Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoeksfinanciering

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LANDBOUWTRAJECTEN

Wat?
De doelstelling van landbouw (LA)-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toegepast worden en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep (= land- en tuinbouwbedrijven uit de primaire sector).

Kenmerkend voor LA-trajecten is dat het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepbedrijven geïntegreerd wordt in één project. Een LA-traject wordt modulair samengesteld, men kiest de activiteiten in functie van de behoeften/noden. Activiteiten zoals sensibilisering, kennisopbouw, bundelen en vertalen van kennis, kennisverspreiding, platform- en netwerking en aanzet tot concrete innovaties/veranderingen bij de doelgroepbedrijven kunnen
aan bod komen, en kunnen afhankelijk van de noden parallel (of lineair) uitgevoerd worden.

De projectduur van een LA-traject bedraagt in principe 4 jaar, maar LA-trajecten kunnen ook een looptijd hebben van minimum 2 tot maximum 6 jaar, met een tussentijdse evaluatie om de 2 jaar. De subsidie bedraagt 90 procent van de aanvaarde begroting van het project. De overige 10 procent dient gefinancierd te worden met bijdragen van de doelgroepbedrijven. Hiertoe dient een sluitend cofinancieringsplan voorgelegd te worden waaruit het commitment van de effectieve doelgroep moet blijken. 


Wie?
Enkel kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, onderzoeksorganisaties of erkende praktijkcentra) kunnen een aanvraag voor een LA-traject indienen. Ze kunnen zelfstandig als projectaanvrager optreden of in samenwerkingsverband. De hoofdaanvrager vormt dan samen met de medeaanvrager(s) een projectconsortium. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die de onderlinge afspraken regelt. Naargelang de aard van de activiteiten (kenniscreatie/-verwerving, kennisverspreiding en toepassen van kennis bij bedrijven) die voorzien worden in het LA-traject dienen de uitvoerders over de juiste competentie/expertise te beschikken. 

Deadline?
Er is jaarlijks één deadline voor het indienen van aanvragen (eind november).

Meer informatie?
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
Of op de site van het VLAIO