Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MIDDELZWARE EN ZWARE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

Het Herculesprogramma dat sinds 2007 financiering ter beschikking stelt voor onderzoeksinfrastructuur voor zowel fundamenteel als basisonderzoek, werd op 1 januari 2016 ondergebracht bij het FWO.


Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke infrastructuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen. Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste 150.000 euro en ten hoogste 1.000.000 euro (inclusief het niet-recupereerbaar deel van de BTW).

  • De doelgroep van het programma voor middelzware onderzoeksinfrastructuur zijn onderzoeksgroepen van Vlaamse universiteiten en hogescholen.
  • Subsidiepercentage: 100%
  • De selectieprocedure voor de oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur loopt via de interne adviescommissie, maar de indiening verloopt via het e-loket van het FWO.
  • Lancering zevende oproep: 15/03/2019

Deze oproep is dit jaar vanwege de beschikbaarheid van beperkte, doch voldoende middelen binnen de UHasselt opensteld.  Voor wat betreft de oproep middelzware (MZ) onderzoeksinfrastructuur zal er een institutionele voorselectie plaatsvinden. DOC organiseert hiertoe een interne consultatieronde middels het indienen van een intentieverklaring (formulier zie hieronder). Doel van deze screening is het uitsplitsen van projecten die (deels) met BOF apparatuurfonds-middelen gefinancierd kunnen worden en anderzijds het optimaliseren van MZ projectaanvragen die via het FWO kanaal zullen worden ingediend. Uiterste inleverdatum: 03.05.2019 via infrastructuur.doc@uhasselt.be

 

Tijdslijn interne consultatieronde MZ onderzoeksinfrastructuur

Informatiesessie Diepenbeek: 14.03.2019
Uiterlijke inleverdatum UHasselt intentieverklaring: 03.05.2019
Consultatie promotoren: 06.05 > 17.05.2019
Uiterlijke inleverdatum FWO aanvraag via Eloket: 09.09.2019

Meer informatie Contactpersoon UHasselt: Raphaela Delahaye
Email: infrastructuur.doc@uhasselt.be
of op de website van het FWO

 

Infosessie (middel) zware onderzoeksinfrastructuur

Formulier intentieverklaring

Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke infrastructuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen. Zware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste 1.000.000 euro (inclusief het niet-recupereerbaar deel van de BTW).

  • Doelgroep/subsidieerbare organisatie: één of meer onderzoeksgroepen van een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool, een strategisch onderzoekscentrum of een instelling die door Codex Hoger Onderwijs van 1 oktober 2013 wordt belast met wetenschappelijk onderzoek; een samenwerkingsverband tussen voornoemde instanties; of een samenwerkingsverband tussen ten minste één van de voornoemde instanties en één of meer derden.
  • Subsidiepercentage: 70% van de subsidiabele kosten. Dit percentage kan echter verhoogd worden indien kennisinstellingen onderling of met derden samenwerken. Het steunpercentage wordt voor universiteiten en hogescholen verhoogd tot 100% als ten minste 25% van de in aanmerking komende kosten ten laste wordt genomen door een andere instantie dan een universiteit of een hogeschool.
  • Indiening projectvoorstellen via e-loket van FWO
  • Als promotor van het infrastructuurproject bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel). De interne deadline is 9 september 2019 om 17u00. Gelieve voor praktische modaliteiten contact op te nemen met de Dienst onderzoekscoördinatie
  • De selectieprocedure verloopt via het FWO
  • Bekendmaking resultaten: einde maart 2020

Timing

9 september 2019

Interne indiening van aanvragen via het e-loket van het FWO

16 september 2019

Finale indiening door de hoofdaanvrager (=instelling van de promotor)

november-december 2019

Beoordeling door externe deskundigen en mogelijkheid om hier feedback op te leveren

januari-februari 2020

Beoordeling commissies

maart 2020

Eindbeslissing Raad van Bestuur FWO


Meer informatie Contactpersoon UHasselt: Raphaela Delahaye
Email: infrastructuur.doc@uhasselt.be
of op de website van het FWO