Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid sociaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSFrederick De Cock
Frederick De Cock was de voorbije jaren werkstudent aan de faculteit Rechten van de UHasselt. In 2017 behaalde hij er zijn masterdiploma in de rechten (afstudeerrichting Rechtsbedeling). Sindsdien bereidt hij in de eenheid sociaal recht een doctoraat voor in het domein van het ‘recht van internationale organisaties’. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de rechtspositie van werknemers die bij internationale organisaties zijn tewerkgesteld, meer bepaald vanuit sociaalrechtelijk perspectief. Frederick De Cock is vooral geïnteresseerd in de werking van internationale administratieve tribunalen, waaronder het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Doctoraatsonderzoek:
'De rechtspositie van het personeel bij internationale organisaties met een zetel- of samenwerkingsakkoord met België onder jurisdictie van het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie vanuit sociaalrechtelijk perspectief'

Het doel van het onderzoek is om de rechtspositie van het personeel bij internationale organisaties te analyseren vanuit sociaalrechtelijk perspectief. Deze internationale organisaties zijn opgericht op basis van een verdragstekst die door minstens drie landen werd aangenomen en geratificeerd. Hierbij wordt in hoofdzaak gekeken naar internationale organisaties waarmee ons land een zetelakkoord (een overeenkomst waarin de voorrechten en immuniteiten worden vastgelegd) of samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, en die de jurisdictie van het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie hebben erkend. Gelet op de immuniteit die de internationale organisaties bezitten, is het echter quasi onmogelijk om zich tot een nationale rechter te richten. Het beginsel van immuniteit kan voor het rechtszoekende personeelslid een grote hindernis zijn om het geschil beslecht te zien. Om aan deze problematiek van immuniteit, evenals aan het recht op een gedegen beslechting van een geschil tegemoet te komen, hebben de internationale organisaties voorzien in eigen beslechtingsmechanismen. Een analyse van deze beslechtingsmechanismen voor sociaalrechtelijke geschillen bij internationale organisaties vormt dan ook een eerste kernpunt van het onderzoek. Het tweede kernpunt bestaat er in om, wat betreft enkele thema’s, de ‘norm’ te gaan bepalen: het huidig geldende ‘arbeidsrecht van het personeel van internationale organisaties’. De focus ligt hierbij op het individueel arbeidsrecht. Daarbij wordt eveneens gekeken naar hoe het Tribunaal omgaat met een juridisch vacuüm, en welke rechtsbronnen het Tribunaal betrekt bij de besluitvorming.

Promotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Johan Peeters, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 september 2017


Els Langhendries
Els Langhendries studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (1997). Zij startte haar loopbaan als advocaat, aanvankelijk aan de balie van Brussel en later aan de balie te Antwerpen. Zij werkte ook enkele jaren in het notariaat. Momenteel schrijft zij, binnen het Centrum voor Overheid en Recht, een doctoraatsproefschrift over de ‘sociaalrechtelijke aspecten van de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie’.

Doctoraatsonderzoek:
'Sociaalrechtelijke aspecten van de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie'

In het kader van de flexibilisering en mondialisering van de arbeidsmarkt, neemt de grensoverschrijdende tewerkstelling een steeds prominentere plaats in. Bovendien maakt de klassieke vorm van grensarbeid gaandeweg plaats voor meer 'atypische grensarbeid' (detachering, transfer, gesplitste tewerkstelling). De toenemende diversiteit binnen het grensoverschrijdend verkeer gaat tevens gepaard met een groeiende juridische complexiteit van de geldende (transnationale) regelgeving ter zake.
Huidig onderzoek beoogt een kritische (in hoofdzaak, sociaalrechtelijke) analyse van de Europese en nationale regelgeving inzake de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie, met de tewerkstelling tussen België en Nederland als uitgangsbasis.
In eerste instantie zal het concept (de definiëring) van 'grensoverschrijdende tewerkstelling' onder de loep genomen worden. Vervolgens zal binnen de verschillende onderzoeksdomeinen (sociaal-, fiscaal- en familiaalrechtelijk vlak) worden nagegaan in welke mate de centrale idee van de Europese (coördinatie-) regelgeving, met name de bescherming van de zwakkere contractspartij, wel degelijk haar doel bereikt, dan wel dat deze eerder de veiligstelling van bepaalde grondrechten / aanspraken van de werknemers in de weg staat.

