Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ANDERE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Gelden voor jou andere bijzondere omstandigheden (mantelzorg, zorg voor gezien, zelfstandig student, geen Nederlandstalig secundair onderwijs gevolgd, ...) en denk je naar aanleiding daarvan in aanmerking te komen voor extra ondersteuning, onderwijs- en/of examenfaciliteiten?

Neem dan contact op met je studiebegeleider.


Wat kunnen we voor je doen?

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je misschien ook beroep doen op:

  • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studieplanning)
  • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject, in functie van zowel je studies als persoonlijke situatie/bijzondere omstandigheden (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
  • eventuele faciliteiten bij het onderwijs en de evaluaties (afhankelijk van je noden)

Wie komt in aanmerking?

Studenten met een gezin waarbinnen de betreffende student een zorgende functie vervult ten aanzien van een ander gezinslid (vb. studenten met kinderen, mantelzorgers, ...), zelfstandige studenten, studenten die geen Nederlandstalig secundair onderwijs hebben gevolgd en een Nederlandstalige opleiding volgen komen in elk geval in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Heb jij nog andere 'bijzondere omstandigheden' die je studies beïnvloeden?
Neem dan contact op met je studiebegeleider. De studiebegeleider bekijkt per individueel dossier, eventueel in samenspraak met andere interne of externe experten, of je al dan niet in aanmerking komt.

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je aanvraag indienen via je studentendossier - bijzondere omstandigheden.

Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de studiebegeleider.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van extra ondersteuning en faciliteiten:

STAP 1: AANMELDING / ATTESTERING

Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je je aanvraag om je aan UHasselt te laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’ starten. Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden dien je je aanvraag samen met de nodige attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie). 
De studiebegeleider gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet en kan je dossier voorleggen aan interne of externe experten voor advies.


STAP 2: GESPREK
De studiebegeleider nodigt je via e-mail uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden je precies ervaart of verwacht bij de combinatie van je persoonlijke situatie/bijzondere omstandigheden en je studies, alsook welke ondersteuning en faciliteiten hieraan tegemoet zouden kunnen komen.


STAP 3: GOEDKEURING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De studiebegeleider brengt je op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.
Je gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Als student in bijzondere omstandigheden moet je jaarlijks je aanvraag hernieuwen. 


STAP 4: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. afwezigheid bij een verplicht contactmoment, ...) op. Voor het in de praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

 

Documenten/attesten

Er dient een attest ingediend te worden dat recent van aard is, overeenkomstig is met de huidige situatie en dat de aard van de 'bijzondere omstandigheden' aantoont. De aard van het attest is afhankelijk van de bijzondere omstandigheden. Je studiebegeleider zal je hierover verder informeren.

Zelfstandig student
Je moet een attest kunnen voorleggen dat:
- recent van aard is (maximaal 2 maanden oud),
én
- overeenkomt met je huidige situatie
én
- aantoont dat je een zelfstandig student bent (= niet meer ten laste zijn van ouder(s) en dus financiële zelfstandigheid aantonen (spaargeld wordt niet mee in rekening gebracht), vb. bewijs van leefloon, bewijs van mutualiteit of verklaring van de maatschappelijk assistente van de UHasselt)

Zorg voor gezin
Attest gezinssamenstelling (vaak via digitaal loket gemeente op te vragen)

 

Nog vragen? Neem contact op!

Heb je nog vragen over het statuut van student in bijzondere omstandigheden of twijfel je of je in aanmerking komt?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleider.