Logo UHasselt

menu

Opleiding HRM Anders


Creating collaborative advantage through high-quality relationships

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

HRM Anders | Creating collaborative advantage through high-quality relationships

Advanced learning program for HR Leaders and People & Organizational Developers

 

  

De relatie (weer) centraal

Welke organisaties zullen floreren in deze Volatiele, Onzekere, Complexe en Agile wereld? Wakkere en vitale organisaties waarin mensen alert betrokken zijn op elkaar en de omgeving, een gezamenlijke richting creëren en voortdurend in beweging blijven. Organisaties waarin mensen exploreren, experimenteren, ondervinden, en flexibel bijsturen in een voortdurende individuele en gezamenlijke “action learning” cyclus. En vooral: zij doen dit als vanzelfsprekend, vanuit henzelf, zonder dat het wordt opgedragen of opgelegd, kortom vanuit een autonome motivatie. 

Een cruciale bepalende factor voor het floreren in een VOCA-wereld is de kwaliteit van de samen-werkings-relaties in onze organisaties. Deze maakt of kraakt een organisatie. Professionele en gesofisticeerde methoden en technieken zijn nodig in elk bedrijfsonderdeel van onze organisaties, en dus ook in het HR-domein. En toch zullen die methoden en technieken, hoe professioneel en geavanceerd ook, weinig bijdragen tenzij er een hoog-kwalitatieve samenwerkingspraktijk doorheen de ganse organisatie aanwezig is. Het is op dit domein dat HR en P&O professionals een wezenlijke bijdrage kunnen en moeten leveren.

Hierbij is de manier waarop mensen hun samenwerkingsrelaties vormgeven, wat we benoemen als de kwaliteit van relationele praktijk, bepalend voor de vitaliteit van organiseren. Daarvoor dienen we te evolueren naar meer

• wederkerigheid in communicatie en samenwerking,
• open interactie waar mensen elkaar respectvol durven tegenspreken en elkaars meningen uitdagen,
• ruimte om de manier van samenwerken zelf bespreekbaar te maken,
• meer waardering uiten ten aanzien van elkaars bijdragen,
• … enzovoort.

De laatste decennia is de nadruk op optimalisatie, rationalisatie en efficiëntie in organisaties steeds maar groter geworden en dit met een verregaande instrumentalisering van (HR) managementpraktijken en werkrelaties tot gevolg. Deze rationele benadering van organiseren en ontwikkelen is belangrijk maar onvoldoende, noodzakelijk maar eenzijdig.

Onze tijd vraagt meer dan ooit een kanteling waarin we vanuit een relationeel perspectief gangbare (HR) management & development praktijken herdenken, minstens verbreden. HR en P&O professionals kunnen hierin een bijzondere rol spelen. Die bestaat erin mensen samen te brengen en de interactie tussen hen te faciliteren over (hiërarchische) structuren heen, zodat de organisatie zichzelf kan blijven heruitvinden en haar capaciteit versterkt tot samenwerken en leren van elkaar. Deze rol vraagt om:
• een geoefend oog voor de relationele kwaliteit van samenwerkingsverbanden,
• het vermogen om responsief en proactief in te spelen op intermenselijke dynamieken, en
• de bijzondere moed om een verschil te maken vanuit onszelf als gehele persoon.

HR en P&O professionals zullen daarbij zelf in hun interacties in staat moeten zijn de gewenste samenwerkingspraktijk te beleven en toe te passen (en niet enkel verwachten dat ‘de anderen’ daartoe in staat moeten zijn).

 

Ons leeraanbod

We creëren in HRM Anders een leeromgeving die echt ‘Anders’ is en uniek in zijn aanpak in Vlaanderen en Nederland. Drie processen worden in dit ‘leerlabo’ op een krachtige manier aan elkaar gekoppeld: de dynamiek van de deelnemer als persoon, het relationeel proces binnen de leergroep als krachtige bron van leren, en de dynamieken binnen de praktijkcontext van de deelnemer. Hierdoor ontstaat er een leerproces waarin professionele ontwikkeling en persoonlijke transformatie onlosmakelijk samengaan.

Die ontwikkeling en transformatie bestaat uit de ontwikkeling van een sterkere ruggengraat die ons toelaat om zorgzaam én confronterend, kwetsbaar én krachtig, impactvol én flexibel te interveniëren zonder ons te verschuilen achter professioneel rolgedrag, oppervlakkige instrumentele oplossingen, en andere niet-helpende gewoontepatronen.


• Je leert te kijken, te denken en te adviseren vanuit meerdere perspectieven op organiseer- leer en veranderingsprocessen en bijhorende vormen van leiderschap – waaronder ook wetenschappelijk bevindingen, niet om de wetenschap zelf, maar als bron van leren.
• In het bijzonder leer je waarnemen, denken en handelen vanuit een relationeel-procesmatige perspectief op de werkelijkheid.
• Je wordt vaardiger in het begeleiden van samenwerkingsverbanden en het faciliteren van afstemmingen tussen betrokken actoren.
• Je verhoogt het vermogen van je organisatie om meerwaarde te creëren door samenwerking.
• Je wordt je bewuster van je eigen relationele existentie en van de effecten van je eigen gedrag op anderen (en omgekeerd: het effect van het handelen van anderen op jezelf) in processen van diepgaand samen werken en samen leren.
• Je versterkt je inlevend en responsief vermogen in menselijk interacties en je vermogen om authentieker in het (werkende) leven te staan.

