Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Themis, juridische vorming 2016-2017

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

THEMIS, JURIDISCHE VORMING 2016-2017

 

 

 

 

 

 

Themis, School voor Postacademische Juridische Vorming is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten K.U.Leuven, KULAK, HUBrussel en UHasselt.

Gespreid over drie academiejaren wordt op deze vier campussen door de respectievelijke titularissen van de juridische basishoofdvakken een overzicht gegeven van de nieuwe tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het betrokken vakgebied. Periodiek wordt dit eveneens gedaan voor de meer functionele rechtsgebieden.

 

Planning 2016-2017 in Hasselt

  • 21/02/2017: Personen- en Familierecht 
  • 21/03/2017: Vastgoedrecht 
  • 02/05/2017: Gerechtelijk Recht
  • 23/05/2017: Medisch Recht

 

ProgrammadetailsPersonen- en Familierecht

Coördinatoren: prof. Patrick Senaeve, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven, prof. Ingrid Boone, hoofddocent KU Leuven en KULAK, prof. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt, advocaat en Prof. Johan Du Mongh, docent KU Leuven & KULAK, advocaat

Voorzitters: Patrick Senaeve, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven (Leuven); Sven Mosselmans, raadsheer Hof van Beroep te Gent (Kortrijk); Elisabeth Raskin, ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren; Dominique Degreef, raadsheer Hof van Beroep te Brussel (Brussel)

 

Thema’s

- Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2014-2016
Sinds 2014 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld op prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid van tal van bepalingen van de Afstammingswet 2006 in vraag werd gesteld. Naast de analyse van deze rechtspraak komt ook de rechtspraak inzake afstamming van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters sinds 2014 aan bod. Ten slotte wordt stilgestaan bij de wetten van 5 mei 2014 en 18 december 2014, in werking getreden op 1 januari 2015, waarbij in het Belgische recht de figuuur van het meemoederschap werd ingevoerd.

- Ontwikkelingen inzake de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten 2014-2016
Deze bijdrage licht in de eerste plaats de wetswijzigingen toe die van belang zijn voor de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Vervolgens wordt de recente rechtspraak inzake de onderhoudsuitkering op grond van art. 301 BW besproken.

- Ontwikkelingen in het samenwoningsrecht 2014-2016
Deze bijdrage beoogt de actuele ontwikkelingen in het samenwoningsrecht (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) te belichten en te evalueren.

- Ontwikkelingen inzake de bescherming van het privéleven 2014-2016
In de huidige mediatieke samenleving valt het privéleven vaak ten prooi aan nieuwsgierigheid, soms onbewust. In deze bijdrage wordt getracht na te gaan in welke mate de bescherming van het privéleven nog wenselijk is, dan wel moet worden verstrengd.

 

Programma

17u00 - 17u30 Onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
Elisabeth Raskin, ondervoorzitter rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren
17u40 - 18u25 Ontwikkelingen in het samenwoningsrecht
Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt, advocaat
18u25 - 19u10 Ontwikkelingen inzake de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten
Ingrid Boone, hofddocent KU Leuven en KULAK
19u10 - 19u45 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Ontwikkelingen in het afstammingsrecht
Patrick Senaeve, deeltijds hoogleraar KU Leuven
20u30 - 21u15 Ontwikkelingen inzake de bescherming van het privéleven
Johan Du Mongh, docent KU Leuven en KULAK, advocaat
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing

 

Praktisch

Datum 
21 februari 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

 

 


Vastgoedrecht

Coördinator: prof. Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven - KULAK

Voorzitters: in Leuven

 

Thema's

- Recente ontwikkelingen inzake privaat vastgoedrecht

- Recente ontwikkelingen inzake appartementsrecht

- Recente Ontwikkelingen inzake mede-eigendom

- Zakelijke rechten en faillissement

 

Programma

17u00 - 17u30 onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 verwelkoming en inleiding
Bart Vandenbergh (nog te bevestigen), raadsheer Hof van Beroep Antwerpen
17u40 - 18u25 Recente ontwikkelingen inzake privaat vastgoedrecht
Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven en KULAK, advocaat
18u25 - 19u10 Recente ontwikkelingen inzake appartementsrecht
Nicolas Carette, hoofddocent UAntwerpen, advocaat
19u10 - 19u45 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Recente ontwikkelingen inzake mede-eigendom
Dirk Michiels, notaris, gastdocent KU Leuven
20u30 - 21u15 Zakelijke rechten en faillissement
Ruud Jansen, docent VUB, notaris, en
Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing
 

 

Praktisch

Datum
21 maart 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

 

 


Gerechtelijk Recht

Coördinatoren: prof. dr. Benoît Allemeersch en prof. dr. Stefaan Voet

Voorzitters: (Leuven) Johan Boon, kamervoorzitter Hof van Beroep te Brussel; (Kortrijk) Paul Dauw, vrederechter derde kanton Brugge; (Hasselt) Bart Van Den Bergh, raadsheer Hof van Beroep Antwerpen; (Brussel) Beatrijs Deconinck, afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie

