Logo UHasselt

menu

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt


Over CMK

CMK  - Centrum voor milieukunde UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMEEN

Het CMK is een multidisciplinair onderzoekinstituut waarin meer dan 100 biologen, chemici, economisten en juristen dagelijks milieugerelateerde aspecten, zowel fundamenteel als toegepast, onderzoeken. De complexiteit van de milieuproblematiek vereist een multidisciplinaire aanpak: zes onderzoeksgroepen uit verschillende domeinen vullen elkaars expertise aan. Ook onderwijs en dienstverlening behoort tot de kerntaken van het CMK.

Onderzoek

Vanaf het begin werd, en ook voor de toekomst wordt geopteerd voor een weloverwogen combinatie van en symbiose tussen hoogwaardig fundamenteel milieugerelateerd onderzoek en toegepast onderzoek met financiering vanuit de verschillende geldstromen (2e, 3e, 4e).


De uitbouw van het volledige spectrum van fundamenteel tot toegepast onderzoek biedt diverse opportuniteiten, zoals o.a. versterking van de kritische massa (nog meer versterkt door de geïntegreerde onderzoeksgroepen), verwerving en efficiënt gebruik van apparatuur, ‘buffercapaciteit’ in functie van conjunctuurfluctuaties etc. zodat voldoende mogelijkheden aanwezig zijn voor het realiseren van een adequate wetenschappelijke output, potentiële economische valorisatie van onderzoeksresultaten en deelname aan internationale netwerken.

Onderwijs

De medewerkers van het CMK participeren aan het onderwijs in verschillende richtingen (wetenschappen, biomedische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, mobiliteitswetenschappen, industriële wetenschappen en rechten) en de opleiding van jonge, beloftevolle onderzoekers tijdens stages, eindwerken, doctoraatsonderzoeken en post-doctorale trainingen. Er wordt bovendien gestreefd naar een duidelijke terugkoppeling van het onderzoek naar de zeer uiteenlopende onderwijsopdrachten. De wetenschappelijke en technologische expertise van CMK dient optimaal aangewend te worden voor de wetenschappelijke vorming van academici. Het opleiden van jonge beloftevolle onderzoekers vormt ook een bijdrage tot de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio.
De PAV-opleiding Milieucoördinator niveau A, die vanuit het CMK wordt georganiseerd is bovendien een opleiding met een hoge maatschappelijke relevantie.
Ook binnen de associatie Universiteit en Hogescholen Limburg worden onderwijstaken ingevuld.

Wetenschappelijke dienstverlening

Wetenschappelijke dienstverlening wordt uitgevoerd in domeinen die in het verlengde liggen van de onderzoeksexpertise. Aan overheden, bedrijven en particulieren worden adviezen verleend met betrekking tot topics die aansluiten bij de verschillende expertisedomeinen van het CMK. 

Voorstelling CMK.pdf