Logo UHasselt

menu

Handelsingenieur


Handelsingenieur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSONDERDELEN 1 BACHELOR IN DE HANDELSINGENIEUR

Meer informatie per opleidingsonderdeel bekom je door een opleidingsonderdeel aan te klikken in de studiegids.

Macro-economie

Macro-economie toont hoe de economie van een land en van de wereld functioneert en welke de rol is van de consumenten, de bedrijven, de overheid en het buitenland. Centrale problemen zijn: economische groei en recessie, werkloosheid, geld en inflatie. Daarbij bestudeer je of en hoe de overheid aan deze problemen het hoofd kan bieden.

Micro-economische optimalisatie 1

Micro-economische optimalisatie 1 leert hoe consumenten en producenten hun beslissingen optimaliseren en wat het gevolg is voor de prijzen en hoeveelheden op markten. Daarbij wordt ook het effect van marktmacht op de prijsvorming bestudeerd. Ook wordt de rol en de impact van de overheid nagegaan op de werking van markten.

Financial accounting

Elke afgestudeerde econoom moet boekhoudkundig verwerkte bedrijfsgegevens kunnen interpreteren. De hoofddoelstelling is dan ook om je vertrouwd te maken met de wijze waarop één van de meest fundamentele bronnen van financiële informatie binnen een onderneming is georganiseerd, en niet om je te vormen tot echte 'boekhouders'. We beginnen met een grondige inleiding over de boekhoudreglementering, zowel de wetgeving als het conceptueel kader. Je leert de boekhoudkundige techniek te gebruiken om bedrijfsverrichtingen te registreren en een jaarrekening op te stellen.

Talen

In het eerste jaar start je met Engels en Academisch Nederlands: schrijf- en presentatietechnieken. In dit laatste vak verbeter je je communicatievaardigheden. In het eerste trimester krijg je wekelijks een lees- en schrijfopdracht. In het het tweede trimester werk je aan een uitvoeriger rapport over een actueel thema.

Engels bouwt verder op hetgeen je geleerd hebt in het secundair onderwijs. Je breidt je woordenschat uit en vergroot je vaardigheid in het omgaan met spraakkundige moeilijkheden, waardoor spreken vlotter en juister verloopt. Je leert afspraken maken en een bedrijf situeren. Luistervaardigheid oefen je met audio- en videoprogramma’s. Voorts leer je kritischer en efficiënter lezen. Dat gebeurt aan de hand van authentieke teksten over actuele problemen van de Britse samenleving. Dit hele leerproces wordt ondersteund door de recentste multimediatechniek.

Psychologie & groepsdynamica

In dit interdisciplinaire opleidingsonderdeel maak je kennis met het functioneren van en in een organisatie. Je bekijkt dit vanuit drie standpunten: dat van de organisatie (management), dat van het individu (psychologie), en dat van het werkteam (groepsdynamica). De thema’s die binnen het onderdeel management van organisaties aan bod komen, houden rekening met het kader waarbinnen de bedrijfseconoom werkt. Voor de component psychologie krijg je thema’s voorgeschoteld in functie van het individu in de organisatie en van het onderbouwen van andere gedragsgerelateerde gebieden zoals marketing. Het standpunt rond groepsdynamica ten slotte, beantwoordt vragen over hoe je als lid van een (werk)team optimaal kan functioneren. Om de inzichten uit management, psychologie en groepsdynamica te integreren werk je een project uit in kleine teams. Vertrekpunt hierbij zijn vooropgestelde onderzoeksvragen vanuit het niveau van de organisatie en het individu. Zo leer je wetenschappelijke literatuur selecteren en analyseren en ga je interviews met getuigen voorbereiden, afnemen en verwerken. In een volgende stap vergelijk je de informatie uit de literatuur en de interviews en stel je uiteindelijk een rapport op.

Hogere wiskunde 1

We starten met een verdere uitdieping van de differentiaalrekening van functies in één veranderlijke. Het accent ligt echter op de multivariabele calculus, optimalisatietheorie met en zonder nevenvoorwaarden. Er wordt verwacht dat je op een inzichtelijke manier kunt omgaan met de leerstof.

Natuurkunde en technologie

Je maakt kennis met nieuwe technologieën en toepassingen, zoals gebruikt in i-pod, F1-technologie, zonnecellen en nanotechnologie. Je verkrijgt inzichten in de onderliggende fysische principes uit mechanica, thermodynamica, elektromagnetisme, optica en halfgeleiderfysica. Je kan deze inzichten toepassen in actuele probleemstellingen.