Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BILATERALE WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING

Wat?
Het programma ‘Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking’ heeft als doel internationale universitaire samenwerking tussen UHasselt onderzoekers en collega’s uit partnerlanden te stimuleren en te versterken via (gezamenlijke) doctoraatsprojecten. Het BILA-programma financiert onderzoeksverblijven.  Bij de selectie bewaakt de Onderzoeksraad een goede balans tussen projecten in het kader van science sharing met ontwikkelingslanden enerzijds, en projecten die aansluiting zoeken bij grote internationale netwerken anderzijds.

Wie?
De voorstellen moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

 • de aanvraag moet kaderen in een nieuw op te starten of reeds bestaande samenwerking met een buitenlandse onderzoeksgroep, en moet betrekking hebben op een doctoraatsproject ten gunste van een buitenlandse kandidaat-doctorandus;
 • de kandidaat moet op basis van het doctoraatsreglement en volgens de gangbare adviseringsregels aanvaard kunnen worden als doctorandus;
 • de doctorandus moet administratief verbonden blijven met zijn thuisuniversiteit of thuisinstelling;
 • elke verblijfsperiode aan de UHasselt duurt maximaal 90 dagen;
  • bij voorkeur vindt er slechts één verblijf per kalenderjaar plaats;
  • mits duidelijke motivering kunnen er uitzonderlijk twee verblijven per kalenderjaar plaatsvinden.
 • het doctoraat moet (mede-) begeleid worden door de UHasselt-onderzoeksgroep (promotor en copromotor, begeleidingscommissie);
 • er moet voorafgaand aan de start van het doctoraat een akkoord zijn met de thuisinstelling over bi-diplomering of een UHasselt-diplomering;
 • voorafgaand aan de start van het doctoraat moeten de onderhandelingen voor het afsluiten van een overeenkomst van een gezamenlijk doctoraat zijn opgestart, vanaf een tweede verblijf aan de UHasselt moet de overeenkomst afgesloten zijn, slechts daarna worden de middelen voor het tweede verblijf en de volgende verblijven vrijgegeven;
 • Het maximum aantal door de UHasselt gefinancierde verblijfsmaanden van een dergelijk BILA-project wordt bepaald op 12 maanden, uitzonderlijk 16 maanden, afhankelijk van de mogelijkheden en financiering door de buitenlandse partner. Het is enkel mogelijk om meer dan 12 maanden aan te vragen indien dit noodzakelijk is om het doctoraat tot een goed einde te brengen en indien dit duidelijk gemotiveerd wordt in de aanvraag.

Deadline?

Er zijn twee deadlines per jaar: 1 april* en 1 oktober. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, verschuift de deadline naar de eestvolgende werkdag om 17u00. 

*Geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-crisis heeft de UHasselt besloten de deadline van de huidige oproep voor Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking uit te stellen van 1 april tot 14 april 2020.

Indienen?

Voorstellen worden ingediend op het voorziene aanvraagformulier.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Sara Schaeken
Intranet UHasselt: BOF Interne richtlijnen