Logo UHasselt

menu

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt


Onderzoek

CMK  - Centrum voor milieukunde UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RECHT

 

Economie-Recht: Algemeen

De onderzoeksgroep "Recht" onderzoekt vanuit een juridische invalshoek allerlei aspecten van het milieu. Essentieel hierbij is dat zij een geïntegreerde analyse nastreeft met de andere wetenschappelijke disciplines binnen het CMK.
De meeste aandacht gaat uit naar de volgende thema's:

  1. (Inter)nationaal milieurecht (Annemie Draye / Bernard Vanheusden)
  2. Ontwikkeling van brownfields (Bernard Vanheusen)
  3. Regelgeving inzake bodemgebruik (Annemie Draye / Bernard Vanheusden)

Daarmee samenhangend voorziet de onderzoeksgroep ook in allerlei vormen van dienstverlening. Het gaat hier o.m. om adviesverlening aan de overheid (inzake beleidsvraagstukken) en het bedrijfsleven (inzake concrete milieuvraagstukken), deelname in diverse internationale en nationale expertengroepen, organisatie van en participatie aan (inter)nationale congressen/studiedagen/seminaries, medewerking aan de totstandkoming van beleidsvoorbereidende documenten,…Economie-Recht: Thema's

Milieurecht

Zowel het internationaal/Europees als het nationaal/regionaal milieurecht in het algemeen vormen een belangrijk onderzoeksthema. Internationaal en Europeesrechtelijke aspecten die daarbij reeds aan bod gekomen zijn, zijn bijvoorbeeld de implementatie in België, en in het Vlaams Gewest in het bijzonder, van multilaterale leefmilieuverdragen en de omzetting van het participatieluik bij plannen en programma’s van het Verdrag van Aarhus, en de gerelateerde Europese richtlijn, in het Vlaams Gewest. Daarnaast zijn ook verschillende nationale en regionale aspecten onderzocht, zoals de subsidiemogelijkheden inzake leefmilieu.

Brownfields

Brownfields worden gedefinieerd als verlaten of onderbenutte industriële terreinen of sites waar expansie of ontwikkeling wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De term komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Intussen is brownfieldontwikkeling ook buiten de VS een hot topic geworden.

Binnen de onderzoeksgroep wordt er hier reeds lange tijd aandacht aan besteed. Brownfields hebben namelijk een actief potentieel voor hergebruik in de ruimste zin. De ontwikkeling ervan kan een antwoord bieden op de groeiende vraag naar industrieterreinen. Tegelijkertijd kan het de druk op de resterende open ruimte doen dalen. De overheid is zich bewust van de problematiek en grijpt sinds enkele jaren in. Zij botst echter op een onaangepaste wetgeving. De verlaten percelen behoren vaak tot onderscheiden eigenaars, wiens identiteit soms niet eens meer te achterhalen is. Bovendien gaat het om vervuilde of mogelijk vervuilde percelen. In veel gevallen is de omvang van de verontreiniging niet bekend en staat de verantwoordelijkheid voor de saneringskosten ter discussie. Daardoor schrikken brownfields heel wat investeerders en projectontwikkelaars af.

In het onderzoek komen aspecten als de bodemsaneringsregelgeving, de ruimtelijke ordening, de economische ontwikkeling en de financiering uitgebreid aan bod.

Regelgeving bodemgebruik

De onderzoeksgroep voert onderzoek omtrent verscheidene aspecten van bodemgebruik en hun onderlinge relatie (bodem en ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, erfgoed,…). Inzake monumenten en landschappen en erfgoed beschikt zij over topexpertise die berust op jarenlange academisch-wetenschappelijke en praktijkervaring.

Een studieopdracht inzake het juridisch statuut van watermolens kaderde zeer goed in dit onderzoeksdomein. Watermolens vormen immers een belangrijk historisch erfgoed langs heel wat Vlaamse waterlopen. De studieopdracht betrof in de eerste plaats de juridische studie van het (nog) bestaan van molen-, stuw- en waterrechten en van de exacte betekenis en waarde van deze rechten. Daarnaast heeft zij het volledige regelgevende kader geanalyseerd, opdat de overheid een geÔntegreerd beleid zou kunnen uitwerken.