Promotor: prof. dr. Johan Peeters, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2012


Alexander Maes
Alexander Maes behaalde in 2015 zijn rechtendiploma aan de KU Leuven. Hij was er gedurende zijn laatste jaar ook verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht. Na zijn studies werd hij aangesteld als mandaatassistent aan de Universiteit Hasselt. Hij bereidt er een doctoraat voor over de rechtspositie van werknemers en uitkeringsgerechtigden met een (mogelijke) psychologische aandoening binnen het sociaal recht. Daarnaast richtte hij als voormalig voorzitter van Wetswinkel Leuven Huuradvies vzw in 2016 Huuradvies Hasselt vzw op.

Doctoraatsonderzoek:
'De gespleten persoonlijkheid van het sociaal recht - Welke juridische gevolgen heeft een (mogelijke) psychologische aandoening voor een werknemer op het vlak van het arbeidsrecht en binnen het systeem van arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen?'

Het sociale recht heeft vele gezichten, het moet dan ook rekening houden met de uiteenlopende belangen van werknemers, werkgevers en de overheid. Rond een vaak controversieel thema als dat van de psychologische aandoeningen, die zich ondanks een groeiende aandacht nog steeds in de taboesfeer bevinden, komen die verschillende gezichten dan ook gemakkelijk tot uiting. Nu eens worden maatregelen genomen die de gezondheid van de werknemer vooropstellen en de werkgever extra verantwoordelijkheden opleggen. Dan weer wordt meer aandacht geschonken aan de economische noden van de werkgever, waardoor de werknemer in de kou blijft staan. Uiteraard worden ook de begrotingsbelangen van de overheid zelden uit het oog verloren. Doordat er steeds met zo’n tegenstrijdige belangen rekening moet worden gehouden, zou men kunnen zeggen dat het sociaal recht aan een gespleten persoonlijkheid lijdt. Ondanks de aandacht die psychologische aandoeningen binnen het sociaal recht de laatste jaren krijgen, blijven er ook nog situaties bestaan die niet geregeld werden of waar geen aangepaste wetgeving voor bestaat. Het parcours dat een werknemer aflegt vanaf het moment waarop hij een psychologische aandoening krijgt, is dan ook zowel binnen het arbeidsrecht als binnen het socialezekerheidsrecht geplaveid met rechtsonzekerheden. Het doel van dit onderzoek is deze juridische vraagstukken bloot te leggen en mogelijke antwoorden te formuleren. Welke rechten kan de werknemer of uitkeringsgerechtigde met een psychologische aandoening doen gelden?

Promotor: prof. dr. Johan Peeters, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015


Farida Mamad
Farida Mamad doceert sociaal recht aan de faculteit Rechten van de Universidade Eduardo Mondlane in Maputo, Mozambique. In het kader van het VLIR-UOS-Desafio deelproject ‘Sociale rechten en sociale bescherming’ bereidt zij aan de Universiteit Hasselt een doctoraat voor onder begeleiding van professor Petra Foubert.

Doctoraatsonderzoek:
'Women’s Access to Social Security Schemes in Mozambique: Rethinking the Social Security Legal Framework to Enhance Human Development'

Since the signing of the Peace Agreements in 1992 Mozambique has experienced a period of strong, economic growth. The celebrated per capita income and Gross Domestic Product growth has not been consistent with equitable development which is evident in the continued impoverishment of women in Mozambique. Adding to that reality, UNICEF studies have concluded that Mozambique has stagnated over the past six years in terms of human development.
However, it has been argued that social security can play a fundamental role in creating more inclusive and human development. Ensuring a basic level of social security and thus a decent life for people – many of whom are struggling just to survive – is a necessity and an obligation under the Human Rights Instruments. Although some social security measures are primarily targeting female-headed households, gender is seldom used as a differentiating lens through which one can understand poor people’s exposure to risk and vulnerability. Nevertheless, social security programs are rarely neutral and are a poorly designed policy, and thus they can exacerbate inequalities.
The objectives of this research are to examine women’s access to social security schemes in Mozambique with particular focus on social protection floors and the challenges that women face in accessing social protection floors and finally establish alternative means to ensure women’s access to social protection floors in Mozambique.

Promotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 april 2015


Michelle Wilms
Michelle Wilms is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten. Ze bereidt er een doctoraat voor dat zich situeert op de grens tussen het fiscaal recht en het sociaal recht. Michelle Wilms behaalde in 2016 haar master in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). In 2017 behaalde ze een master na master in het fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor onder meer de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht.

Doctoraatsonderzoek:
'Het fiscaal en sociaal statuut van doctorandi in Vlaanderen'

Jonge onderzoekers kunnen in Vlaanderen onder verschillende statuten worden aangeworven. Zo dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bursalen en assistenten. Dergelijke kwalificatie heeft echter verregaande fiscale en sociale gevolgen, die daarenboven sterk afhankelijk zijn van de levensfase waarin de doctorandus zich bevindt. Het onderzoek richt zich dan ook op het blootleggen van de fiscale en sociale verschillen alsook de pijnpunten met betrekking tot beide statuten. Daarenboven rijst de vraag naar gelijkheid tussen bursalen en assistenten. In hoeverre zijn deze fiscale en sociale verschillen immers verantwoord? Ook binnen Europa worden zeer uiteenlopende statuten gehanteerd, gaande van een zuiver statuut als student tot een volwaardig statuut als werknemer. Dit is relevant in het kader van joint PhD’s waarbij aan twee universiteiten wordt gedoctoreerd. Men kan zich de vraag stellen naar de toepassing van het vrij verkeer van werknemers en de eventuele impact op het statuut van doctorandi. Deze problematiek wordt behandeld vanuit een rechtsvergelijkend perspectief.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2017Bert Croimans
Bert Croimans is Licentiaat/Master in de Rechten (KU Leuven, 2005). In 2006 behaalde hij ook een Master in het Sociaal Recht aan de VUB en het diploma van de academische lerarenopleiding rechten aan de KU Leuven. Bert Croimans is als praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt verbonden sinds oktober 2010. Daarnaast was hij van augustus 2006 tot februari 2017 als advocaat werkzaam, eerst aan de balie te Brussel en daarna aan de balie te Hasselt. Sinds februari 2017 is Bert benoemd tot rechter in de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel.

Katrien Leijnen
Katrien Leijnen behaalde haar bachelordiploma aan de FUNDP te Namen (2008) en studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2010). Sindsdien is zij als advocate werkzaam aan de balie te Brussel. Momenteel maakt zij deel uit van het advocatenkantoor CMS DeBacker. Katrien is gespecialiseerd in het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Zij is als praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt verbonden sinds november 2016.

An Vangompel
An Vangompel studeerde af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (2001) en werd toegelaten tot de balie van Hasselt in 2001. Zij was van diezelfde datum tot augustus 2013 verbonden aan het advocatenkantoor Monard-D'Hulst. Zij is thans vennoot in het advocatenkantoor Odigo te Hasselt. An Vangompel was tegelijkertijd gedurende enkele jaren deeltijds docent aan de Provinciale Hogeschool Limburg, waar zij het practicum sociaal recht doceerde. Zij is sinds oktober 2010 tevens actief binnen de Universiteit Hasselt als praktijkassistent arbeidsrecht en sociale zekerheid. Zij is tevens plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.