Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Themis, juridische vorming 2017-2018

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

THEMIS, JURIDISCHE VORMING 2017-2018

 

Themis, School voor Postacademische Juridische Vorming is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten K.U.Leuven, KULAK, HUBrussel en UHasselt.

Gespreid over drie academiejaren wordt op deze vier campussen door de respectievelijke titularissen van de juridische basishoofdvakken een overzicht gegeven van de nieuwe tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het betrokken vakgebied. Periodiek wordt dit eveneens gedaan voor de meer functionele rechtsgebieden.

 

Planning 2017-2018 in Hasselt

 • 21/11/2017: Bijzondere Overeenkomsten
 • 27/02/2018: Publiekrecht
 • 20/03/2018: IP & ICT-recht
 • 24/04/2018: Vennootschapsrecht

 

ProgrammadetailsBijzondere Overeenkomsten

Coördinatoren: prof. dr. Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar en decaan Rechtsfaculteit KU Leuven en prof. dr. Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven

Voorzitter (te Leuven) Jacques Herbots, emeritus hoogleraar KU Leuven; (te Kortrijk) Erik Dursin, raadsheer Hof van Beroep te Gent; (te Hasselt) Bart Van Den Berghe, raadsheer Hof van Beroep te Antwerpen; (te Brussel) Koenraad Moens, raadsheer Hof van Cassatie Brussel

Recente ontwikkelingen op het vlak van koop en lastgeving
Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar, decaan Rechtsfaculteit KU Leuven
In de afgelopen drie jaar is er belangrijke (recente) cassatierechtspraak over de aansprakelijkheid van gespecialiseerde versus professionele verkoper voor verborgen gebreken, de mogelijkheid van de koper om eigenmachtig het verkochte goed te herstellen, de mogelijkheid om de koop te ontbinden bij manipulatie van de kilometerteller door een vorige verkoper, de integrale toepasselijkheid van de consumentenkoop bij verkoop van dieren, rechtspraak van het Europees Hof van Justitie over de verplichting om ambtshalve de kwalificatie van consumentenkoop toe te passen, de hoedanigheid van verkoper wanneer een tussenpersoon zijn hoedanigheid niet heeft kenbaar gemaakt; de notie potentieel gebrek bij richtlijn productaansprakelijkheid. Daarnaast wordt ook een overzicht van rechtspraak gebracht van de bodemrechter in zake koop en lastgeving zoals over de mogelijkheid tot rechterlijke substitutie bij schending van een voorkooprecht.

Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Nicolas Carette, hoofddocent UAntwerpen, advocaat Equator advocaten Brussel/Antwerpen en Pieter Brulez, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven, Laga advocaten
In dit onderdeel wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in het huurrecht. Daarbij ligt de focus op het komende Vlaams Huurdecreet, waarvan de inwerkingtreding is voorzien op 1 september 2018. In dit decreet worden regels van gemeen huurrecht onder het dwingende woninghuurregime gebracht, worden sommige bestaande bepalingen inzake woninghuur bijgewerkt en worden nieuwe bepalingen toegevoegd (bv. over medehuur, huur voor huisvesting van studenten). Zo bent u meteen mee met de werking en impact van dit voor de vastgoedpraktijk van belang zijnde decreet. De voorziene regelingen in Brussel en Wallonië worden hierin betrokken.

Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
Bert Demarsin, hoofddocent KU Leuven Campus Brussel
In deze bijdrage wordt een overzicht geboden van de belangrijkste evoluties en aandachtspunten op het vlak van de zogenaamde “kleine contracten omvattend te analyseren, kiest hij er bewust voor de hogere rechtspraak als uitgangspunt te hanteren voor een punctuele bespreking van welbepaalde actuele leerstukken. Door op die manier toch alle kleine contracten af te dekken, biedt hij het publiek een ware update op het vlak van de ruil, de dading, de lening, de bewaargeving, het sekwester, de borg, de lijfrente en de kanscontracten.

Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven en Tom Gladinez, assistent KU Leuven Instituut voor Contractenrecht
Deze bijdrage biedt een kritische analyse van de belangrijkste tendensen uit de rechtspraak over aanneming en woningbouw van de voorbije tien jaar. Het uitgangspunt is een grondige stand van zaken aan de hand van de arresten van het Hof van Cassatie in het aannemingsrecht. Vervolgens houden Prof. dr. Alain Laurent Verbeke en Drs. Tom Gladinez de belangrijkste tendensen uit een decennium rechtspraak in deze rechtstak kritisch tegen het licht.

