Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Speciale faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TOPSPORT

Ben je een beloftevolle sporter of topsporter en (toekomstig) student aan de UHasselt?

Studeren en tóch je sport blijven beoefenen op hoog niveau, dat kan!
We bieden jou waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens. Op die manier kan je je studie- en topsportcarrière optimaal combineren.

Aarzel dus niet om je aan te melden als beloftevolle sporter of topsporter.
In een persoonlijk gesprek met de studieloopbaanbegeleider kan je aangeven welke moeilijkheden je ervaart of verwacht, en bekijken we wat we voor jou kunnen doen.


Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor registratie als student-topsporter moet je sportief niveau voldoende hoog zijn.

Afhankelijk van het je sportief niveau, kan je een A-, B- of C-topsportstatuut toegewezen krijgen. Voorwaarden voor het verkrijgen van een:

A-statuut:

Je bent een topsporter opgenomen in een prestatieprogramma van de sportfederatie in een Olympische of Paralympische discipline

B-statuut:

Je bent een topsporters opgenomen in een ontwikkelingsprogramma van de sportfederatie in een Olympische of Paralympische discipline

C-statuut:

Je bent een topsporter die voldoet aan 3 criteria:

 1. Sportdiscipline opgenomen in sporttakkenlijst-lijst of GAISF-lijst
 2. De tijdsbelasting door het sportief programma telt gemiddeld 12u per week. (trainingsuren worden aangetoond via een weekplanning en een jaarplanning)
 3. voldoen aan 1 van de volgende sportniveau's:
  • Sportief niveau individuele sporten:
   • deelname aan een erkende internationale wedstrijd tijdens het vorig AJ
   • podiumplaats behaald op een nationaal kampioenschap tijdens het vorig AJ
   • top 5 van België in een nationale ranking
   • erkend als beloftevolle sporter door de desbetreffende sportfederatie/-bond
  • Sportief niveau ploegsporten:
   • kernlid van een team dat in de hoogste Belgische afdeling speelt of in de hoogste afdeling in een andere Europese liga
   • lid van het nationaal team binnen de eigen leeftijdscategorie of hoger
   • erkend als beloftevolle speler door de desbetreffende sportfederatie/-bond
 

Wat kunnen we voor je doen?

Uiteraard kan je deelnemen aan het bestaande (begeleidings-)aanbod van UHasselt.

Daarnaast kan je ook beroep doen op:

 1. Onderwijsactiviteiten/contactmomenten bijwonen in een onderwijsgroep naar keuze, na overleg met de betrokken docent. 
 2. Afwezigheid op contactmomenten omwille van deelname aan trainingen of wedstrijden. Wanneer de student niet aanwezig kan zijn op een contactmoment met verplichte aanwezigheid, dient de student zijn afwezigheid te attesteren (attest van verplichte deelname aan training of wedstrijd) en wordt waar mogelijk, in overleg met de docent, naar passende oplossingen gezocht.
 3. Groepswerken vervangen door individuele opdrachten indien het doel van de opdracht ook individueel gerealiseerd kan worden (te beoordelen door de docent).
 4. Alternatieve evaluatie- en/of examenmomenten, al dan niet binnen examenperiode, indien noodzakelijk (de student dient aan te tonen dat hij de/het reguliere evaluatie/examen niet kan bijwonen), in de mate van het mogelijke (in overleg met de docent) en na goedkeuring door de examencommissie.
 5. Uitstel van deadlines voor opdrachten/presentaties/werkstukken/bachelor- of masterproef in de mate van het  mogelijke, na overleg met de betrokken docent en na goedkeuring van de examencommissie in geval van uitstel van de bachelor- of masterproef.

Bedenk wel: faciliteiten zijn gunsten die enkel verleend worden indien de student er nood aan heeft en indien het mogelijk is binnen het onderwijs van de gekozen studierichting.

 

Hoe aanvragen?