We gaan op zoek naar antwoorden op onze praktijkvragen: vanuit eigen ervaring, vanuit de ervaringen van anderen in de leergroep, vanuit het gezamenlijke onderzoeken van deze vraagstukken en vanuit wetenschappelijk onderzoek.

• We reflecteren op onze aannames, overtuigingen en waarden omtrent het begeleiden en ontwikkelen van mensen, teams en organisaties en de HR-praktijken die daaruit voortvloeien.
• We dagen elkaar uit om andere perspectieven en paden te verkennen.
• We verankeren en verdiepen de verworven inzichten door te experimenteren met vernieuwende praktijken en trekken hier samen leerconclusies uit.

Inhoudelijk laten we ons doorheen het gehele leertraject inspireren door het relationeel constructionisme en aanverwante stromingen, die de relationele dimensie van organiseren doordenken, uitwerken en documenteren. De manier van denken en de ervaringen van betrokken onderzoekers en praktijkmensen, vormen een rijke bron om uit te putten, een bijzonder referentiekader om onze gangbare praktijken aan af te toetsen, mee te verrijken en te verbreden.

Vanuit deze inspiratie willen we kennis genereren die bruikbaar en toepasbaar is. Die nieuwe mogelijkheden biedt en aanknopingspunten geeft voor concrete actie in de praktijk. We delen onze ontdekkingen en inzichten met Amerikaanse en Europese grondleggers van het relationeel constructionisme en gaan met hen hierover in gesprek.

Residentiële leerweek als start: de organisatie als co-creatie en leerlabo

De leercyclus start vanuit de ervaring zelf. We scheppen een context waar iedere deelnemer tegelijk co-maker als co-onderzoeker is van relationele praktijken die leiden tot een productieve en leergerichte samenwerkingscultuur. Deelnemers leren hierbij wat hun eigen bijdrage is en kan zijn in het creëren van het lerend team dat ze samen vormen.

In de loop van deze week ontstaat er een diepgaande ervaring die dient als referentie voor het verdere traject. Eigen belevingen en ervaringsinzichten worden naderhand gekoppeld aan de wetenschappelijke literatuur.

3 x 2 leerdagen

In de studiedagen gaan we nader in op drie centrale thema’s in even zoveel tweedaagse bijeenkomsten.

Tijdens de eerste leer-tweedaagse bouwen we voort op de leerervaringen vanuit de startweek en kijken we vanuit een relationeel perspectief naar het functioneren van werkteams. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar processen van zelfsturing en het ondersteunen van samenwerking- en leerprocessen bij teams-op-afstand.

Vervolgens richten we ons in de tweede tweedaagse op het functioneren van de organisatie als een ‘assemblageplek’ van een variëteit aan relationele praktijken. Tijdens deze tweedaagse behandelen we uitvoerig de co-constructie processen en dynamieken van organisaties-in-verandering en hoe deze te faciliteren.

Tijdens de derde tweedaagse verdiepen we ons tenslotte in de co-creatieprocessen die mogelijk zijn in de samenwerking tussen verschillende organisaties of organisationele eenheden (multi-actor samenwerking) enerzijds en in netwerkorganisaties anderzijds. Hierbij oefenen en onderzoeken we onze manier van interveniëren.

Tijdens deze 3x2 studiedagen vertrekken we telkens vanuit concrete cases van de deelnemers en/of simulaties aangereikt door betrokken stafleden. We verbinden de aangereikte studie-cases met cases uit de praktijk van de deelnemers. In dit leertraject gaat de praktijk vooraf aan de theorie.

Tussen de leerdagen door gaan de deelnemers aan de slag met het geleerde. Die leerervaringen kunnen op hun beurt leermateriaal aanbieden voor de bijeenkomsten in de leergroep. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om onderling intervisiegroepjes te creëren om zo het eigen leerproces en dat van anderen te ondersteunen

Integratie-leerdriedaagse

Het formele leertraject wordt afgesloten met een integrerende driedaagse. Tijdens deze dagen overschouwen we het gehele leertraject en maken we de balans op van ons leerproces. Verworven inzichten worden gedemonstreerd en een laatste maal uitgedaagd op bovenstaande drie dimensies:

1. Ik als persoon en professional behorend tot een team;
2. Mijn manier van interveniëren in de organisatie;
3. Ik als facilitator van samenwerking tussen verschillende actoren.

We vertalen voornemens naar een persoonlijk actie-en ontwikkelplan en onderzoeken wat de groep kan betekenen voor ons verdere leerproces.