Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FUNCTIEBEPERKING - LEERSTOORNIS

Heb je een leerstoornis (dyslexie/dysorthografie of dyscalculie) of een andere functiebeperking (ADHD, autisme, een visuele beperking,...) en ben je (toekomstige) student aan de UHasselt?

Een functiebeperking mag geen belemmering zijn om te (gaan) studeren en mag geen aanleiding geven tot onnodige studievertraging.
Daarom bieden we studenten met een functiebeperking waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij de studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Aarzel dus niet om je aan te melden.
In een persoonlijk gesprek met de zorgcoördinator Els Swijns (faciliteiten@uhasselt.be) kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht en bekijken we hoe we je hierbij kunnen ondersteunen.


Wat kunnen we voor je doen?

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je ook beroep doen op:

 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studiemethode, studieplanning, ...)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. keuze van onderwijsgroep, ...)
 • faciliteiten bij de evaluaties (afhankelijk van je noden en moeilijkheden, vb. extra examentijd, spelfouten niet sanctioneren, keuze van de plaats in het examenlokaal, ...)
 • gebruik van voorleessoftware
 • deelname aan groepssessies (rond studeren met een functiebeperking)

Wie komt in aanmerking?

Studenten met een:

 • motorische functiebeperking
 • auditieve functiebeperking
 • visuele functiebeperking
 • chronische ziekte
  vb. diabetes, CVS, ...
 • ontwikkelingsstoornis
  vb. leerstoornis (dyslexie/dyscalculie), autismespectrumstoornis, AD(H)D, ticstoornis, coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD, ontwikkelingsdysfasie, ontwikkelingsstotteren
 • psychiatrische functiebeperking
  vb. stemmingsstoornis, angststoornis, ...
 • andere functiebeperking
  (vb. functie-uitval van pijnfuncties, huid en aanverwante structuren)
 • meervoudige functiebeperking 

... komen in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten.

Verder dient de functie-uitval blijvend of langdurig én ernstig zijn.

De criteria voor langdurigheid zijn de volgende:

 • er is een effectieve of te verwachten uitval van minstens 12 maanden
  en/of
 • er is preventieve opvolging nodig van minstens 12 maanden.

Een functie-uitval wordt als ernstig beschouwd wanneer er een impact is op de schoolse activiteiten.

Heb je te kampen met specifieke problemen met een duur van minder dan 12 maanden?
Vb. pols gebroken, zwangerschap, bepaalde klachten maar geen diagnose...
Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider om te bekijken welke regelingen er voor jou getroffen kunnen worden.

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je dossier indienen bij de zorgcoördinator (faciliteiten@uhasselt.be).

Je kan dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de zorgcoördinator.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van extra ondersteuning en faciliteiten:

STAP 1: AANMELDING
In je elektronisch studentendossier onder de knoppen 'studiebegeleiding' - 'formulieren' vind je een aanmeldingsformulier terug. Je vult dit document in, ondertekent het en bezorgt het aan de zorgcoördinator (faciliteiten@uhasselt.be). Je kan dit rechtstreeks doen, via het onthaal of via de studentenbalie op campus Diepenbeek (gebouw D) of campus Hasselt (Oude Gevangenis).

Ben je nog niet ingeschreven?
Geen nood! Surf dan naar www.uhasselt.be/extrafaciliteiten voor het aanmeldingsformulier.


STAP 2: ATTESTERING
Verzamel de nodige documenten/attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie).
De zorgcoördinator gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet.

Tip: Goed begonnen is half gewonnen: We raden je aan om de nodige documenten/attesten meteen samen met je aanmeldingsformulier (zie stap 1) in te dienen, of mee te nemen naar het gesprek (zie stap 3).


STAP 3: GESPREK
De zorgcoördinator nodigt je via e-mail uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden of problemen je precies ervaart of verwacht bij het onderwijs en/of de examens, alsook welke begeleiding en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.


STAP 4: TOEKENNING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De  zorgcoördinator brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.
Kopies van de documenten en attesten, vereist voor je registratie, worden door de zorgcoördinator bewaard. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Als de functiebeperking blijvend is, kan je gedurende je volledige studieloopbaan aan de UHasselt beroep doen op faciliteiten op basis van je ingediende attest(en).
Is de functiebeperking langdurig, maar niet blijvend, dien je je jaarlijks opnieuw aan te melden om je faciliteiten te hernieuwen; de attestering dient dan jaarlijks vernieuwd te worden. De zorgcoördinator herinnert je hieraan via e-mail bij het begin van ieder academiejaar.


STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. verlengen examenduur, ...) op. Voor het in praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Documenten/attesten

Om in aanmerking te komen voor extra ondersteuning en faciliteiten, moet je de nodige documenten/attesten verzamelen en indienen bij de zorgcoördinator (els.swijns@uhasselt.be). 

Attesten van de volgende officieel erkende instanties worden aanvaard voor alle studenten met een functiebeperking:

 • Een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  of
 • Een erkenning van handicap door het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap (afhankelijk van de leeftijd betreft die een attest van verhoogde kinderbijslag en/of integratietegemoetkoming)
  of
 • Gespecialiseerde (medische, psychiatrische of orthopedagogische) attestering, volgens de hieronder beschreven vorm en criteria:
  • motorische functiebeperking
   Ingevuldeattesteringsbundel voor studenten met een motorische functiebeperking
   De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.

  • auditieve functiebeperking
   Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een auditieve functiebeperking
   De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.

  • visuele functiebeperking
   Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een visuele functiebeperking
   De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.

  • chronische ziekte
   De ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een chronische ziekte
   De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.

  • ontwikkelingsstoornis
   • leerstoornis (dyslexie/dyscalculie)
    Studenten met een leerstoornis moeten een bestaand verslag van een diagnostisch onderzoek voorleggen ter onderbouwing van de leerstoornis.
    Lees op deze pagina aan welke criteria dit verslag moet voldoen.

   • autismespectrumstoornis
    Studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) dienen één van de volgende documenten in te dienen:
    - Verslaggeving van Referentiecentra Autisme
    of
    - Verslaggeving van Centra voor Ontwikkelingsstoornis (COS)
    of
    - Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een autismespectrumstoornis
      De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugdpsychiater, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog.
    - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria.
       Het verslag wordt opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team (minimaal een gespecialiseerde arts ((kinder- en jeugd)psychiater en/of een neuropediater) en een psycholoog of orthopedagoog.

   • AD(H)D
    - Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteit-stoornis
    De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd-)psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog.
    - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria.
       Het verslag wordt opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team ((minimaal met een psychiater of neuroloog).

   • ticstoornis
    - Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een ticstoornis
    De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd-)psychiater, neuroloog of neuropediater.
    - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria.
    Het verslag wordt opgesteld door minimaal een (kinder- en jeugd)psychiater, neuropediater of neuroloog.

   • coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD
    Studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis/DCD dienen één van de volgende documenten in te dienen:
    - Verslaggeving van Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)
    of
    - Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een coördinatieontwikkelingsstoornis
      De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) neuroloog, neuropediater of (kinder- en jeugd-)psychiater.
    - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria.
     Het verslag wordt opgesteld door een gespecialiseerd multidisciplinair team (minimaal een gespecialiseerde arts (een neuroloog, neuropediater en/of     (kinder- en jeugd) psychiater) en een kinesist met voldoende ervaring in het bewegingsonderzoek).

   • ontwikkelingsdysfasie
    Studenten met een ontwikkelingsdysfasie moeten een bestaand verslag van een diagnostisch onderzoek voorleggen ter onderbouwing van de ontwikkelingsdysfasie.
    Lees op deze pagina aan welke criteria deze documenten/attesten moeten voldoen.

   • ontwikkelingsstotteren
    - Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met ontwikkelingsstotteren
    De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.
    - Verslag van een diagnostisch onderzoek, dat voldoet aan de vooropgestelde criteria.
     Het verslag wordt opgesteld door een logopedist met voldoende ervaring binnen dit domein.

  • psychiatrische functiebeperking
   Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een psychiatrische functiebeperking
   De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) (kinder- en jeugd-)psychiater, erkend psycholoog of geregistreerd orthopedagoog.

  • andere functiebeperking (vb. functie-uitval van pijnfuncties, huid en aanverwante structuren)
   Ingevulde attesteringsbundel voor studenten met een overige functiebeperking
   De attesteringsbundel wordt ingevuld door de (behandelend) arts.

  • meervoudige functiebeperking
   Heb je meer dan één functiebeperking en wil je graag extra ondersteuning en/of faciliteiten voor de verschillende beperkingen?
   Lever dan de attestering per functiebeperking in, zoals hierboven beschreven. Op die manier kunnen we de moeilijkheden die je ervaart of verwacht het best in kaart brengen en hier zo goed mogelijk op inspelen.

Opmerking: De vraag om te attesteren impliceert niet noodzakelijk dat de arts een diagnostisch onderzoek moet uitvoeren. De bevoegd verklaarde persoon kan ook attesteren na inzage van verslagen die de student ter beschikking stelt.