Logo UHasselt

menu

UHasselt


Actueel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ

Belangrijke informatie voor studenten en personeel in verband met het coronavirus wordt ook altijd meegedeeld via je UHasselt-mailadres.

Bij twijfel of een specifieke vraag kan je ook contact opnemen via coronavirus@uhasselt.be of 011 26 82 82. 

Update: 30 juli
___________________________________________________________________

Wat met de examens in tweede zittijd?

Zowel on- als off-campus examens zijn mogelijk. Heb je off-campus examens, dan krijg je alle praktische info via je opleiding. Heb je on-campus examens, dan is de praktische aanpak in tweede zittijd dezelfde als in eerste zittijd. Je vindt de richtlijnen onder de knop 'Info coronavirus' op de homepage van de website. 

Als je terugkeert van een verblijf in het buitenland waarna je verplicht in quarantaine moet tijdens de examens (raadpleeg hiervoor de website van de FOD Buitenlandse Zaken), dan kan je examenfaciliteiten aanvragen (categorie 1, medische redenen). Meer info op de webpagina 'Facilititeiten in corona-omstandigheden'.

Wat met bachelor- en masterproeven en stages?

Bachelor- en masterproeven en stages zijn tijdelijk opgeschort en worden verplicht uitgesteld, tenzij er meteen kan overgeschakeld worden naar een digitaal alternatief voor opvolgingsgesprekken en activiteiten op de werkplek. 

We gaan er dus van uit dat er geen verplaatsing van de student en geen fysiek contact met de docent of begeleiders nodig is voor de evaluaties, stages, bachelor- of masterproeven die blijven doorlopen. 

Deze regeling voor bachelor- of masterproeven en stages geldt eveneens voor de studenten die voor hun proef of stage naar een externe werkplek zouden gaan, zoals een bedrijf, een school,...

In sommige gevallen kan het nodig zijn onderwerpen en verwachtingen van bachelor- of masterproeven en stages aan te passen. In overleg met de OMT-voorzitters en examencommissievoorzitters wordt beslist over de wijze waarop en de gevallen waarin dit gebeurt. De vicerector onderwijs is hiervoor de contactpersoon. 

Dit wordt met de betrokken studenten duidelijk en voorafgaand gecommuniceerd vanuit de opleiding via Blackboard. 

Wat met mijn doctoraatsverdediging?

Doctoraatsverdedigingen kunnen doorgaan op voorwaarde dat alle maatregelen m.b.t. hygiëne en social distancing gerespecteerd worden.

Om maximaal tegemoet te komen aan het publieke karakter van de verdediging wordt voorgesteld de UHasselt-verdedigingen tijdens de periode waarin de coronamaatregelen van kracht blijven te laten plaatsvinden in een professionele "green room" in het nieuwe gebouw van de Confederatie Bouw Limburg. Voor een afwijkende werkwijze dient een gemotiveerd voorstel bij de rector voorgelegd te worden. De doctorandus kan er uiteraard ook voor opteren om de verdediging toch te verschuiven naar een latere datum.

De procedure voor de jurysamenstelling en rectorale toelating tot verdediging blijft ongewijzigd. Aanspreekpunt blijft DOC. Voor de praktische modaliteiten (infrastructuur) van de verdediging bij de Confederatie Bouw Limburg is Bruno Janssen (bruno.janssen@uhasselt.be) aanspreekpunt. 

Wat met buitenlandse reizen? 

Buitenlandse uitwisselingsreizen, stages of projecten binnen Europa zijn opnieuw mogelijk vanaf 1 juli op deze voorwaarden:

 • De reis vindt plaats binnen de EU naar een land waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft volgens de kleurcodes. Raadpleeg daarvoor de website van Buitenlandse Zaken.  
 • De onthaalinstelling organiseert on-campus activiteiten 
 • De onthalende partner laat de reis toe

De definitieve toelating voor de reis wordt gegeven na overleg tussen de faculteit en de dienst internationalisering.  

Reizen buiten de EU blijven vooralsnog verboden. Uitzonderingen op dit verbod moeten aangevraagd worden via de dienst Internationalisering. Ook als je vragen hebt over je geplande reis, kan je contact opnemen met deze dienst via dios@uhasselt.be of 011 26 90 43.

 

Blijft de bibliotheek geopend?

Zowel de Campusbibliotheek als de Rechtsbibliotheek bieden een volledig digitale service. Via de links die aangeboden worden op de bibliotheekwebsite, is er van thuis uit toegang tot nagenoeg alle e-bronnen. 
Vanaf 4 mei kunnen studenten, na afspraak, in beide bibliotheken terecht om de collectie te raadplegen in het kader van hun bachelor- of masterproef.  
Campusbibliotheek Diepenbeek biedt ook een ‘grab&go’ service aan. Studenten en personeelsleden kunnen via e-mail boeken reserveren die ze op een afgesproken tijdstip en op een veilige manier kunnen ophalen aan de bibliotheekbalie. 

