproef, het aantal en de soorten gebruikte proefdieren. Deze samenvatting moet bovendien een inschatting weergeven van de voorspelde schade en baten van de dierproef en tegelijk ook aantonen dat aan de vereiste vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven wordt voldaan. De samenvattingen van de goedgekeurde projecten worden publiek gemaakt.