Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MIDDELZWARE EN ZWARE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

Het Herculesprogramma dat sinds 2007 financiering ter beschikking stelt voor onderzoeksinfrastructuur voor zowel fundamenteel als basisonderzoek, werd op 1 januari 2016 ondergebracht bij het FWO.


Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke infrastructuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.
Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste 150.000 euro en ten hoogste 1.000.000 euro (inclusief het niet-recupereerbaar deel van de BTW).

  • De doelgroep van het programma voor middelzware onderzoeksinfrastructuur zijn onderzoeksgroepen van Vlaamse universiteiten en hogescholen.
  • Subsidiepercentage: 100%
  • De selectieprocedure voor de oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur loopt via de Universitaire Associaties, maar de indiening verloopt via het e-loket van het FWO.
  • Lancering zesde oproep (2017-2018): 30/03/2017

Gezien de beperkte middelen die de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg via de interuniversitaire verdeelsleutel ter beschikking heeft voor deze oproep, is beslist om deze zesde oproep binnen de AUHL niet open te stellen. De middelen zullen worden toegevoegd aan de eerstvolgende oproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur die waarschijnlijk in 2019 gelanceerd zal worden.

Meer informatie
Contactpersoon UHasselt: Lieve Tulleneers
of op de website van het FWO

Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines. Hieronder zijn naast wetenschappelijke infrastructuur ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.
Zware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste 1.000.000 euro (inclusief het niet-recupereerbaar deel van de BTW).

  • Doelgroep/subsidieerbare organisatie: één of meer onderzoeksgroepen van een Vlaamse universiteit, een Vlaamse hogeschool, een strategisch onderzoekscentrum of een instelling voor postinitieel onderwijs; een samenwerkingsverband tussen voornoemde instanties; of een samenwerkingsverband tussen ten minste één van de voornoemde instanties en één of meer derden.
  • Subsidiepercentage: 70% van de subsidiabele kosten. Dit percentage kan echter verhoogd worden indien kennisinstellingen onderling of met derden samenwerken. Het steunpercentage wordt voor universiteiten en hogescholen verhoogd tot 100% als ten minste 25% van de in aanmerking komende kosten ten laste wordt genomen door een andere instantie dan een universiteit of een hogeschool.
  • Indiening projectvoorstellen via e-loket van FWO
  • Als promotor van het infrastructuurproject bereid je de aanvraag voor via het e-loket van FWO en draag je de aanvraag-in-opmaak over naar je instelling (= de hoofdaanvrager van het voorstel). De interne deadline is 18 september 17u00. Gelieve voor praktische modaliteiten contact op te nemen met de Dienst onderzoekscoördinatie
  • De selectieprocedure verloopt via het FWO
  • Bekendmaking resultaten: einde maart 2018

Timing

18 september 2017 Interne indiening van aanvragen via het e-loket van het FWO
25 september 2017 Finale indiening door de hoofdaanvrager (=instelling van de promotor)
november-december 2017 Beoordeling door externe deskundigen en mogelijkheid om hier feedback op te leveren
januari-februari 2018 Beoordeling commissies
maart 2018 Eindbeslissing Raad van Bestuur FWO


Meer informatie
Contactpersoon UHasselt: Lieve Tulleneers
of op de website van het FWO