Logo UHasselt

menu

Francqui Leerstoel - Francqui Chair 2017


Programma 18/04  - Abstract

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMA 18/04 - ABSTRACT

Inaugurale lezing

Structureel ontwerp voor extreme belastingen

Bouwkundig ingenieurs ontwerpen en verbeteren structuren en infrastructuur onderhevig aan verschillende belastingsomstandigheden, waaronder extreme condities zoals brand, aardbevingen of explosies. De technische uitdagingen die onder dergelijke belastingen worden gesteld zijn complex en vereisen dikwijls niet-conventionele ontwerpmethodieken. Wetenschappelijke vooruitgang heeft de laatste jaren geleid tot belangrijke ontwikkelingen in "performance-based" structureel ontwerp voor extreme belastingen. Hierbij worden resultaten uit theoretisch en numeriek onderzoek gecombineerd met experimentele resultaten uit grootschalige testen van prototypestructuren en gefocusseerd onderzoek op laboratoriumschaal, aangevuld met informatie bekomen uit veldonderzoek en structurele falingsgevallen uit het verleden. Deze geleidelijke verschuiving van prescriptieve normen naar "performance-based design"-methoden vormt een betrouwbare basis voor bescherming van mensenlevens, eigendommen en bestaansmiddelen,  en vormt tevens een geloofwaardig kader bij de inschatting van materieel en economisch verlies in het geval van extreme omstandigheden.

Programma

Start 17:00
Welkom door prof. dr. Jean-Michel Rigo, vicerector onderzoek Universiteit Hasselt
Inaugurale lezing : “Structureel ontwerp voor extreme belastingen”
Bespreking onder leiding van prof. dr. ir. Hervé Degée
Receptie

-----------------------------------------------------------------------

Inaugural lecture

Structural Engineering for Extreme Loads

Structural engineers design and upgrade structures and infrastructure exposed to a wide range of loading conditions, some of which may be extreme and uncertain, such as earthquakes, fires or explosions. The engineering challenges these loads present are complex and often require unconventional design philosophies. In recent years, advances in research have led to significant developments in performance-based structural design for extreme loads. Progress in this area has combined findings from theoretical and numerical investigations with observations and validations from large-scale tests on prototype structures and focused laboratory assessments. Lessons learnt from reconnaissance fieldwork and past structural failures have also played an important role. This gradual shift from prescriptive codes to performance-based design offers a reliable basis for protecting lives, property and livelihoods. It also provides a credible framework for estimating physical and economic losses in extreme situations.

Program

Start 17:00
Welcome by prof. dr. Jean-Michel Rigo, Vice Rector for Research Hasselt University
Inaugural lecture : “Structual Engineering for Extreme Loads”
Discussion under the leadership of prof. dr. ir. Hervé Degée
Reception