Inhoudelijk verantwoordelijke: Prof. dr. Bernard Tilleman

 

Programma

17u00 - 17u30 onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
Bart Van Den Bergh, raadsheer Hof van Beroep te Antwerpen
17u40 - 18u25 Recente ontwikkelingen op het vlak van koop en lastgeving
Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar, decaan Rechtsfaculteit KU Leuven
18u25 - 19u10 Recente ontwikkelingen op het vlak van huur
Nicolas Carette, hoofddocent UAntwerpen, advocaat, en Pieter Brulez, vrijwillig medewerker KU Leuven, advocaat
19u10 - 19u45 vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Recente ontwikkelingen op het vlak van kleine contracten
Bert Demarsin, hoofddocent KU Leuven Campus Brussel
20u30 - 21u15 Recente ontwikkelingen op het vlak van aanneming
Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven
21u15 - 21u30 vraagstelling en slotbeschouwing

 

Praktisch

Datum 
21 november 2017 (17.30 - 21.30 uur)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2015, 2016 of 2017. Bespaar op uw deelnameprijs via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O100245)

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname. Attesten worden afgeleverd per email enkel indien er is afgetekend bij het begin EN bij het einde van de opleiding

Erkend door

 • IGO (TEC-E17299-Voor wie zich inschrijft doch niet effectief aanwezig is, neemt IGO de kosten NIET ten laste; vervanging door een collega is toegestaan.)
 • Nationale Kamer van Notarissen (16/25894-3,5u opleiding)
 • OVB (2017-00058 - 4 juridische punten aangevraagd)
 • IAB - IBR - BIBF (iab AO146/2009 - 4u / bibf 76738 - 4u)
 • KMO erkenningsnummer: DV.O100245

Contactgegevens

Themis School voor Postacademische Juridische Vorming (mevr. Jo Alaerts - Mevr. Mieke Denys)
law.themis@kuleuven.be
016/325484
 


Publiekrecht

Coördinator: prof. dr. Stefan Sottiaux, hoofddocent KU Leuven, advocaat

Voorzitter (te Leuven) Benoît Allemeersch, hoofddocent KU Leuven, gastprofessor UHasselt, advocaat balie Brussel; (te Kortrijk) Isabelle Larmuseau, gastdocent KU Leuven, advocaat; (te Hasselt) Bernard Vanheusden, hoofddocent UHasselt
 
Omgevingsvergunningen
Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven en Thomas Sterckx, advocaat en vrij medewerker KU Leuven
Met de omgevingsvergunning wordt het vergunningenlandschap in Vlaanderen grondig hervormd. De omgevingsvergunning integreert de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één vergunning. Als gevolg hiervan zullen aanvragen worden onderworpen aan een globale beoordeling. Aanvragers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden zullen zich de komende maanden het 'omgevingsdenken' dan ook eigen moeten maken. De (volledige) inwerkingtreding werd recent nog uitgesteld tot 1 januari 2018. Op Vlaams en provinciaal niveau (en in enkele gemeenten) ging men wel al van start. Deze uiteenzetting geeft een overzicht van de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure(s) en van de recente en toekomstige wijzigingen. Ook de eerste praktijkervaring zullen met u worden gedeeld.
 
Actualia aanbestedingsrecht en concessies
David D’Hooghe, deeltijds hoogleraar KU Leuven, advocaat en Steven Van Garsse, hoofddocent UHasselt
Er zal worden ingegaan op de nieuwigheden die voortvloeien uit de recent (30 juni 2017) in werking getreden nieuwe regelgeving overheidsopdrachten en concessies. Deze nieuwe regelgeving beoogt onder meer de richtlijnen 2014/23 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, de richtlijn 2014/23 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en de richtlijn 2014/25 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in de speciale sectoren om te zetten.
 
Het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet
Stijn Verbist, docent UHasselt, advocaat en dr. Claire Buggenhoudt, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de U Hasselt
Het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet treedt normaal in werking op 1 november 2017. Hiermee wordt het onteigeningsprocedurerecht drastisch gewijzigd, ten minste op het eerste gezicht. De sprekers zullen ingaan op de administratieve en de gerechtelijke procedure en deze vergelijken met de federale onteigeningswetten van 26 juli 1962 en 17 april 1835.
 