Binnen de Rechtsbibliotheek Limburg wordt , voor juridische publicaties, ingezet op 'scan on demand'. Studenten en personeelsleden kunnen gratis een scan van een tijdschriftartikel of een hoofdstuk uit een boek aanvragen. 
Alle info over de gewijzigde werking en dienstverlening vind je op de bibliotheekwebsite.

De bibliotheek is niet geopend als studieruimte voor studenten, tenzij een student hiervoor specifieke faciliteiten heeft verkregen. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is beschikbaar op https://www.uhasselt.be/UH/Extrafaciliteiten/Facilititeiten-in-Corona-omstandigheden.

Geraak ik nog aan lesmateriaal?

De XOD Campusshop blijft online geopend en levert aan huis.  Via je persoonlijke boekenlijst op je studentendossier kan je terugvinden welke handboeken en cursussen je nodig hebt. 

Je kan ook gebruik maken van de drukwerkkiezer om grote bestanden tegen een lage prijs te laten drukken en naar jouw adres te laten versturen.

Hoe zit het met mijn kot?

De huidige regelgeving laat niet toe om je huurcontract zomaar te verbreken.

De modelhuurcontracten van ons kamerbestand zijn van bepaalde duur. Ze kunnen enkel verbroken worden als één van de volgende redenen van toepassing is:

 • Bij het stopzetten van de studies, mits een opzeggingstermijn van twee maanden. De student dient een attest van de onderwijsinstelling voor te leggen aan de verhuurder dat bewijst dat hij/zij zich daadwerkelijk heeft uitgeschreven aan de desbetreffende onderwijsinstelling. De verhuurder mag dit verifiëren bij de onderwijsinstellingen.
 • Bij het overlijden van een ouder of een andere persoon die instaat voor het levensonderhoud van de student, mits een opzeggingstermijn van twee maanden.
 • Bij het overlijden van de student. 
 • In geval van overmacht.

Het stopzetten van de fysieke lessen wordt juridisch echter niet gezien als overmacht. Om overmacht te kunnen inroepen voor de beëindiging van de huurovereenkomst, moet er namelijk een reden zijn die het hem/haar, buiten de wil van de huurder om, onmogelijk maakt om in het gehuurde goed te verblijven.

Deze reden is er momenteel niet. Er is momenteel geen plicht om naar huis te gaan en de koten zijn ook niet onbewoonbaar…

We zijn hier dus afhankelijk van de ‘goodwill’ van de eigenaar van je kot. 

Uiteraard willen we jou als student wel maximaal steunen. Om die reden hebben we deze juridische info ook gedeeld met de eigenaars uit ons kamerbestand en hen gevraagd om, indien mogelijk, een alternatief scenario in overweging te willen nemen (vb. het laten wegvallen van vaste kosten, slechts een deel van de huurprijs aanrekenen, een voortijdige opzeg overeenkomen...).

We adviseren je dus om je koteigenaar te contacteren en samen te bekijken of er mogelijkheden zijn.

Indien je door deze situatie in zware financiële problemen terecht komt, neem dan zeker contact op met onze sociale dienst op socialedienst@uhasselt.be

Blijft het restaurant geopend?

De restaurants zijn gesloten sinds maandag 23 maart. Er kunnen ook geen broodjes meer besteld worden.

Zijn er aangepaste openingsuren van de gebouwen?

In de zomer gelden aangepaste openingsuren voor de gebouwen. De balies van campus Diepenbeek en campus Hasselt zijn op weekdagen geopend tot 16 u.

Wat kan ik zelf doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? 

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Draag een mondmasker waar het moet en op drukke plaatsen.

Ik kom in contact, of ben in contact gekomen met mensen die besmet zijn. Wat moet ik doen? 

 • Als je verschijnselen vertoont (hoest, koorts, kortademigheid) of je maakt je ergens ongerust over, neem telefonisch contact op met je huisarts of arbeidsarts. Als door een arts is vastgesteld dat het om het coronavirus gaat, vragen we je om UHasselt op de hoogte te brengen via coronavirus@uhasselt.be. 

Ik ben besmet met het coronavirus, wat moet ik doen?

Als je besmet bent met het coronavirus, moet je de richtlijnen van je behandelende arts volgen. We vragen je in dit geval om UHasselt op de hoogte te brengen via coronavirus@uhasselt.be