Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ACHTERGRONDINFORMATIE

De relatie (weer) centraal

Welke organisaties zullen floreren in deze Volatiele, Onzekere, Complexe en Agile wereld? Wakkere en vitale organisaties waarin mensen alert betrokken zijn op elkaar en de omgeving, een gezamenlijke richting creëren en voortdurend in beweging blijven. Organisaties waarin mensen exploreren, experimenteren, ondervinden, en flexibel bijsturen in een voortdurende individuele en gezamenlijke “action learning” cyclus. En vooral: zij doen dit als vanzelfsprekend, vanuit henzelf, zonder dat het wordt opgedragen of opgelegd, kortom vanuit een autonome motivatie. 


Een cruciale bepalende factor voor het floreren in een VOCA-wereld is de kwaliteit van de samen-werkings-relaties in onze organisaties. Deze maakt of kraakt een organisatie. Professionele en gesofisticeerde methoden en technieken zijn nodig in elk bedrijfsonderdeel van onze organisaties, en dus ook in het HR-domein. En toch zullen die methoden en technieken, hoe professioneel en geavanceerd ook, weinig bijdragen tenzij er een hoog-kwalitatieve samenwerkingspraktijk doorheen de ganse organisatie aanwezig is. Het is op dit domein dat HR en P&O professionals een wezenlijke bijdrage kunnen en moeten leveren.

Hierbij is de manier waarop mensen hun samenwerkingsrelaties vormgeven, wat we benoemen als de kwaliteit van relationele praktijk, bepalend voor de vitaliteit van organiseren. Daarvoor dienen we te evolueren naar meer

  • wederkerigheid in communicatie en samenwerking, 
  • open interactie waar mensen elkaar respectvol durven tegenspreken en elkaars meningen uitdagen,
  • ruimte om de manier van samenwerken zelf bespreekbaar te maken,
  • meer waardering uiten ten aanzien van elkaars bijdragen,
  • … enzovoort.

De laatste decennia is de nadruk op optimalisatie, rationalisatie en efficiëntie in organisaties steeds maar groter geworden en dit met een verregaande instrumentalisering van (HR) managementpraktijken en werkrelaties tot gevolg. Deze rationele benadering van organiseren en ontwikkelen is belangrijk maar onvoldoende, noodzakelijk maar eenzijdig.

Onze tijd vraagt meer dan ooit een kanteling waarin we vanuit een relationeel perspectief gangbare (HR) management & development praktijken herdenken, minstens verbreden. HR en P&O professionals kunnen hierin een bijzondere rol spelen. Die bestaat erin mensen samen te brengen en de interactie tussen hen te faciliteren over (hiërarchische) structuren heen, zodat de organisatie zichzelf kan blijven heruitvinden en haar capaciteit versterkt tot samenwerken en leren van elkaar. Deze rol vraagt om:

  • een geoefend oog voor de relationele kwaliteit van samenwerkingsverbanden,
  • het vermogen om responsief en proactief in te spelen op intermenselijke dynamieken, en
  • de bijzondere moed om een verschil te maken vanuit onszelf als gehele persoon.

HR en P&O professionals zullen daarbij zelf in hun interacties in staat moeten zijn de gewenste samenwerkingspraktijk te beleven en toe te passen (en niet enkel verwachten dat ‘de anderen’ daartoe in staat moeten zijn).