Beperkingen aan het recht op bescherming van de eigendom
Jan Theunis, hoofddocent U Hasselt, Referendaris Grondwettelijk Hof en Niels Appermont, assistent UHasselt
Het eigendomsrecht kan niet alleen in het gedrang komen door onteigeningen, maar ook door andere eigendomsbeperkingen (bouwverbod, inbeslagname, belastingen, ...). Hoewel artikel 16 van de Grondwet strikt genomen enkel waarborgen biedt inzake onteigening, heeft de rechtspraak die bescherming via verdragen en algemene beginselen verder uitgebreid naar andere beperkingen van de eigendom. De sprekers lichten de recente ontwikkelingen op dat vlak toe aan de hand van de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges (EHRM, HvJ, GwH, Cass, RvS).

Inhoudelijk verantwoordelijke: Prof. dr. Stefan Sottiaux
 

Programma

17u00 - 17u30 onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
Bernard Vanheusden, hoofddocent UHasselt
17u40 - 18u25 Omgevingsvergunningen
Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, en Thomas Sterckx, vrij medewerker KU Leuven, advocaat
18u25 - 19u10 Actualia aanbestedingsrecht en concessies
David D'Hooghe, deeltijdshoogleraar KU Leuven, advocaat, en Steven Van Garsse, hoofddocent UHasselt
19u10 - 19u45 vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Het nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet
Stijn Verbist, docent UHasselt, advocaat, en Claire Buggenhoudt, vrijwillig medewerker aan de UHasselt
20u30 - 21u15 Beperkingen aan het recht op bescherming van de eigendom
Jan Theunis, hoofddocent UHasselt, referendaris Grondwettelijk Hof, en Niels Appermont, assistent UHasselt
21u15 - 21u30 vraagstelling en slotbeschouwing

 

Praktisch

Datum
27 februari 2018 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2015, 2016 of 2017. Bespaar op uw deelnameprijs via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O100245)

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname. Attesten worden afgeleverd per email enkel indien er is afgetekend bij het begin EN bij het einde van de opleiding

Erkend door

 • IGO (TEC-E17299-Voor wie zich inschrijft doch niet effectief aanwezig is, neemt IGO de kosten NIET ten laste; vervanging door een collega is toegestaan.)
 • Nationale Kamer van Notarissen (16/25894-3,5u opleiding)
 • OVB (2017-00058 - 4 juridische punten aangevraagd)
 • IAB - IBR - BIBF (iab AO146/2009 - 4u / bibf 76738 - 4u)
 • KMO erkenningsnummer: DV.O100245

Contactgegevens

Themis School voor Postacademische Juridische Vorming (mevr. Jo Alaerts - Mevr. Mieke Denys)
law.themis@kuleuven.be
016/325484
 


IP & ICT-recht

Coördinator: prof. dr. Marie-Christine Janssens, hoogleraar KU Leuven, hoofd KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Voorzitter (in Leuven) Frank Gotzen, emeritus professor KU Leuven; (in Kortrijk) Geneviève Vanderstichele, raadsheer hof van beroep te Gent; (in Hasselt) Ken Andries, docent UHasselt en advocaat balie Brussel; (in Brussel) Els Herregodts, raadsheer hof van beroep te Brussel

Klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescher-ming (EU) 2016/679 ?
Els Kindt, postdoctoraal onderzoeker KU Leuven CiTiP, docent Manama IP&ICT, hoofddocent ULeiden
De spreker gaat in op nieuwe ontwikkelingen in het gegevensbeschermingsrecht. Een selectie wordt gemaakt van de belangrijkste aanpassingen en nieuwe verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 uitwerking heeft.  Zo wordt onder meer toelichting gegeven bij het nieuw toepassingsgebied, de vereisten van de toestemming, de inschatting van de risico’s van gegevensverwerkingen, de effectbeoordeling en het melden van gegevensbeschermingsinbreuken.  Ook de rechten van betrokkenen komen aan bod.

