Logo UHasselt

menu

CORe - Centre for Government and Law


Social Law Unit

CORe - Centre for Government and Law

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTION OF RECENT PUBLICATIONS


WILMS, M., “Leidt afkopen studiejaren effectief tot hoger pensioen? Het voorbeeld van doctorandi”, TFR 2019, 106-117.

FOUBERT P. en DE COCK, F., “Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie dringt zorgplicht op aan Internationaal Strafhof: werkneemsters van hetStrafhof mogen flexibel werken om borstvoeding te kunnen geven. ILOAT 28 juni 2017, nr 3861 (A.L.G./International Criminal Court)”, ARA 2018, 37-55.

PEETERS J. en LEIJNEN, K., “Gelegenheidsarbeid in de evenementensector: als vrijwilliger of als werknemer?”, JTT 2018, 209-216.

MAES A., “What's in a name: discriminatie op basis van huidige of toekomstige gezondheidstoestand of legitiem ontslag op basis van de negatieve gevolgen van de afwezigheid op de onderneming”, (noot onder Arbrb. Brussel 13 juni 2016), JTT 2018, 12-16.

MAES, A., “Lichtzinnig omspringen met zwaarwichtige problematiek: discriminatie van sollicitant met morbide obesitas”, (noot onder Arbh. Luik 12 oktober 2017), Soc. Kron. 2018, 169-174.

FOUBERT P., The enforcement of the principle of equal pay for equal work or work of equal value: A legal analysis of the situation in the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017, 101 p.

FOUBERT P., “Child Care Leave 2.0 – Suggestions for the improvement of the EU Maternity and Parental Leave Directives from a rights perspective”, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2017, 245-263.

PEETERS J., “De opzeggingsvergoeding als schuldvordering in de opschorting, vóór en na de wijziging van de WCO”, RW 2017, 1300-1303.

DORSSEMONT F. en PEETERS J., “Het recht van werknemers op informatie en raadpleging in de onderneming” in VAN DROOGHENBROECK S., DORSSEMONT F. en VAN LIMBERGHEN S. (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer / Charte sociale europeenne, droits sociaux et droits fondamentaux au travail, Brugge, Die Keure, 2016, 211-231.

FOUBERT P. en MAES A., “Nieuwe uitdagingen voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de arbeidsrelatie”
in VAN DROOGHENBROECK S., DORSSEMONT F. en VAN LIMBERGHEN S. (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer / Charte sociale europeenne, droits sociaux et droits fondamentaux au travail, Brugge, Die Keure, 2016, 419-437.

MAES A., “Allen onder één dak: het (ver)huren van een woning voor samenhuizen en het onderscheid met het (ver)huren van (studenten)kamers”, Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2016, 295-302.

PEETERS J. en MAES A., “De zaak Icarus, zesde bedrijf: zijn de vrijwilligers dan toch werknemers?”, Journal des Tribunaux du Travail, 2016, 141-143.

CARACCIOLO DI TORELLA E. en FOUBERT P., “Surrogacy, Pregnancy and Maternity Rights: A Missed Opportunity for a More Coherent Regime of Parental Rights in the EU”, European Law Review, 2015, 52-69.

FOUBERT P. en IMAMOVIĆ Š, “The pregnant workers directive: must do better: lessons to be learned from Strasbourg?”, Journal of Social Welfare and Family Law, 2015, 309-320.

FOUBERT P., MAROCCHI N. en VERONESI E., “De actieve emeritus: arbeidsmogelijkheden na de (vervroegde) uitstap uit de academische wereld anno 2015” in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N. en VANHEUSDEN B. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 401-414.

FOUBERT P. en VERONESI E., “Obesitas en handicap: een zwaar probleem voor het Hof van Justitie van de EU?”, Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015, 60-82.

PALMA RAMALHO M., FOUBERT P. en BURRI S., "The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries", Luxembourg, Publications Office of the EU, 2015, 273 p.

PEETERS J., “Gezocht: vrijwilliger met een hart voor erfgoed. Over de toepassing van het arbeidsrecht op vrijwilligers” in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N. en VANHEUSDEN B. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 437-453.

PEETERS J., “Artikelsgewijze commentaar bij art. 69 - 76septies Welzijnswet” in DECONYNCK M., VANACHTER O., VAN EECKHOUTTE W., VAN PUYVELDE I. en VAN REGENMORTEL A. (eds.), Welzijn op het werk. Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 99-106.

PEETERS J., “Artikelsgewijze commentaar bij art. 31bis-31ter KB 3 mei 1999” in DECONYNCK M., VANACHTER O., VAN EECKHOUTTE W., VAN PUYVELDE I. en VAN REGENMORTEL A. (eds.), Welzijn op het werk. Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 220-222.

PEETERS J., “Havenarbeid als gesloten tewerkstellingssysteem onder (Europese) druk: naar het einde van een tijdperk” in HUMBLET P. en VAN REGENMORTEL A. (eds.), Markante standpunten. Opstellen opgedragen aan prof. dr. Marc Rigaux, Antwerpen, Intersentia, 2015, 137-156.