 

Thema's

- Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van ...
... de gedingkosten

Gerechtskosten blijven voor de rechtspracticus een heet hangijzer. Deze bijdrage beoogt de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen dit boeiende domein te schetsen. Zo hebben onze hoogste rechtscolleges zich de afgelopen jaren opnieuw bij herhaling uitgesproken over de omslag van de kosten, de vrijstelling van kosten, diverse aspecten van de rechtsplegingsvergoeding, … Die rechtsplegingsvergoeding is sinds kort ook verschuldigd in procedures voor de Raad van State. En het systeem van de rolrechten is ingrijpend hervormd, met een centrale rol voor de zgn. pro fisco verklaring. Stof genoeg dus voor een praktijkgericht overzicht.

- ... het bewijsrecht
In tegenstelling tot heel wat andere domeinen in het burgerlijk procesrecht, is het bewijsrecht gedurende de afgelopen drie jaar niet aan wettelijke hervormingen onderworpen geweest. Toch deden zich in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de hoven van beroep een aantal interessante ontwikkelingen voor (zoals met betrekking tot de bewijsrisicoverdeling). Daarnaast kristalliseerden bepaalde tendensen uit het verleden zich verder uit (o.a. de leer van het ongeoorloofd bewijs en de loyale medewerking van partijen aan de bewijsvoering). De bijdrage strekt ertoe die belangrijke ontwikkelingen onder de aandacht van de rechtspractici te brengen.

- ... het hoger beroep
Deze bijdrage schetst enerzijds een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het (civielrechtelijk) hoger beroep. De belangrijkste rechtspraak (van het Hof van Cassatie) en rechtsleer wordt besproken. Anderzijds wordt stilgestaan bij de wijzigingen die de zgn. Potpourri-I wet (wet van 19 oktober 2015) heeft aangebracht aan het hoger beroep, alsook bij de wijzigingen in de toekomstige Potpourri wetten.

- ... het recht op een eerlijk proces
In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkelingen inzake het recht op een eerlijk proces in de civiele rechtspleging. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de (recente) rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot artikel 6 EVRM en de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

 

Programma

17u00 - 17u30 Onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
17u40 - 18u25 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van de gedingkosten
Sven Sobrie, assistent Instituut Gerechtelijk Recht
18u25 - 19u10 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het bewijsrecht
Benoît Allemeersch, hoofddocent KU Leuven, gastprofessor UHasselt,
advocaat balie Brussel, en Wannes Vandenbussche,
FWO-aspirant Instituut Verbintenissenrecht KU Leuven
19u10 - 19u45 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het hoger beroep
Stefaan Voet, hoofddocent KU Leuven, gastprofessor UHasselt
20u30 - 21u15 Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van het eerlijk proces
Caroline Daniels, doctoraatsbursaal KU Leuven
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing
 
 

 

Praktisch

Datum
2 mei 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

 

 


Medisch Recht

Coördinatoren: prof. dr. Steven Lierman en prof. dr. Geneviève Schamps (UCL, Centre de Droit Médical et Biomédical)

Voorzitters (nog onder voorbehoud): (Leuven en Kortrijk) Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV; (Hasselt en Brussel) Benoît Dejemeppe, voorzitter Nationale Raad Orde der Artsen

 

Thema's

De klinisch psychologen en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen 
Klinisch psychologen treden in toenemende mate op in de gezondheidszorg. De impact van de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en het juridisch statuut van de klinisch psychologen komt aan bod in de uiteenzetting.

De stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de gezondheidszorgberoepen en hun tuchtrecht
Aan de hand van de reeds beschikbare informatie zal een beeld worden geschetst van hoe in de nabije toekomst de beroepen in de gezondheidszorg zullen worden geregeld, inbegrepen het tuchtrecht voor sommige van deze beroepen

Le psychologue clinicien, nouveau praticien professionnel, et la relation avec le patient
L’exposé examinera les implications de l’activité du psychologue clinicien, en tant que praticien professionnel, au regard plus spécifiquement des droits du patient.

Niet-conventionele praktijk te kijk: juridische analyse van een lijdensweg
Recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak worden besproken. Er zal worden ingegaan op het artsenmonopolie en de verhouding tussen de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet niet-conventionele praktijken. 

 

Programma

17u00 - 17u30 Onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
Benoît Dejemeppe (onder voorbehoud), voorzitter Nationale Raad Orde der Artsen
17u40 - 18u25 De klinisch psychologen en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen
Stefaan Callens, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat
18u25 - 19u10 De stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de
gezondheidszorgberoepen en hun tuchtrecht
Herman Nys, professor emeritus medisch recht KU Leuven
19u10 - 00u19 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Le psychologue clinicien, nouveau praticien professionnel et la relation avec le patien
Geneviève Schamps, gewoon hoogleraar UCL
20u30 - 21u15 Niet-conventionele praktijk te kijk: juridische analyse van een lijdensweg
Steven Lierman, hoofddocent KU Leuven
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing
 

Praktisch

Datum
23 mei 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)