De privacybescherming van werknemers anno 2018: Niet zo vanzelfsprekend als het lijkt
Yung Shin Van Der Sype, postdoctoraal onderzoeker KU Leuven CiTiP
De bescherming van het privéleven en van de persoonsgegevens van werknemers wordt anno 2018 op verschillende vlakken uitgedaagd. Tijdens deze sessie worden eerst enkele kernbeginselen uit de Algemene verordening gegevensbescherming toegepast in de arbeidscontext. Daarna wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in het ‘werknemers-privacy vs ondernemingssecurity’-debat.

Recente ontwikkelingen in het merkenrecht
Marie-Christine Janssens, hoogleraar KU Leuven en hoofd KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
In dit overzicht wordt de ontwikkelingen in de periode 2015-2017 besproken. Centraal staan de wijzigingen aan de Europese merkenwetgeving van december 2015 en de gevolgen voor de Benelux wetgeving en rechtspraak. Een selectie van belangwekkende beslissingen van het Hof van Justitie vormen de rode draad.

De procedure van beslag inzake namaak en recente evoluties in het octrooirecht
Geertrui Van Overwalle, hoogleraar KU Leuven CiTiP
Allereerst worden de recente ontwikkelingen omtrent beslag inzake namaak in het octrooirecht toegelicht, met bijzondere aandacht voor de invulling en evolutie van de toepassingsvoorwaarden door de rechter, de informatieplicht van de verzoeker, maatregelen tot bescherming van confidentiële gegevens van de beslagene, de rol van de gerechtsdeskundige, de figuur van het derdenverzet en de ontluikende praktijk van zogenaamde ‘protective letters’. Daarnaast worden de recente evoluties omtrent het Europees eenheidsoctrooi en het eengemaakt Octrooigerecht besproken


Inhoudelijk verantwoordelijke: prof. Marie-Christine Janssens

 

Programma

17u00 - 17u30 onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
Ken Andries, docent UHasselt, advocaat balie Brussel
17u40 - 18u25 Klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679?
Els Kindt, post-doc. onderzoeker KU Leuven CiTiP, docent ManaMa Brussel, hoofddocent ULeiden
18u25 - 19u10 De privacybescherming van werknemers anno 2018: niet zo vanzelfsprekend als het lijkt
Yung Shin Van Der Sype, post-doc. onderzoeker KU Leuven CiTiP
19u10 - 19u45 vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Recente ontwikkelingen in het merkenrecht
Marie-Christine Janssens, hoogleraar KU Leuven, hoofd KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
20u30 - 21u15 De procedure van beslag inzake namaak en recente evoluties in het octrooirecht
Geertrui Van Overwalle, hoogleraar KU Leuven CiTiP
21u15 - 21u30 vraagstelling en slotbeschouwing

 

Praktisch

Datum
20 maart 2018 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Ligging en bereikbaarheid

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2015, 2016 of 2017. Bespaar op uw deelnameprijs via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O100245)

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname. Attesten worden afgeleverd per email enkel indien er is afgetekend bij het begin EN bij het einde van de opleiding

Erkend door

 • IGO (TEC-E17299-Voor wie zich inschrijft doch niet effectief aanwezig is, neemt IGO de kosten NIET ten laste; vervanging door een collega is toegestaan.)
 • Nationale Kamer van Notarissen (16/25894-3,5u opleiding)
 • OVB (2017-00058 - 4 juridische punten aangevraagd)
 • IAB - IBR - BIBF (iab AO146/2009 - 4u / bibf 76738 - 4u)
 • KMO erkenningsnummer: DV.O100245

Contactgegevens

Themis School voor Postacademische Juridische Vorming (mevr. Jo Alaerts - Mevr. Mieke Denys)
law.themis@kuleuven.be
016/325484
 


Vennootschapsrecht

Coördinator: prof. dr. Marieke Wyckaert, hoogleraar KU Leuven, advocaat Eubelius Brussel

Voorzitter (te Kortrijk) N.; (te Leuven) de heer H. Haex, voorzitter rechtbank van koophandel te Leuven; (te Hasselt) de heer P. Martens, voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen; (te Brussel) mevr. G. Van den Bossche, voorzitter Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel

De Themis-recyclage vennootschapsrecht van dit jaar focust op de belangrijkste gebeurtenis in jaren: de op til staande invoering van een gemoderniseerd Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De 4 sprekers waren allen als experten betrokken bij de voorbereiding.