Het is aan jou om de eerste stap te zetten: je kenbaar maken, de nodige documenten/attesten verzamelen en je dossier indienen via je studentendossier.

Vraag je voor de eerste keer een topsportstatuut aan (cat A), moet je aanvraag best gebeuren vóór 1 september. De overige aanvragen kunnen doorheen het hele academiejaar aangevraagd worden. Heb je reeds eerder een topsportstatuut ontvangen op de UHasselt, kan je dit op eender welk moment tijdens het academiejaar doen (ook voor het academiejaar gestart is) en gedurende je volledige studieloopbaan.

Opgelet! Een aanvraag voor examenfaciliteiten moet ten laatste 15 werkdagen voor de aanvang van de betreffende examenperiode afgerond zijn. Neem dus tijdig contact op met de sportcoördinator.

Hier onder kan je het stappenplan terugvinden voor het verkrijgen van het topsportstatuut:

STAP 1: AANMELDING / ATTESTERING

Zodra je ingeschreven bent aan UHasselt, kan je je aanvraag om je aan UHasselt te laten erkennen als ‘student in bijzondere omstandigheden’ starten. Via je studentendossier - Bijzondere omstandigheden dien je je aanvraag samen met de nodige attesten (zie tabblad 'Attesten' voor meer informatie). in. 


De sportcoördinator gaat na of de documentatie die je hebt ingeleverd aan de nodige criteria voldoet.


STAP 2: GESPREK
In een gesprek met de studieloopbaanbegeleider wordt bekeken welke moeilijkheden je precies ervaart of verwacht bij de combinatie van je sport en je studies, alsook welke maatregelen en faciliteiten hieraan tegemoet kunnen komen.


STAP 3: TOEKENNING FACILITEITEN
Het dossier en het voorstel voor faciliteiten worden - indien nodig - voorgelegd aan de examencommissie van de betrokken opleiding. De examencommissie gaat na of de gevraagde faciliteiten mogelijk zijn binnen de opleiding (rekening houdend met de eindcompetenties, vakgerelateerde of praktische haalbaarheid, ...) en beslist over het al dan niet toekennen van deze faciliteiten.

De studiebegeleider brengt je op de hoogte van je toegekende faciliteiten en voegt deze toe aan je elektronisch studentendossier.

Je gegevens worden met het nodige respect voor de privacy van de student behandeld.

Het statuut van topsportstudent moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. 


STAP 4: PRAKTISCHE ORGANISATIE
De studieloopbaanbegeleider volgt de praktische organisatie van de faciliteiten (vb. afwezigheid bij een verplicht contactmoment, ...) op. Voor het in de praktijk brengen van bepaalde faciliteiten (vb. verplaatsen van examen, ...) moet je (tijdig) contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider.

Indien er zich problemen en/of conflicten voordoen naar aanleiding van de toegekende faciliteiten kan je terecht bij de ombudspersoon van de opleiding. Wie jouw ombudspersoon is, vind je terug in de elektronische studiegids.

 

Documenten/attesten

Om in aanmerking te komen voor een registratie als student-topsporter, moet je de volgende documenten/attesten verzamelen en indienen bij de sportcoördinator.

 • een bewijs van aansluiting (van je club of federatie)
 • voor ploegsporten een attest van de club dat je opgenomen bent in de A-kern
 • eventueel een attest dat je deel uitmaakt van het nationale team
 • eventueel een attest dat je een beloftevolle jongere bent
 • een trainingsschema (overzicht van alle verplichte trainingen) met daarbij het gemiddeld aantal uren dat je per week traint
 • een stage- en competitieplanning
 
 

Nog vragen? Neem contact op!

Heb je nog vragen over je registratie als student-topsporter of twijfel je of je in aanmerking komt?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de sportcoördinator.

Heb je vragen over hoe je in  je studietraject het evenwicht kan bewaren tussen topsport en studeren?
Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider.