Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERREGPROGRAMMA

Europese territoriale samenwerking is één van de doelstellingen van het cohesiebeleid.  Interreg is een programma gesteund vanuit het Europees Fonds voor Europese Ontwikkeling (EFRO) dat erop gericht is deze Europese territoriale samenwerking te stimuleren en te bevorderen.  Interreg V is de vijfde fase van het programma en loopt van 2014 tot 2020.

Het Interregprogramma ondersteunt samenwerking op drie gebieden:
- Interreg V-A: Grensoverschrijdende samenwerking
- Interreg V-B: Transnationale samenwerking
- Interreg V-C: Interregionale samenwerking

Interreg V-A is het voornaamste luik voor het indienen van projectvoorstellen. Binnen dit luik behoort Universiteit Hasselt tot twee Interreg- regio’s:
Grensregio Vlaanderen - Nederland
Euregio Maas - Rijn

Binnen Interreg V-B behoort de Universiteit Hasselt tot de regio Noordwest Europa.

 


Wat?
De Grensregio Vlaanderen-Nederland omvat aan Vlaamse zijde de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper).  Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 heeft deze regio 4 thema’s uitgekozen met daarbij 9 verschillende specifieke doelstellingen:
- Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
- Steun voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
- Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
- Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

Thema's Doelstellingen
Innovatie - 1A: Stimuleren van industrieel onderzoek en experimenteel onderzoek door uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen
- 1B: Valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen 
Energie - 2A: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken
- 2B: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken
- 2C: Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën
Milieu - 3A: Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte Grensregio
- 3B: Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling,  door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen
- 3C: Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen
Arbeidsmarkt - 4: Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten

Via deze tweede projectoproep wenst het programma in totaal ca. 20% (27,5 miljoen euro) van de beschikbare middelen toe te kennen. Per thema is in beginsel van het volgende budget voorzien:
- Innovatie: 9,5 miljoen EFRO
- Energie: 5 miljoen EFRO
- Milieu: 10 miljoen EFRO
- Arbeidsmarkt: 3 miljoen EFRO

Het Comité van Toezicht kan afwijken van het voorziene maximumbudget van de oproep en bovenstaande verdeling.

U kunt projecten aanmelden binnen ieder thema van het programma. Wel heeft het comité van toezicht bijzondere aandacht - binnen de hierboven geschetste budgettaire marges per thema - voor:
- Projecten inpasbaar in de specifieke doelstelling 2A, 3B, 3C of 4;
- Projecten met een positieve impact op de programma-indicatoren van hierboven genoemde specifieke doelstellingen;
- Projecten gericht op de sectoren (duurzame) logistiek, agrofood en/of nano- en micro-elektronica.

Deadline?
De indienprocedure verloopt in 2 fasen. In een eerste fase meldt u een beperkte projectschets aan. Op basis van deze beperkte aanmelding zal een eerste preselectie gehouden worden. De geselecteerde projecten worden daarna gevraagd om een uitgebreid aanvraagdossier indienen waarna de eindselectie doorgaat en de goedkeuring kan volgen.

Indiening van projectaanvragen dient te gebeuren via het e-loket. Meer informatie betreffende een call vindt u in het oproepdocument dat na lancering van de call terug te vinden is op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon Provincie Limburg Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland:  Robert Majchrowicz (robert.majchrowicz@limburg.be - 011 23 74 25)
Of op de website van Grensregio van Vlaanderen-Nederland

 


 


Wat?
Het programmagebied van Euregio Maas-Rijn is ongewijzigd gebleven t.o.v. het Interreg IV A EMR-programma. Partners moeten in één van de onderstaande gebieden gevestigd zijn om in aanmerking te komen voor deelname aan een Interreg EMR-project. Projecten moeten bestaan uit een partnerschap dat de nationale landsgrenzen overschrijdt.

Het programmagebied bestaat uit volgende regio's:

Land Regio
België

- Provincie Limburg
- Provincie Luik (waarvan arrondissement Huy-Waremme enkel voor de assen sociale inclusie en territoriale ontwikkeling)
- Duitstalige Gemeenschap
- Arrondissement Leuven (enkel voor de as innovatie)

Nederland - Regio's Zuid- en Midden-Limburg
- Regio Zuidoost-Noord-Brabant (enkel voor de as innovatie)
Duitsland - Kreis Aachen
- Kreis Düren
- Kreis Euskirchen
- Kreis Heinsberg
- Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Kreis Vulkaneifel


Het Samenwerkingsprogramma bestaat uit de volgende vier prioritaire assen:
- As 1 Innovatie: technologische innovatie, tech transfer, synergie bedrijfsleven en kennisinstellingen

- As 2 Economie: versterken van het concurrentievermogen bij kmo's (generiek): o.a. ondersteunen starters, implementeren nieuwe business modellen met het oog op exporteren, intrapreneurship en extrapreneurship, ook innovatie van processen en toepassingen die gericht zijn op een efficiëntere omgang met hulpbronnen in het kmo-wezen.

- As 3 - Sociale inclusie en opleiding: armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, grensoverschrijdende opleidings- en coachingstrajecten, wegwerken mismatch arbeidsmarkt en opleidingen.

- As 4 - Territoriale ontwikkeling: wegnemen van fysieke en juridische grensbarrières: thema's toerisme, cultuur, veiligheid, mobiliteit, gezondheidszorg, grensinformatievoorziening voor grensarbeiders.

Procedure?

De procedure voor de goedkeuring van projecten bestaat uit 2 fasen.

Fase 1: indienen van een projectschets

De eerste fase bestaat uit het uitwerken en indienen van een projectschets. Deze projectschets biedt voor de projectpartners de mogelijkheid om feedback en advies in
te winnen die nuttig kan zijn voor het uitwerken van een volledige aanvraag. Na de deadline voor het indienen van projectschetsen worden deze geanalyseerd door de managementautoriteit, het joint secretariaat en de regionale antennes en besproken met alle programmapartners. De lead partner ontvangt schriftelijke feedback van deze beoordeling en wordt daarnaast mondeling geïnformeerd door zijn regionale antenne. Deze beoordeling bevat een globaal oordeel over de kansen van het project en aanbevelingen om de kansen op een positief oordeel over de definitieve projectaanvraag te vergroten.

Het indienen van een projectschets is facultatief. Een samenwerkingsverband kan een volledige aanvraag indienen zonder eerst een projectschets te hebben ingediend. Dit wordt echter niet aangeraden, omdat de feedback over een projectschets bij kan dragen aan een positieve besluitvorming van de volledige aanvraag.

Fase 2: indienen van een volledige aanvraag

De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag wordt meegedeeld na afronding van de eerste fase. Het Comité van Toezicht beslist over de voorwaarden (administratieve en selectiecriteria, selectieprocedure, budgetten) die in het kader van een call aan de selectie van projecten worden gesteld.

In alle fases geldt dat de eerste hulp en advies wordt geleverd door de regionale antennes. Zij kunnen aanvragers ondersteunen bij het uitwerken van het project, het verwerken van het advies van de projectschets, het verzamelen en gereedmaken van alle noodzakelijke bijlagen en het indienen van de volledige aanvraag. De regionale antenne van de regio waar de (beoogde) lead partner is gevestigd, is het primaire aanspreekpunt voor de projectpartners.

Financiering?
Projecten kunnen voor max. 50% gefinancierd worden met EFRO-middelen uit het Interregprogramma.
Het programma kent een EFRO-budget van 96 miljoen euro.

Deadline?

De eerstvolgende deadline voor het indienen van projectschetsen (oproep 5) is 14 januari 2019. Van 16 april tot 11 juni 2019 (16u) kunt u uw definitieve aanvraag indienen.

Projectschetsen kunnen ingediend worden via het elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Indien u overweegt een aanvraag in te dienen, is het aangewezen zo snel mogelijk het overleg met de dienst Onderzoekscoördinatie op te starten. Aangezien Interreg EMR-projecten slechts gedeeltelijk gefinancierd zijn, is het belangrijk dat reeds bij de uitwerking van een projectschets nagedacht wordt hoe de eigen inbreng bij goedkeuring van het project gerealiseerd zal worden en dat dit ook afgestemd wordt met de dienst Onderzoekscoördinatie.

 Meer informatie?

Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Contactpersoon Provincie Limburg Interreg Euregio Maas-Rijn: Frederik Loy (frederik.loy@limburg.be - 011 23 74 16)
Of op de website van Interreg Euregio Maas-Rijn

 


Wat?

Het programmagebied Noordwest Europa omvat: Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg, delen van Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland.
In de nieuwe programmaperiode zal het NWE-programma zich focussen op 3 prioriteiten, uitgesplitst in 5 specifieke doelstellingen:

Thematische prioriteit Specifieke doelstellingen
Innovatie - Bevorderen van de innovatieprestaties in Noordwest Europa via internationale samenwerking
Koolstofarme economie - Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Noordwest Europa via internationale samenwerking rond de implementatie van CO2-, energie- en klimaatbeleid
- Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking rond de invoering van koolstofarme technologieën, producten en diensten
- Terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen via internationale samenwerking rond transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen
Efficiënte omgang met hulpbronnen en grondstoffen -  Optimaliseren van (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in Noordwest Europa via internationale samenwerking

Deadline?
Projectaanvragen kunnen enkel ingediend worden binnen een openstaande oproep. De eerstvolgende deadline voor het indienen van projectaanvragen is 24 mei 2017.

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Nationaal contactpunt: Julia Cantero (julia.cantero@vlaio.be)