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in aantocht: een overzicht in vogelvlucht
Frank Hellemans, docent KU Leuven, advocaat (Eubelius, Antwerpen)
Als eerste worden de strategische keuzes geschetst die bij de hervorming werden gemaakt en wordt ingegaan op de structuur van het nieuwe Wetboek. Aldus krijgt u een globaal beeld van wat er wel en wat er niet wijzigt. Vervolgens worden drie voor de praktijk belangrijke wijzigingen grondiger onder de loep genomen.

Wie is er bang van de kapitaalloze BV?
Marieke Wyckaert, hoogleraar KU Leuven, advocaat (Eubelius, Brussel)
Een belangrijk luik van de voorgestelde hervorming is de kapitaalloze BV (en CV). De wetgever geeft gehoor aan de (ruim gedeelde) kritiek dat kapitaal vandaag niet noodzakelijk de meest efficiënte vorm van schuldeisersbescherming is, en stelt alternatieven voor. Mooi meegenomen is de veel grotere flexibiliteit die de BV daardoor voortaan kenmerkt. Meteen wordt ook een alternatief geboden voor het stijgend aantal kapitaalloze buitenlandse vennootschapsvormen, dat door de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, in België een onderneming kan voeren.

Ontbinding en vereffening anno 2017. Flexibel & rechtszeker
Eric De Bie, gastdocent KU Leuven, notaris (Antwerpen - Ekeren)
De ontbinding en de vereffening, kleine zusjes van de insolventie (overigens eveneens in beweging), hebben de laatste 10 jaar al heel wat ingrepen ondergaan: getuige daarvan de wetgeving inzake de slapende vennootschappen. Toch zijn er goede redenen om er opnieuw aan te sleutelen: zo is er op een aantal punten ruimte voor versoepeling (o.m. tussenkomst rechtbank, ééndagsprocedure) en worden tezelfdertijd een aantal lacunes en onduidelijkheden weggewerkt.

De geschillenregeling 2.0
Robbie Tas, docent KULeuven, advocaat (Intui, Leuven/Brussel)
Dat dé succesprocedure bij uitstek, de geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) haar plaats behoudt in het WVV is een evidentie. Meer dan 20 jaar na haar inwerkingtreding was, mede in het licht van de overvloedige rechtspraak tot op het hoogste niveau, het moment rijp om een aantal punten te verduidelijken, te systematiseren en hier en daar te wijzigen en bij te stellen.

Inhoudelijk verantwoordelijke: prof. dr. Marieke Wyckaert

 

Programma

17u00 - 17u30 onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
P. Maertens, voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen
17u40 - 18u25 Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen in aantocht: een overzicht in vogelvlucht
Frank Hellemans, docent KU Leuven, advocaat Eubelius, Antwerpen
18u25 - 19u10 Wie is er bank van de kapitaalloze BV?
Marieke Wyckaert, hoogleraar KU Leuven, advocaat Eubelius Brussel
19u10 - 19u45 vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Ontbinding en vereffening anno 2017. Flexibel en rechtszeker.
Eric De Bie, gastdocent KU Leuven, notaris Antwerpen
20u30 - 21u15 De geschillenregeling 2.0
Robbie Tas, docent KU Leuven, advocaat Intui Leuven/Brussel
21u15 - 21u30 vraagstelling en slotbeschouwing

 

Praktisch

Datum
24 april 2018 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2015, 2016 of 2017. Bespaar op uw deelnameprijs via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O100245)

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname. Attesten worden afgeleverd per email enkel indien er is afgetekend bij het begin EN bij het einde van de opleiding

Erkend door

 • IGO (TEC-E17299-Voor wie zich inschrijft doch niet effectief aanwezig is, neemt IGO de kosten NIET ten laste; vervanging door een collega is toegestaan.)
 • Nationale Kamer van Notarissen (16/25894-3,5u opleiding)
 • OVB (2017-00058 - 4 juridische punten aangevraagd)
 • IAB - IBR - BIBF (iab AO146/2009 - 4u / bibf 76738 - 4u)
 • KMO erkenningsnummer: DV.O100245

Contactgegevens

Themis School voor Postacademische Juridische Vorming (mevr. Jo Alaerts - Mevr. Mieke Denys)
law.themis@kuleuven.be
016/325484