Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BOF-PROGRAMMA GROTE PROJECTEN

Doel?

Het BOF-programma Grote projecten betreft projecten voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met een looptijd van 4 jaar en een jaarfinanciering van 225.000 euro. Met dit programma wil de UHasselt de interdisciplinaire samenwerking bevorderen via onderzoeksprojecten die aansluiten bij één van de Grand Challenges van de UHasselt.

Deze projecten worden gecoördineerd door een promotor-woordvoerder die verbonden is aan één van de vier erkende onderzoeksinstituten of één van de drie erkende onderzoekscentra van de UHasselt.

Het beschikbare budget voor deze oproep binnen de BOF-meerjarenbegroting bedraagt circa  4,5 miljoen euro, wat inhoudt dat er in de oproep van 2019 vijf projecten met een looptijd van 4 jaar en een jaarfinanciering van 225.000 euro goedgekeurd kunnen worden.

Een volgende oproep zal plaatsvinden in 2023 met startdatum in 2024. Ook voor die oproep is er, onder voorbehoud van beschikbare middelen, opnieuw budget voorzien voor 5 projecten.

 

Kenmerken?

 • Enkel interdisciplinaire projecten komen in aanmerking. Deze interdisciplinariteit moet blijken uit de wetenschappelijke vraagstelling. De mate van interdisciplinariteit zal door externen geëvalueerd worden.
 • Het ingediende project moet aansluiten bij (minimum) één van de drie Grand Challenges van de UHasselt: Healthy society, Sustainable society, Inclusive society.
 • Aanvaardbare kosten:
  • Personeelskosten: predoc beursfinanciering, postdoc financiering of technicus financiering (max. 1 VTE postdoc/technicusmandaat, min. 2 predocmandaten)
  • Werkingsmiddelen
 • Beschikbaar budget voor deze oproep:  4,5 miljoen euro met een max. jaarfinanciering van € 225.000.
 • Looptijd: 4 jaar.

 

Aanvraagprocedure?

 • Hierbij lanceren we een warme oproep aan alle UHasselt ZAP-leden om contacten te initiëren om deel te nemen aan een Groot Project / dan wel het initiatief te nemen om er één uit te werken. Om dit te faciliteren en een zicht te krijgen op de speerpunten/focus van de Onderzoekscentra en Onderzoeksinstituten is een samenvattend overzicht van beschikbare informatie voor de UHasselt centra en instituten terug te vinden via de intranetsite van de Dienst Onderzoekscoördinatie: https://www.uhasselt.be/intra/Onderzoeksinstituten-en-centra.
 • Enkel aanvragen ingediend door een consortium zijn ontvankelijk. Dit consortium wordt als volgt samengesteld:
  • De promotor-woordvoerder moet behoren tot één van de erkende UHasselt onderzoeksinstituten of – centra en moet voor de ganse looptijd van het project:
   • ofwel minstens een 50% ZAP-aanstelling hebben aan de UHasselt
   • ofwel een aanstelling van minstens 10% ZAP aan de UHasselt combineren (tot een totaal van minstens 70% van een voltijds equivalent) met een onderzoeksmandaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen of met een andere onderzoeksaanstelling aan:
    • een Vlaams academisch ziekenhuis of;
    • een Vlaams ziekenhuis met academisch karakter of;
    • een Vlaams onderzoekscentrum (art. 2, 20° van het Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009) of;
    • een erkende federale onderzoeksinstelling of;
    • een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) of;
    • een academische opleiding van een Vlaamse School of Arts of;
    • een buitenlandse campus van de Vlaamse universiteit waar men minstens 10% ZAP-aanstelling heeft.
   • ofwel een aanstelling van minstens 5% ZAP aan de UHasselt combineren met een aanstelling als kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd of een gelijkgestelde functie in een Vlaams Academisch Ziekenhuis.
  • Copromotoren die een ZAP-aanstelling hebben aan de UHasselt en verbonden zijn
   • aan een ander erkend UHasselt onderzoekscentrum of –instituut dan dat van de promotor-woordvoerder of
   • aan een onderzoeksgroep van de UHasselt die niet aan een UHasselt onderzoekscentrum of – instituut verbonden is.
  • Additioneel kunnen ook promotoren uit andere universiteiten aan het consortium toegevoegd worden, mits financiële inbreng.

 

Aanvraagdocument?

Aanvraagdocument 

Toelichting & FAQ

 

Selectieprocedure?

 • Voor de selectie van de Grote Projecten is beslist om te werken met een selectie in twee fases. In de precallfase wordt een preproposal ingediend (inclusief akkoord van onderzoekscentrum/-instituut van de promotor-woordvoerder). Na evaluatie en selectie binnen de OZR, worden vervolgens geselecteerde projecten uitgenodigd om een full proposal in te dienen dat door externe referees beoordeeld zal worden.
 • Precall: De promotor-woordvoerder dient een preproposal in tegen donderdag 14 november 2019, 17u via BOF@uhasselt.be.
  • Voor de precall wordt verwacht dat er een interne preselectie gebeurt binnen het instituut en centrum van de promotor-woordvoerder. Er kunnen max. 4 aanvragen ingediend worden als trekker per onderzoeksinstituut en max. 2 aanvragen per onderzoekscentrum.
  • In de preproposal moeten volgende elementen zijn opgenomen:
   • beknopte omschrijving van het project, incl. duiding van de interdisciplinariteit;
   • consortium;
   • link met de Grand Challenge;
   • letter of support van instituut of centrum: in deze fase dient enkel aangegeven te worden dat het instituut of centrum deze aanvraag inderdaad steunt, een motivatiebrief wordt pas in de fase van full proposal verwacht;
   • raming van het budget;
   • check met speerpuntbeleid binnen het onderzoeksinstituut/-centrum en bij uitbreiding UHasselt als civic university.
  • De precall zal geëvalueerd worden in de OZR van 5 december 2019 die het aantal aanvragen zal terugbrengen naar een tiental aanvragen. Bij deze beoordeling zal rekening gehouden worden met:
   • de samenstelling van het consortium;
   • de kwaliteit van het projectvoorstel;
   • de aansluiting bij de Grand Challenges en visie van de UHasselt (incl. civic university);
   • de aansluiting bij de speerpunten binnen het onderzoeksinstituut/-centrum en bij uitbreiding UHasselt.
   • er wordt over gewaakt dat er een voldoende spreiding is over instituten en centra bij het doorsturen van dossiers naar de externe evaluatoren.
  • De promotoren-woordvoerder van de geselecteerde preproposals worden uitgenodigd om een full proposal uit te werken.
 • De full proposal wordt aan externe reviewers voorgelegd. In de aanvraag wordt de mogelijkheid geboden om in dit kader specifieke reviewers te wraken.
 • De beoordelingscriteria, juiste timing voor indiening van de full proposals en timing voor de bekendmaking van de selectie wordt gefinaliseerd in de OZR van september 2019.

 

Contact?

Voor vragen met betrekking tot de modaliteiten van het BOF-grote projecten-programma, neem contact op via BOF@uhasselt.be.