Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid sociaal recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSFrederick De Cock
Frederick De Cock was de voorbije jaren werkstudent aan de faculteit Rechten van de UHasselt. In 2017 behaalde hij er zijn masterdiploma in de rechten (afstudeerrichting Rechtsbedeling). Sindsdien bereidt hij in de eenheid sociaal recht een doctoraat voor in het domein van het ‘recht van internationale organisaties’. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de rechtspositie van werknemers die bij internationale organisaties zijn tewerkgesteld, meer bepaald vanuit sociaalrechtelijk perspectief. Frederick De Cock is vooral geïnteresseerd in de werking van internationale administratieve tribunalen, waaronder het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Doctoraatsonderzoek:
'De rechtspositie van het personeel bij internationale organisaties met een zetel- of samenwerkingsakkoord met België onder jurisdictie van het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie vanuit sociaalrechtelijk perspectief'

Het doel van het onderzoek is om de rechtspositie van het personeel bij internationale organisaties te analyseren vanuit sociaalrechtelijk perspectief. Deze internationale organisaties zijn opgericht op basis van een verdragstekst die door minstens drie landen werd aangenomen en geratificeerd. Hierbij wordt in hoofdzaak gekeken naar internationale organisaties waarmee ons land een zetelakkoord (een overeenkomst waarin de voorrechten en immuniteiten worden vastgelegd) of samenwerkingsakkoord heeft afgesloten, en die de jurisdictie van het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie hebben erkend. Gelet op de immuniteit die de internationale organisaties bezitten, is het echter quasi onmogelijk om zich tot een nationale rechter te richten. Het beginsel van immuniteit kan voor het rechtszoekende personeelslid een grote hindernis zijn om het geschil beslecht te zien. Om aan deze problematiek van immuniteit, evenals aan het recht op een gedegen beslechting van een geschil tegemoet te komen, hebben de internationale organisaties voorzien in eigen beslechtingsmechanismen. Een analyse van deze beslechtingsmechanismen voor sociaalrechtelijke geschillen bij internationale organisaties vormt dan ook een eerste kernpunt van het onderzoek. Het tweede kernpunt bestaat er in om, wat betreft enkele thema’s, de ‘norm’ te gaan bepalen: het huidig geldende ‘arbeidsrecht van het personeel van internationale organisaties’. De focus ligt hierbij op het individueel arbeidsrecht. Daarbij wordt eveneens gekeken naar hoe het Tribunaal omgaat met een juridisch vacuüm, en welke rechtsbronnen het Tribunaal betrekt bij de besluitvorming.

Promotor: prof. dr. Petra Foubert
Co-Promotor: prof. dr. Johan Peeters
Startdatum: 1 september 2017


Els Langhendries
Els Langhendries studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (1997). Zij startte haar loopbaan als advocaat, aanvankelijk aan de balie van Brussel en later aan de balie te Antwerpen. Zij werkte ook enkele jaren in het notariaat. Momenteel schrijft zij, binnen het Centrum voor Overheid en Recht, een doctoraatsproefschrift over de ‘sociaalrechtelijke aspecten van de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie’. Sinds 2018 is zij opnieuw werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel.

Doctoraatsonderzoek:
'Sociaalrechtelijke aspecten van de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie'

In het kader van de flexibilisering en mondialisering van de arbeidsmarkt, neemt de grensoverschrijdende tewerkstelling een steeds prominentere plaats in. Bovendien maakt de klassieke vorm van grensarbeid gaandeweg plaats voor meer 'atypische grensarbeid' (detachering, transfer, gesplitste tewerkstelling). De toenemende diversiteit binnen het grensoverschrijdend verkeer gaat tevens gepaard met een groeiende juridische complexiteit van de geldende (transnationale) regelgeving ter zake.
Huidig onderzoek beoogt een kritische (in hoofdzaak, sociaalrechtelijke) analyse van de Europese en nationale regelgeving inzake de beëindiging van een grensoverschrijdende arbeidsrelatie, met focus op de tewerkstelling tussen België en Nederland.
In eerste instantie zal het concept (de definiëring) van 'grensoverschrijdende tewerkstelling' onder de loep genomen worden. Vervolgens zal binnen de verschillende onderzoeksdomeinen (hoofdzakelijk op sociaal- en fiscaalrechtelijk vlak) worden nagegaan in welke mate de centrale idee van de Europese (coördinatie-) regelgeving, met name de bescherming van de zwakkere contractspartij, wel degelijk haar doel bereikt, dan wel dat deze eerder de veiligstelling van bepaalde grondrechten / aanspraken van de werknemers in de weg staat.

