Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOPSPORT

Ben je een beloftevolle sporter of topsporter en (toekomstig) student aan de UHasselt?

Studeren en tóch je sport blijven beoefenen op hoog niveau, dat kan!
We bieden jou waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens. Op die manier kan je je studie- en topsportcarrière optimaal combineren.

Aarzel dus niet om je aan te melden als beloftevolle sporter of topsporter.
In een persoonlijk gesprek met de studieloopbaanbegeleider kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht, en bekijken we wat we voor jou kunnen doen.


Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor registratie als student-topsporter moet je sportief niveau voldoende hoog zijn.

Afhankelijk van het je sportief niveau, kan je een A-, B- of C-topsportstatuut toegewezen krijgen. Voorwaarden voor het verkrijgen van een:

A-statuut:

Je bent een topsporter opgenomen in een prestatieprogramma van de sportfederatie in een Olympische of Paralympische discipline

B-statuut:

Je bent een topsporters opgenomen in een ontwikkelingsprogramma van de sportfederatie in een Olympische of Paralympische discipline

C-statuut:

Je bent een topsporter die voldoet aan 3 criteria:

 1. Sportdiscipline opgenomen in sporttakkenlijst-lijst of GAISF-lijst
 2. De tijdsbelasting door het sportief programma telt gemiddeld 12u per week. (trainingsuren worden aangetoond via een weekplanning en een jaarplanning)
 3. voldoen aan 1 van de volgende sportniveau's:
  • Sportief niveau individuele sporten:
   • deelname aan een erkende internationale wedstrijd tijdens het vorig AJ
   • podiumplaats behaald op een nationaal kampioenschap tijdens het vorig AJ
   • erkend als beloftevolle sporter door de desbetreffende sportfederatie/-bond
  • Sportief niveau ploegsporten:
   • kernlid van een team dat in de hoogste Belgische afdeling speelt of in de hoogste afdeling in een andere Europese liga
   • lid van het nationaal team binnen de eigen leeftijdscategorie of hoger
   • erkend als beloftevolle speler door de desbetreffende sportfederatie/-bond

Wat kunnen we voor je doen?

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je ook beroep doen op:

 • aangepaste (individuele) studiebegeleiding (vb. qua studiemethode, studieplanning, ...)
 • aangepaste (individuele) studieloopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld het uitstippelen van een aangepast studietraject, in functie van zowel je studies als topsport (vb. spreiding van studies over meerdere jaren)
 • faciliteiten bij het onderwijs: keuze van onderwijsgroep, afwezigheid op contactmomenten, groepswerken vervangen door individuele opdrachten, verplaatsen of spreiding van stageperiodes.
 • faciliteiten bij de evaluaties: alternatieve examenmomenten buiten het vast inhaalexamen (enkel bij een A- of B-topsportstatuut), uitstel van deadlines voor opdrachten/werkstukken, verplaatsen van het examen naar het vast inhaalexamen

Bedenk wel: faciliteiten zijn gunsten die enkel verleend worden indien de student er nood aan heeft en indien het mogelijk is binnen het onderwijs van de gekozen studierichting.

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je dossier indienen bij de sportcoördinator.

Vraag je voor de eerste keer een topsportstatuut aan, moet je aanvraag gebeuren vóór 1 september. Heb je reeds eerder een topsportstatuut ontvangen op de UHasselt, kan je dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de sportcoördinator.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van het topsportstatuut:

STAP 1: AANMELDING
In je elektronisch studentendossier onder de knoppen 'studiebegeleiding' - 'formulieren' vind je een aanmeldingsformulier terug. Je vult dit document in, ondertekent het en bezorgt het aan de sportcoördinator. Je kan dit rechtstreeks doen, via het onthaal of via de studentenbalie op campus Diepenbeek (gebouw D) of campus Hasselt (Oude Gevangenis).

Ben je nog niet ingeschreven?
Geen nood! Surf dan naar www.uhasselt.be/extrafaciliteiten voor het aanmeldingsformulier.


STAP 2: ATTESTERING
Verzamel de nodige documenten/attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie).
De sportcoördinator gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet.

Tip: Goed begonnen is half gewonnen: We raden je aan om de nodige documenten/attesten meteen samen met je aanmeldingsformulier (zie stap 1) in te dienen, of mee te nemen naar het gesprek (zie stap 3).


STAP 3: GESPREK
De studieloopbaanbegeleider nodigt je via e-mail uit voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke moeilijkheden je precies ervaart of verwacht bij de combinatie van je sport en je studies, alsook welke maatregelen en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.


STAP 4: TOEKENNING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De studiebegeleider brengt je via e-mail op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.
Kopies van de documenten en attesten, vereist voor je registratie, worden door de betrokken studiebegeleider bewaard. De gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Het statuut van topsportstudent moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. De studiebegeleider herinnert je hieraan via e-mail bij het begin van ieder academiejaar.


STAP 5: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. afwezigheid bij een verplicht contactmoment, ...) op. Voor het in de praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

Documenten/attesten

Om in aanmerking te komen voor een registratie als student-topsporter, moet je de volgende documenten/attesten verzamelen en indienen bij de sportcoördinator.

 • een bewijs van aansluiting (van je club of federatie)
 • voor ploegsporten een attest van de club dat je opgenomen bent in de A-kern
 • eventueel een attest dat je deel uitmaakt van het nationale team
 • eventueel een attest dat je een beloftevolle jongere bent
 • een trainingsschema (overzicht van alle verplichte trainingen) met daarbij het gemiddeld aantal uren dat je per week traint
 • een stage- en competitieplanning

Nog vragen? Neem contact op!

Heb je nog vragen over je registratie als student-topsporter of twijfel je of je in aanmerking komt?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de sportcoördinator.

Heb je vragen over hoe je in  je studietraject het evenwicht kan bewaren tussen topsport en studeren?
Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider.