Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FACILITEITEN IN CORONA-OMSTANDIGHEDEN

De Corona-crisis brengt voor ieder van ons uitdagingen mee, maar stelt bepaalde studenten extra op de proef omwille van medische aandoeningen, dan wel door de omstandigheden waarin zij zich thuis moeten voorbereiden op examens/online onderwijs moeten volgen, dan wel omdat ze zich in het buitenland bevinden en zich daardoor niet naar UHasselt kunnen verplaatsen.

Omdat UHasselt zo optimaal mogelijke studie- en examenomstandigheden wil creëren voor iedereen kan je als student het statuut van ‘student in uitzonderlijke sociale of individuele Corona-omstandigheden’ krijgen. Je kan na het doorlopen van een aanvraagprocedure beroep doen op onderwijs- en/of examenfaciliteiten.

I. Wie kan het statuut aanvragen?


II. Procedure? Je dient je aanvraag en attestering in via faciliteiten@uhasselt.be. Zodra je een mailtje gestuurd hebt en aangegeven hebt tot welke categorie je behoort, ontvang je de verdere informatie (verklaring op eer, aanmeldingsformulier, ...)


III. Welke faciliteiten? 


IV. Contact?

 

I. WIE KOMT IN AANMERKING?

 Categorie 1. Studenten die tot een risicogroep behoren omwille van hun leeftijd of medische redenen

- studenten ouder dan 65 jaar
- studenten met diabetes
- studenten met (chronische) hartziektes, long- of nieraandoeningen
- studenten van wie het immuunsysteem verzwakt is
- zwangere studenten
- studenten in quarantaine omwille van een corona-besmetting
- studenten die revaliderende zijn van een corona-besmetting of die besmet zijn
- studenten met andere gezondheidsproblemen van tijdelijke aard met een verhoogd risico (zoals klierkoorts)

Categorie 2. Studenten die moeilijkheden ondervinden om deel te nemen aan digitaal onderwijs/digitale examens

Studenten die kunnen aantonen dat zij omwille van omgevingsfactoren of sociale omstandigheden niet beschikken over een eigen pc en/of een rustige plaats met een stabiele internetverbinding om de online onderwijsactiviteiten te kunnen volgen en/of digitale examens af te leggen.

Categorie 3. Studenten die door geldende Corona-inreisbeperkingen niet kunnen aanwezig zijn bij examens die op de UHasselt-examenlocaties plaatsvinden

- Buitenlandse studenten ingeschreven in UHasselt opleidingen die terugkeerden naar hun thuisland en die niet tijdig kunnen terugkeren naar de UHasselt-examenlocaties om examens af te leggen.

- Vlaamse studenten ingeschreven in UHasselt opleidingen die in het buitenland verblijven (bv in het kader van een Erasmusuitwisseling) en die niet (tijdig) kunnen terugkeren naar de UHasselt-examenlocaties om examens af te leggen.

Indien je als student een examenfaciliteit toegewezen krijgt, dien je deze te gebruiken voor alle examens die je aflegt in de betreffende (inhaal)examenperiode.

UHasselt-examenlocaties omvat alle mogelijke examenlocaties waar UHasselt examens organiseert.

II. PROCEDURE

Je dient je aanvraag en attestering uiterlijk 12.05.2020 in via faciliteiten@uhasselt.be

Aanvragen die na 12.05.2020 worden ingediend, worden behandeld indien je omwille van omstandigheden je statuutaanvraag niet eerder kon doen. Zo kunnen aanvragen van studenten die na 12.05.2020 in quarantaine worden gezet/revalideren van Corona en gezond genoeg zijn om deel te nemen aan examens, wel verder worden behandeld.

Op de toegekende examenfaciliteiten kan je pas effectief aanspraak maken 7 kalenderdagen na de goedkeuring van de aanvraag door de dienst studiebegeleiding. 

Aanmelding en attestering

Je stuurt een mail met je naam, studentennummer en opleiding naar faciliteiten@uhasselt.be met vermelding van de categorie waar je een faciliteit wilt aanvragen.

Categorie 1-studenten die het statuut aanvragen omwille van medische redenen ontvangen een in te vullen aanvraagformulier van de dienst studiebegeleiding. Je moet je aanvraag staven met een medisch attest (minstens van huisarts) dat bevestigt dat je risicopatiënt bent, tenzij je dit al eerder bezorgd hebt. 

Je verklaart je schriftelijk akkoord dat alle examens vanaf het moment van toekenning digitaal dienen te worden afgelegd. Je hebt dus niet meer de mogelijkheid om 1 of enkele examens alsnog on campus af te leggen, tenzij zich technische problemen zouden voordoen die het je onmogelijk maken om nog digitale examens af te leggen. 

Categorie 2-studenten die het statuut aanvragen, ontvangen van de dienst studiebegeleiding een in te vullen verklaring op eer waarin je kort je situatie toelicht of de problemen die je ondervindt bij het online onderwijs/digitale examens.

