Logo UHasselt

menu

Toegepaste economische wetenschappen


Toegepaste economische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSONDERDELEN 1 BACHELOR IN DE TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Meer informatie per opleidingsonderdeel bekom je door een opleidingsonderdeel aan te klikken in de studiegids.

Macro-economie

Macro-economie toont hoe de economie van een land en van de wereld functioneert en welke de rol is van de consumenten, de bedrijven, de overheid en het buitenland. Centrale problemen zijn: economische groei en recessie, werkloosheid, geld en inflatie. Daarbij bestudeer je of en hoe de overheid aan deze problemen het hoofd kan bieden.

Micro-economie 

Micro-economie leert je hoe consumenten en ondernemers beslissingen nemen en wat het gevolg is voor de prijzen op markten. Daarbij wordt ook gekeken naar het effect van marktmacht op de prijsvorming. Ook wordt nagegaan of en hoe de overheid bepaalde neveneffecten van de vrije marktwerking kan corrigeren.

Management informatiesystemen

Hier krijg je een introductie over de rol van informatiesystemen (IS) in een onderneming. Een IS is een systeem van verschillende computerprogramma’s die samenwerken om de werknemers van informatie te voorzien, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Er wordt nagegaan wat de onderdelen van een IS zijn en hoe een IS een strategisch voordeel kan opleveren. Verder bestudeer je verschillende trends binnen het domein van informatietechnologie (IT) en krijg je een overzicht van belangrijke toepassingen. In het praktijkgedeelte van dit opleidingsonderdeel kom je in contact met verschillende technologieën die verwerkt kunnen zitten in een IS, zoals een elektronisch rekenblad (Excel) en een programmeertaal (visual basics for applications). Je leert krachtige rekenbladen maken en de basisbeginselen van programmeren.

Wiskunde voor bedrijfseconomen

Enerzijds leer je een aantal wiskundige begrippen en technieken die nodig zijn in meer toegepaste opleidingsonderdelen (statistiek, algemene economie, operationeel onderzoek, ...). Anderzijds word je vertrouwd gemaakt met het wiskundig denken in het algemeen. Een gedeelte van de vakinhoud bestaat uit het hernemen en verder uitdiepen van leerstof die reeds in het secundair onderwijs aan bod kwam. Een eerste thema is ‘functies in één veranderlijke’ met begrippen als afgeleide, integraal, differentiaalvergelijking. In een tweede thema worden de ‘functies in twee veranderlijken’ bestudeerd, al dan niet met een nevenvoorwaarde. Tenslotte leer je omgaan met relevante onderwerpen uit de matrixrekening.

Financial accounting

Elke afgestudeerde econoom moet boekhoudkundig verwerkte bedrijfsgegevens kunnen interpreteren. De hoofddoelstelling is dan ook om je vertrouwd te maken met de wijze waarop één van de meest fundamentele bronnen van financiële informatie binnen een onderneming is georganiseerd, en niet om je te vormen tot echte 'boekhouders'. We beginnen met een grondige inleiding over de boekhoudreglementering, zowel de wetgeving als het conceptueel kader. Je leert de boekhoudkundige techniek te gebruiken om bedrijfsverrichtingen te registreren en een jaarrekening op te stellen.

Beginselen van het recht. Privaat en publiek recht.

Eerst krijg je een overzicht van de bronnen van het recht (wet, verdrag, decreet, enz.) en de Belgische, supranationale en internationale instellingen. Daarna gaan we meer in detail in op de inhoud van de verschillende rechtstakken, met speciale aandacht voor het verbintenissenrecht, het contractenrecht en het handelsrecht.

Financiële analyse

De jaarrekening is de belangrijkste informatiebron over het ondernemingsgebeuren en de resultaten ervan. Deze jaarrekeninginformatie is vooral bestemd voor een aantal groepen van belanghebbenden zoals aandeelhouders, kredietverschaffers, personeel, klanten, leveranciers, overheid en magistratuur.
Je leert hoe je een financiële jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, resultaatverwerking, toelichting en eventueel kasstromen kunt lezen en vooral kunt interpreteren.

Talen

In het eerste jaar start je met Engels en Academisch Nederlands: schrijf- en presentatietechnieken. In dit laatste vak verbeter je je communicatievaardigheden. In het eerste trimester krijg je wekelijks een lees- en schrijfopdracht. In het het tweede trimester werk je aan een uitvoeriger rapport over een actueel thema.

Engels bouwt verder op hetgeen je geleerd hebt in het secundair onderwijs. Je breidt je woordenschat uit en vergroot je vaardigheid in het omgaan met spraakkundige moeilijkheden, waardoor spreken vlotter en juister verloopt. Je leert afspraken maken en een bedrijf situeren. Luistervaardigheid oefen je met audio- en videoprogramma’s. Voorts leer je kritischer en efficiënter lezen. Dat gebeurt aan de hand van authentieke teksten over actuele problemen van de Britse samenleving. Dit hele leerproces wordt ondersteund door de recentste multimediatechniek.

Psychologie & groepsdynamica

In dit interdisciplinaire opleidingsonderdeel maak je kennis met het functioneren van en in een organisatie. Je bekijkt dit vanuit drie standpunten: dat van de organisatie (management), dat van het individu (psychologie), en dat van het werkteam (groepsdynamica). De thema’s die binnen het onderdeel management van organisaties aan bod komen, houden rekening met het kader waarbinnen de bedrijfseconoom werkt. Voor de component psychologie krijg je thema’s voorgeschoteld in functie van het individu in de organisatie en van het onderbouwen van andere gedragsgerelateerde gebieden zoals marketing. Het standpunt rond groepsdynamica ten slotte, beantwoordt vragen over hoe je als lid van een (werk)team optimaal kan functioneren. Om de inzichten uit management, psychologie en groepsdynamica te integreren werk je een project uit in kleine teams. Vertrekpunt hierbij zijn vooropgestelde onderzoeksvragen vanuit het niveau van de organisatie en het individu. Zo leer je wetenschappelijke literatuur selecteren en analyseren en ga je interviews met getuigen voorbereiden, afnemen en verwerken. In een volgende stap vergelijk je de informatie uit de literatuur en de interviews en stel je uiteindelijk een rapport op.