Logo UHasselt

menu

Bioveiligheidscommissie


Over Bioveiligheidscommissie

Bioveiligheidscommissie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEVOEGDHEDEN

De bevoegdheid van de bioveiligheidscommissie omvat volgende opdrachten:

 • intern advies verlenen en maatregelen voorstellen in het kader van de biologische veiligheid in laboratoria, animalaria en serres.
 • vooraf advies formuleren bij de vergunningsaanvragen (= bioveiligheidsdossiers) die voor dergelijke activiteiten bij de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid moeten worden ingediend.
 • toezien op de toepassing van de geldende reglementering i.v.m. infrastructuurvoorwaarden (inperkingsvoorwaarden) en werkvoorschriften en procedures. Deze omzetten en interpreteren tot realistische interne voorschriften.
 • voorzien in gepaste opleiding en voorlichting van betrokken onderzoekers.

De bioveiligheidscoördinator heeft als taak :

 1. de opleiding te verzorgen van de personeelsleden die betrokken zijn bij het ingeperkt gebruik; 
 2. voor het afvalbeheer te zorgen;
 3. erop toe te zien dat alle nodige maatregelen worden genomen als er zich een ongeval voordoet;
 4. te waken over een kwaliteitsvolle registratie van de gegevens m.b.t. de gebruikte ggo’s en of pathogenen;
 5. toezicht te houden op de wijze van opslag van GGO’s en/of pathogene organismen, het intern transport en de ontsmetting van de lokalen;
 6. bedrijfsinspecties te organiseren en eraan deel te nemen;
 7. te waken over het onderhoud en de controle van de apparatuur;
 8. in het algemeen de bioveiligheid van de inrichting te verzekeren;
 9. aan de gebruikers de nodige ondersteuning te bieden;
 10. supervisie te houden over het samenstellen van de bioveiligheidsdossiers;