Logo UHasselt

menu

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt


Onderzoek

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOEGEPASTE EN ANALYTISCHE CHEMIE

De expertise van de onderzoeksgroep Toegepaste Chemie situeert zich in de domeinen materiaalonderzoek (IMO) en milieuonderzoek (CMK). Er wordt hierbij gestreefd naar een synergie tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek alsook naar een samenwerking met bedrijven via contractonderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

Een belangrijk aspect is de inzet van deze expertises zowel in het onderwijs, het fundamenteel onderzoek, het toegepast onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening.

Sleutelwoorden :

 • analytische technieken
 • materiaalkarakterisatie
 • analysestrategie
 • milieu­analyses
 • fijn stof
 • flash pyrolyse
 • afval verwerkingstechnieken
 • elementspeciatie
 • wetenschappelijke dienstverlening
 • samenwerking met industriële partners
 • contractonderzoek


Milieuonderzoek

De expertise in analytische chemie is onder andere gericht naar milieumatrices (water, bodem, lucht, fijn stof, afvalstof) waardoor eveneens kennis en expertise werden opgebouwd betreffende de analyseproblematiek van milieumatrices, milieugerelateerde problematiek tijdens productie­processen en bodemsanering (emissies, hergebruik, duurzame processen). Specifieke expertise werd uitgebouwd op gebied van elementspeciatie en onderzoek van de fijn stof problematiek. De thermische behandelingsmethoden van biomassa (en steenkool, bio-ontzwaveling) met het oog op hun valorisatie (flash pyrolyse) wordt eveneens bestudeerd. Flash pyrolyse wordt onderzocht als thermisch krakingsproces om afvalstromen te converteren naar bruikbare energie en/of secundaire afvalstoffen waarbij verschillende type organische afvalstromen in aanmerking komen.

 

   
 

Materiaalonderzoek

Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van geschikte analysestrategieën voor geavanceerde materiaalsystemen in het kader van hun performantie, structuur, processing en specifieke toepassingen. Deze systemen kunnen heel divers zijn maar er is een duidelijke focus op polymere materialen in de brede zin : polymeren, rubbers, harsen, additieven.
Specifieke expertise gerelateerd aan materiaaleigenschappen, verwerking en toepassingen is voorhanden en wordt verder uitgebouwd.
Anderzijds is er expertise in analytische chemie en de geïntegreerde inzet van een brede waaier aan complementaire analysetechnieken. Een grondige karakterisering is immers noodzakelijk voor het beter begrijpen van de multifunctionele eigenschappen van steeds complexere materiaalsystemen voor hoogperformante toepassingen en dat zowel voor minerale als voor organische componenten. Dit vereist een goede voorkennis van dit palet aan analysetechnieken om specifieke analyseprotocols te ontwikkelen.
Deze protocols in combinatie met de opgebouwde expertise in materiaaleigenschappen zijn noodzakelijk in de vertaalslag van een probleemstelling naar een oplossingsgerichte benadering.   

Enkele onderzoekstopics

 • Ontwikkelen en toepassen van specifieke analysestrategieën voor targetelementen en -verbindingen in milieumatrices (bodem, water, fijn stof, biomassa, ...)
 • Thermische behandeling (pyrolyse) van biomassa (al dan niet verontreinigd door zware metalen) met inbegrip van postbehandelingsmethoden
 • Chemische en energetische valorisatie van de verkregen pyrolyseproducten (recyclage zware metalen)
 • Elementspeciatie (o.a. zwavel, chloor) in vaste matrices
 • Studie van gehalogeneerde toxische verbindingen (dehalogenering, gechloreerde precursoren in vliegas)

Analyse infrastructuur

 • Elementanalyse (AAS, XRF, ICP-OES en ICP-MS)
 • Thermische analysetechnieken (MDSC, TGA, DTA, TMA, MDA)
 • Chromatografische technieken (GC, HPLC, IC, GPC)
 • Spectroscopische technieken (FT-IR, FT-Raman, Massaspectrometrie, UV-VIS spectroscopie, NMR technieken*)
 • Gekoppelde technieken (FT-IR microscopie, GC/MS technieken, headspace-, thermische desorptie-, pyrolyse- GC/MS)

* In samenwerking en gecoördineerd door Peter Adriaenssens