Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PRIVACY

Persoonsgegevens aan UHasselt

De UHasselt hecht veel belang aan het optimaal vervullen van haar maatschappelijke rol op het gebied van onderwijs, onderzoek en centrale dienstverlening. Hierbij ziet ze nauw toe op de naleving van ethische en integriteitsnormen.

Op 25 mei trad de General Data Protection Regulation (hierna GDPR) in werking. De GDPR vervangt de vroegere privacywetgeving van 1992 en legt een wettelijk kader op aan eenieder die persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon zowel direct als indirect geïdentificeerd kan worden, zoals een naam, een adres, een foto, een e-mailadres, IP-adres, cookies, leefgewoontes, een religieuze overtuiging,…

Elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens is een verwerking van persoonsgegevens.

Er zijn enkele basisvereisten van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens:

  • er dient een rechtsgrond te bestaan voor de verwerking van de persoonsgegevens;
  • indien men een verwerking start, dient men intern aangifte hiervan te doen in het register van gegevensverwerking (GDPR Checklist)
  • de bescherming van de gegevens moet afdoende zijn en enkel degene die er werkelijk behoefte aan heeft mag deze inkijken;
  • de gegevens mogen maar bijgehouden worden zo lang als nodig.

Universiteit Hasselt onderstreept het belang van het op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met persoonsgegevens van haar medewerkers, studenten, onderzoekers en bezoekers. Voor vragen kan u steeds terecht bij privacy@uhasselt.be.

UHasselt bereidt zich volop voor op het nieuwe regelgevende kader van de GDPR. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoud de Universiteit Hasselt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze website en zijn inhoud. Universiteit Hasselt raadt u dan ook aan om regelmatig deze website te consulteren.