Logo UHasselt

menu

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt


Onderwijs

CMK  - Centrum voor milieukunde UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERWIJS

Opleidingen

Het CMK is betrokken bij opleidingen in de 3 faculteiten van de UHasselt. Naast de professoren en assistenten participeren ook meerdere doctorandi en post-doctorale medewerkers aan het onderwijs.

Opleiding bachelor biologie

Van de 180 studiepunten van deze opleiding worden er 93 (52%) als verplichte onderdelen door leden van het CMK verzorgd en 25 SP als keuzevak aangeboden en hebben de studenten de mogelijkheid om 10 SP als eindwerk te maken. Van deze onderdelen behoren 25% tot het domein van de biodiversiteit, 18% in het domein van de fysiologie en de moleculaire biologie, 16% zijn onderdelen in verband met milieu en 5% behoren tot andere domeinen.

Opleiding bachelor chemie

In deze opleiding is de bijdrage vanuit het CMK een 20-tal studiepunten.

Opleiding biomedische wetenschappen

Meerdere CMK partners leveren een bijdrage aan het onderwijs in 1e en 2e Bachelor BMW. In het 3e Ba BMW worden zowel aantrekkelijke minor (10 SP) als major (15 SP) programma's aangeboden in het domein milieu. Daarnaast vangen de CMK labo's een significant aantal stage- en eindwerkstudenten op. De aanwezige infrastructuur draagt hiertoe bij.

Milieumanagement in de faculteit TEW

Acad jr 2006-07:

2e lic TEW-optie Beleidsmanagement: 'Milieubeleid' (4 SP)

Acad jr 2007-08:

2e Ma lic TEW-optie Beleidsmanagement: 'Milieubeleid' (6 SP)
1e Ma HI-optie Technologie, Innovatie & Milieu: 'Duurzame ontwikkeling' (6 SP)
1e Ma HI-optie Technologie, Innovatie & Milieu: 'TIM-management' (6 SP)
2e Ma HI-optie Technologie, Innovatie & Milieu: 'Milieu- en procestechnologie' (6 SP)
de nodige basiscursussen chemie ter ondersteuning van de hogere cursussen 2e Ba HI 'Chemische Technologie' (6 SP) en 3e Ba HI 'Industriële technologie' (6 SP)
European Environmental Law (Erasmus)

Milieu-aspecten in de Bachelor/Master Verkeerskunde

Milieu-aspecten komen hier aan bod in zowel de bachelor als masterjaren (totaal 12 SP).
Bachelor/Master Verkeerskunde bieden de mogelijkheid om de belangrijke milieu-aspecten op een geïntegreerde, multidisciplinaire manier toe te lichten die aansluiten bij een aantal binnen het CMK bestaande onderzoekstopics.

Nieuwe opleidingen

Opstarten van een master “Milieu en gezondheid” in de biomedische wetenschappen vanaf het academiejaar 2008-2009

Zoals reeds eerder aangehaald biedt een master de mogelijkheid om via een pro-actief beleid goede studenten te identificeren en te rekruteren voor het aanvragen van doctoraatsbeurzen. De afstudeerrichting 'moleculaire gezondheidswetenschappen' wordt momenteel alleen aangeboden aan de UM, met een programma dat dicht aanleunt bij de afstudeerrichting 'klinische moleculaire wetenschappen'. Gezien de duidelijke belangstelling van de bachelorstudenten BMW voor het onderzoek binnen het CMK, is het opportuun om ook aan de UHasselt de afstudeerrichting 'moleculaire gezondheidswetenschappen' te organiseren met een duidelijke profilering naar 'milieu en gezondheid'. Een dergelijke master zal tevens een belangrijke aantrekkingskracht hebben op biologie- en chemiestudenten met een interesse voor milieu. Tot op heden stromen deze studenten door naar masters in andere universiteiten en blijft het moeilijk om ze terug te halen voor een doctoraat omdat ook elders onderzoeksgroepen in milieu actief zijn, die een deel van de meest beloftevolle elementen "afschuimen". Naar analogie met de andere masters in de biomedische wetenschappen (bv. Bio-elektronica en nanotechnologie) wordt dus gestreefd naar een brede instroom vanuit de biomedische en vooral de klassieke wetenschappen. Deze master zal ook uniek zijn in Vlaanderen en ongetwijfeld een instroom van studenten uit andere universiteiten verwezenlijken. De aanwezigheid van een tweede cyclus zal zeker een stijging van de instroom in de bachelors biologie en scheikunde meebrengen. Aan de organisatie van deze master zullen vanzelfsprekend de verschillende CMK partners participeren; er zal ook worden samengewerkt met onderzoeksgroepen binnen BIOMED, de UM, de Vito en eventuele andere onderzoeksinstellingen.


Postacademische vorming

Milieucoördinator niveau A

Doelstellingen

Vanaf 4 juli 1996 moet een groot aantal bedrijven van klasse I een Milieucoördinator - niveau A aanstellen: een gevolg van het decreet van 19 april 1995 (Belgische Staatsblad - 4 juli 1995) over bedrijfsinterne milieuzorg. Bedrijfsinterne milieuzorg heeft een dubbele bedoeling: het stimuleren van duurzame productiepatronen en het beheersen en beperken van de milieubelasting die een bedrijf veroorzaakt. Daarbij gaat de overheid uit van het principe dat ook de rest van haar milieubeleid stuurt: "voorkomen is beter dan genezen". De Milieucoördinator speelt daarbij een belangrijke rol.

Toelatingsvoorwaarden

Academische masters van universiteiten en hogescholen of equivalente diploma's kunnen een postgraduaat getuigschrift Milieucoördinator - niveau A verwerven. Kandidaten die niet aan de diplomavoorwaarden voldoen kunnen op basis van hun aangetoonde relevante ervaring, van minstens vijf jaar in bedrijfsinterne milieuzorg worden toegelaten

Structuur van het programma

Het programma is gespreid over anderhalf jaar en wordt georganiseerd op vrijdagnamiddag van 14.00 tot 20.00 uur. Naast een academische inbreng van professoren van de UHasselt worden er onder leiding van deze interne coördinatoren gastdocenten aangesteld. De deskundigheid en de praktijkervaring van deze gastdocenten zijn de criteria voor de stuurgroep om deze docenten aan te stellen. Door regelmatig overleg tussen de gastdocenten en de coördinerende verantwoordelijken is complementariteit tussen de verschillende bijdragen gegarandeerd. Elke module wordt afgesloten met een examen. De eindverhandeling moet aansluiten op de onderwerpen die in het programma aan bod komen.