Je wordt vervolgens opgebeld door de dienst studiebegeleiding om je situatie te bespreken en de concrete noden na te gaan.

Categorie 3-studenten die het statuut wensen aan te aanvragen, ontvangen een verklaring op eer waarin je verklaart je in het buitenland te bevinden en niet kan terugkeren naar België tijdens de examenperiode in mei/juni.

Goedkeuring faciliteiten

De studiebegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.

Studenten die op de campus mogen komen studeren, ontvangen via mail een attest met bevestiging dat ze in gebouwen van UHasselt mogen studeren. 

Kopies van de documenten en attesten, vereist voor je registratie, worden door de betrokken studiebegeleider bewaard. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Praktische organisatie

Ingeval van studeren op toegewezen plaatsen in de gebouwen van UHasselt  (campus Diepenbeek) leg je je toelatingsattest telkens voor aan de aanwezige bibliotheek- of onthaalmedewerker. 

Ingeval van examenfaciliteiten contacteer je zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut je contactpunt binnen je opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties op de UHasselt-examenlocaties te bespreken.

III. Op welke instellingsbrede MINIMUMFACILITEITEN geeft dit statuut recht?

Voor Categorie 1- studenten 

“De student heeft recht op digitale examens/evaluaties voor alle opleidingsonderdelen in zijn/haar studietraject in het academiejaar 2019-2020, waarvoor een examen/evaluatie plaatsvindt tussen 4 mei 2020 en 11 augustus 2020. Deze examens/evaluaties worden niet ingepland op de examendagen die voorzien zijn voor inhaalexamens. Deze faciliteit kan niet worden toegekend voor stage-opleidingsonderdelen en praktijkopleidingsonderdelen waarvoor fysieke aanwezigheid op de stageplaats/de UHasselt campus noodzakelijk is om het betreffende opleidingsonderdeel te kunnen evalueren. Indien de student gebruik wenst te maken van dit recht op digitale examens/evaluaties, verliest hij voor alle examens binnen de voornoemde periode na toekenning van het statuut, het recht om deel te nemen aan het on campus examen voor de opleidingsonderdelen in zijn/haar studietraject. De exacte datum en/of het tijdstip waarop het digitale examen wordt afgelegd, kan verschillen van het ogenblik waarop het on campus examen voor het opleidingsonderdeel plaatsvindt. Ook de digitale evaluatievorm kan verschillend zijn van de on campus examenvorm. De student contacteert zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut het contactpunt binnen de faculteit/opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties te bespreken.”

Voor Categorie 2-studenten 

“1. De student mag tussen 11 mei en 2020 en 11 augustus 2020 studeren op toegewezen plaatsen in de gebouwen van de UHasselt.

2. De student mag voor alle geplande digitale examens/evaluaties* die hij dient af te leggen tussen 4 mei 2020 en 11 augustus 2020, in zoverre de overheidscoronamaatregelen dit toelaten, deze geplande digitale evaluaties afleggen op de UHasselt-examenlocaties.  Op vraag van de student, maar slechts in zoverre dit organisatorisch mogelijk is, wordt door UHasselt het nodige digitale materiaal ter beschikking gesteld aan de student (laptop en/of webcam). De student contacteert zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut het contactpunt binnen faculteit/opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties op de UHasselt-examenlocaties te bespreken.”

* Dit zijn alle examens/evaluaties die het gebruik vereisen van internet en/of digitale tools tijdens het examenmoment.

Voor Categorie 3-studenten 

“De student heeft recht op digitale examens/evaluaties voor alle opleidingsonderdelen in zijn/haar studietraject in het academiejaar 2019-2020, waarvoor een examen/evaluatie plaatsvindt tussen 4 mei 2020 en 11 augustus 2020. Deze examens/evaluaties worden niet ingepland op de examendagen die voorzien zijn voor inhaalexamens. Deze faciliteit kan niet worden toegekend voor stage-opleidingsonderdelen en praktijkopleidingsonderdelen waarvoor fysieke aanwezigheid op de stageplaats/de UHasselt campus noodzakelijk is om het betreffende opleidingsonderdeel te kunnen evalueren. Indien de student gebruik wenst te maken van dit recht op digitale examens/evaluaties, verliest hij voor alle examens binnen de voornoemde periode na toekenning van het statuut, het recht om deel te nemen aan het on campus examen voor de opleidingsonderdelen in zijn/haar studietraject. De exacte datum en/of het tijdstip waarop het digitale examen wordt afgelegd, kan verschillen van het ogenblik waarop het on campus examen voor het opleidingsonderdeel plaatsvindt. Ook de digitale evaluatievorm kan verschillend zijn van de on campus examenvorm. De student contacteert zo snel mogelijk na de toekenning van het statuut zijn contactpunt binnen faculteit/opleiding per e-mail om de digitale examens/evaluaties te bespreken.”

IV. VRAGEN?

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je via deze link

Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via faciliteiten@uhasselt.be