Promotor: prof. dr. Johan Peeters, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 oktober 2012


Alexander Maes
Alexander Maes behaalde in 2015 zijn rechtendiploma aan de KU Leuven. Hij was er gedurende zijn laatste jaar ook verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht als student-assistent. Na zijn studies werd hij aangesteld als mandaatassistent aan de Universiteit Hasselt. Hij bereidt er een doctoraat voor over de rechtspositie van werknemers en uitkeringsgerechtigden met een (mogelijke) psychologische aandoening binnen het sociaal recht. Daarnaast richtte hij als voormalig voorzitter van Wetswinkel Leuven Huuradvies vzw in 2016 Huuradvies Hasselt vzw op.

Doctoraatsonderzoek:
‘De gespleten persoonlijkheid van het sociaal recht - Hoe kan de rechtspositie van (ex-)werknemers verbeterd worden bij de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst naar aanleiding van een psychische kwetsbaarheid?’

Het sociale recht heeft vele gezichten, het moet dan ook rekening houden met de uiteenlopende belangen van werknemers, werkgevers en de overheid. Rond een vaak controversieel thema als dat van de psychische kwetsbaarheden, die zich ondanks een groeiende aandacht nog steeds in de taboesfeer bevinden, komen die verschillende gezichten dan ook gemakkelijk tot uiting. Nu eens worden maatregelen genomen die de gezondheid van de werknemer vooropstellen en de werkgever extra verantwoordelijkheden opleggen. Dan weer wordt meer aandacht geschonken aan de economische noden van de werkgever, waardoor de werknemer in de kou blijft staan. Uiteraard worden ook de begrotingsbelangen van de overheid zelden uit het oog verloren. Doordat er steeds met zo’n ‘tegenstrijdige’ belangen rekening moet worden gehouden, zou men kunnen zeggen dat het sociaal recht aan een gespleten persoonlijkheidstoornis lijdt. In verband met de hoofdonderzoeksvraag naar de mogelijke verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden aan de rechtspositie van (ex-)werknemers met een psychische kwetsbaarheid bij de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst werden drie probleemsituaties geselecteerd die tijdens dit doctoraatsonderzoek bestudeerd zullen worden. Het gaat dan om (1) de bescherming tegen de beëindiging omwille van een psychische kwetsbaarheid, (2) de schadevergoeding voor het ontstaan of verergeren van de psychische kwetsbaarheid omwille van de arbeidsbetrekking en (3) de aanspraken die een (ex-)werknemer kan maken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar aanleiding van de psychische kwetsbaarheid.

Promotor: prof. dr. Johan Peeters, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2015


Farida Mamad
Farida Mamad doceert internationaal recht aan de faculteit Rechten van de Universidade Eduardo Mondlane in Maputo, Mozambique. Tegelijkertijd bereidt zij aan de Universiteit Hasselt een doctoraat over sociale grondrechten en sociale bescherming voor onder begeleiding van professor Petra Foubert.

Doctoraatsonderzoek:
'Women’s Access to Social Security Schemes in Mozambique: Rethinking the Social Security Legal Framework to Enhance Human Development'

Since the signing of the Peace Agreements in 1992 Mozambique has experienced a period of strong, economic growth. The celebrated per capita income and Gross Domestic Product growth has not been consistent with equitable development which is evident in the continued impoverishment of women in Mozambique. Adding to that reality, UNICEF studies have concluded that Mozambique has stagnated over the past six years in terms of human development.
However, it has been argued that social security can play a fundamental role in creating more inclusive and human development. Ensuring a basic level of social security and thus a decent life for people – many of whom are struggling just to survive – is a necessity and an obligation under the Human Rights Instruments. Although some social security measures are primarily targeting female-headed households, gender is seldom used as a differentiating lens through which one can understand poor people’s exposure to risk and vulnerability. Nevertheless, social security programs are rarely neutral and are a poorly designed policy, and thus they can exacerbate inequalities.
The objectives of this research are to examine women’s access to social security schemes in Mozambique with particular focus on social protection floors and the challenges that women face in accessing social protection floors and finally establish alternative means to ensure women’s access to social protection floors in Mozambique.

Promotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Startdatum: 1 april 2015


Livio Rubino
Livio Rubino studeerde rechten in Italië, aan de Universiteit van Palermo. Hij is tevens een alumnus van de prestigieuze Sant’Anna School of Advanced Studies (Scuola Universitaria Superiore Pisa). Livio werkt aan een doctoraat over redelijke aanpassingen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs, aan de Universiteit van Verona en aan de Universiteit Hasselt.

Doctoraatsonderzoek:
‘Reasonable accommodation, disability and anti-discrimination in the context of higher education - A comparison between the Belgian and Italian systems in an EU law perspective’

The research project deals with discrimination on the basis of disability in the context of higher education. The central research question relates to the development of a new legal framework of reasonable accommodation, to guarantee the right to education on the ground of the equality principle. On the one hand, the role of EU law is considered. On the other, two national systems, the Belgian and Italian one, are analysed in a comparative perspective. In order to have a full overview, the analysis is broadened to other contexts like the UN (through its Conventions) and the Council of Europe (through its Charter and Court). Also other fields, like philosophy of law (with concepts like social justice and social contract) are taken into account.

Co-supervisors: prof. dr. Petra Foubert (Hasselt University) & prof. dr. Laura Calafà (Università di Verona)
Startdatum: 1 oktober 2017


Michelle Wilms
Michelle Wilms is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten. Ze bereidt er een doctoraat voor dat zich situeert op de grens tussen het fiscaal recht en het sociaal recht. Michelle Wilms behaalde in 2016 haar master in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). In 2017 behaalde ze een master na master in het fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor onder meer de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en het Europees belastingrecht.

Doctoraatsonderzoek:
'Het fiscaal en sociaal statuut van doctorandi in Vlaanderen'

Jonge onderzoekers kunnen in Vlaanderen onder verschillende statuten worden aangeworven. Zo dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bursalen en assistenten. Dergelijke kwalificatie heeft echter verregaande fiscale en sociale gevolgen, die daarenboven sterk afhankelijk zijn van de levensfase waarin de doctorandus zich bevindt. Het onderzoek richt zich dan ook op het blootleggen van de fiscale en sociale verschillen alsook de pijnpunten met betrekking tot beide statuten. Daarenboven rijst de vraag naar gelijkheid tussen bursalen en assistenten. In hoeverre zijn deze fiscale en sociale verschillen immers verantwoord? Ook binnen Europa worden zeer uiteenlopende statuten gehanteerd, gaande van een zuiver statuut als student tot een volwaardig statuut als werknemer. Dit is relevant in het kader van joint PhD’s waarbij aan twee universiteiten wordt gedoctoreerd. Men kan zich de vraag stellen naar de toepassing van het vrij verkeer van werknemers en de eventuele impact op het statuut van doctorandi. Deze problematiek wordt behandeld vanuit een rechtsvergelijkend perspectief.

Promotor: prof. dr. Elly Van de Velde, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Petra Foubert, Universiteit Hasselt
Startdatum: 16 september 2017Bert Croimans
Bert Croimans is Licentiaat/Master in de Rechten (KU Leuven, 2005). In 2006 behaalde hij ook een Master in het Sociaal Recht aan de VUB en het diploma van de academische lerarenopleiding rechten aan de KU Leuven. Bert Croimans is als praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt verbonden sinds oktober 2010. Daarnaast was hij van augustus 2006 tot februari 2017 als advocaat werkzaam, eerst aan de balie te Brussel en daarna aan de balie te Hasselt. Sinds februari 2017 is Bert benoemd tot rechter in de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel.

Katrien Leijnen
Katrien Leijnen behaalde haar bachelordiploma aan de FUNDP te Namen (2008) en studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2010). Sindsdien is zij als advocate werkzaam aan de balie te Brussel. Momenteel maakt zij deel uit van het advocatenkantoor CMS DeBacker. Katrien is gespecialiseerd in het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Zij is als praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt verbonden sinds november 2016.

An Vangompel
An Vangompel studeerde af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (2001) en werd toegelaten tot de balie van Hasselt in 2001. Zij was van diezelfde datum tot augustus 2013 verbonden aan het advocatenkantoor Monard-D'Hulst. Zij is thans vennoot in het advocatenkantoor Odigo te Hasselt. An Vangompel was tegelijkertijd gedurende enkele jaren deeltijds docent aan de Provinciale Hogeschool Limburg, waar zij het practicum sociaal recht doceerde. Zij is sinds oktober 2010 tevens actief binnen de Universiteit Hasselt als praktijkassistent arbeidsrecht en sociale zekerheid. Zij is tevens plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.