Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORAATSFONDS

Het UHasselt doctoraatsfonds staat in voor de financiering van UHasselt doctoraatsstudenten.

Wat?
Binnen het BOF-programma Doctoraatsfonds is financiering voorhanden voor persoonsgebonden mandaten met een doctoraatsfinaliteit. De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar en kunnen verlengd worden voor een nieuwe periode van twee jaar na een positieve tussentijdse evaluatie, gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de doctoraatscommissie.  Aanvragen binnen het doctoraatsfonds moeten niet noodzakelijk de klassieke vorm van 2 x 2 jaar te hebben, ook kortere periodes zijn mogelijk.


De UHasselt vraagt dat elke doctorandus met een UHasselt BOF-mandaat ook kandideert voor een FWO-aspirantenmandaat,of voor een andere extern gefinancierde beurs. Er wordt aangeraden om, indien mogelijk, een dergelijke aanvraag parallel in te dienen met het aanvragen van een beurs bij het doctoraatfonds. Indien dergelijk FWO-aspiranten mandaat parallel ingediend wordt, kunnen er bijkomende werkingsmiddelen aangevraagd worden (standaard werkingsmiddelen BOF-doctoraatsfonds € 2.000 per jaar).

Wie?
Alle kandidaat-doctorandi (ongeacht leeftijd en nationaliteit) komen in aanmerking voor een doctoraat .

Aanvragen?
Voorstellen worden ingediend op het voorziene aanvraagformulier door de kandidaat-doctorandus samen met een promotor verbonden aan de UHasselt en conform het doctoraatsreglement. Aan externe copromotoren of een tweede, externe promotor (ingeval van bi-diplomering) wordt gevraagd een CV bij de aanvraag te voegen.
Aanvraagformulier zonder FWO-aanvraag
Aanvraagformulier met FWO-aanvraag

Deadline?
1 maart (indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, verschuift de deadline naar de eerstvolgende werkdag om 17u00).

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Sara Schaeken
Intranet UHasselt: BOF Interne richtlijnen