Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Biogebaseerde en circulaire economie


Postgraduaat Biogebaseerde en circulaire economie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

Wat leer je in het postgraduaat biogebaseerde en circulaire economie?

Kennen

Werkingsprincipes state-of-the-art biogebaseerde en circulaire technologieën

Kunnen

Wetenschappelijk onderbouwde investerings- en beleidsbeslissingen nemen en stakeholders overtuigen

Doen

Een business case uitwerken voor een biogebaseerde of circulaire waardeketen naar keuze

 

Inhoud

Het postgraduaat bestaat uit 3 opleidingsonderdelen:

 • Biogebaseerde en circulaire waardeketens (6 SP)
 • Systeem- en duurzaamheidsdenken (6 SP)
 • Business case biogebaseerde en circulaire economie (8 SP)

Bekijk de volledige planning 2020-2021 >


Biogebaseerde en circulaire waardeketens (6 studiepunten)

Dit opleidingsonderdeel speelt in op de nood aan technische kennis over respectievelijk de biogebaseerde en circulaire economie. Het opzet is dat de deelnemers de belangrijkste werkingsprincipes begrijpen van state-of-the-art biogebaseerde en clean technologies. Er worden 10 sessies ingericht m.b.t. de volgende topics:

 • Algemene inleiding tot de biogebaseerde en circulaire economie m.b.v. de BIOBUILDER i.s.m. VITO
 • Biobrandstoffen, bioplastics, inhoudsstoffen, natuurvezels en biocomposieten, productie en downstream
 • processing van algen en insecten
 • Biomimicrie
 • Ecodesign
 • De rol van logistiek in de circulaire economie
 • Beleid m.b.t. biogebaseerde en circulaire economie

 

Evaluatie

 • Opdrachtenportfolio 

 

Systeem- en duurzaamheidsdenken (6 studiepunten)

Het tweede opleidingsonderdeel speelt in op de vereiste van een duurzaamheidshouding van de professional. Er wordt van de deelnemer verwacht dat zij/hij oplossingen kan bedenken voor bedrijfsspecifieke vraagstukken in de transitie naar een biogebaseerde en circulaire economie. Het is daarbij van belang dat de oplossing wordt geanalyseerd vanuit een systeem- en duurzaamheidsperspectief. De oplossing moet niet alleen beter zijn voor het milieu of sociale vraagstukken beantwoorden, maar ook de gevolgen voor relevante stakeholders binnen en buiten de waardeketen, en de bestaande productie- en consumptiesystemen moeten worden in kaart gebracht. Er worden 5 sessies ingericht:

 • Inleiding systeemdenken m.b.v. BEER GAME
 • Levenscyclusanalyse (LCA)
 • Environmental versus social LCA
 • Methodologisch kader en ISO-standaarden
 • Databases en software

 

Evaluatie

Kritische bespreking (paper) milieu- en maatschappelijke impact biogebaseerde en circulaire oplossing voor huidig productie- en consumptiesysteem op basis van literature review

 

 

Business case biogebaseerde en circulaire economie (8 studiepunten)

Het derde opleidingsonderdeel vult de nood aan sterkere valorisatie- en transversale competenties in. De deelnemers moeten leren denken in nieuwe, circulaire businessmodellen; een techno-economische analyse kunnen uitvoeren; en kunnen communiceren met belangrijke stakeholders zoals kapitaalverschaffers, buurtbewoners en lokale overheden. De deelnemer moet kunnen aantonen dat zij/hij beschikt over de vereiste valorisatiecompetenties door een business case uit te werken voor een biogebaseerde en/of circulaire technologie naar keuze. Er worden 10 sessies ingericht m.b.t. de volgende topics:

 • Inleiding m.b.v. Risk and Race
 • Business model en value proposition canvas
 • Circulaire businessmodellen
 • Techno-economische analyse
 • Risico-analyse
 • Pitch training
 • Stakeholder management
 • Business case illustraties

 

Evaluatie

 • Schriftelijk rapport (60%)
 • Mondelinge pitch en verdediging voor jury (40%)