Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationale studenten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TAALVOORWAARDEN


Voor inschrijving in een Nederlandstalige opleiding

De toelatingsvoorwaarden m.b.t. kennis van het Nederlands zijn bepaald in de onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling. (Onderwijsregeling art 3.1).

Volgende studenten zijn vrijgesteld van het onderzoek naar een voldoende kennis van het Nederlands (met uitzondering van de specifieke lerarenopleiding economie):

  • zij die ten minste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebben voltooid;
  • zij die geslaagd zijn verklaard voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;
  • zij die beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij ten minste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) bezitten;
  • zij die beschikken over een certificaat van kennis van het Nederlands afgeleverd door één van de partners van de AUHL.

Studenten die niet voldoen aan de taalvoorwaarden kunnen deelnemen aan de taaltest georganiseerd door de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL). Deze wordt tweemaal per jaar georganiseerd en de student betaalt een deelname kost van 75 euro. Je kan in de periode mei-september maar één maal deelnemen aan de taaltest.

Ook studenten met een diploma behaald in Wallonië of in de Duitstalige gemeenschap, moeten voldoen aan de taalvoorwaarden.

 

 

Voor inschrijving voor een Engelstalige opleiding

De toelatingsvoorwaarden m.b.t. kennis van een andere taal dan het Nederlands zijn bepaald in de onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling. (Onderwijsregeling art 3.2)

Indien een opleiding wordt aangeboden in een andere taal dan het Nederlands, wordt de toelating tot de eerste inschrijving voor deze opleiding afhankelijk gesteld van een toets over de voldoende kennis van de gebruikte onderwijstaal (flexibiliseringsdecreet, Art. 20).

Studenten die zich willen inschrijven voor een Engelstalig masterprogramma moeten kunnen aantonen dat ze over voldoende kennis van het Engels beschikken, zowel schriftelijk als mondeling.

Om je taalvaardigheid in het Engels te bewijzen dien je een recente score van de Test of English as Foreign Language (TOEFL) of de International English Language Testing Systems (IELTS) of een andere erkende taaltest voor te leggen. Je kan hiervan worden vrijgesteld indien je kennis van het Engels op een andere manier kan worden aangetoond (bv. indien je reeds succesvol een (deel van een) opleiding in het Engels hebt gevolgd). 

TOEFL-score: paper based: score >= 550 - computer based: score >=213 - internet based: 79-80
Voor meer informatie over de TOEFL, kan u de website www.toefl.org raadplegen. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 9005 zodat de resultaten rechtstreeks aan de UHasselt worden meegedeeld. 

IELTS-score: overall band score 6.0
Voor meer informatie, kan u de website www.ielts.org raadplegen. Op de dag van de test kan je Universiteit Hasselt selecteren als de instelling naar waar de scores moeten worden verstuurd met vermelding van de contactpersoon van de opleiding waarvoor je je kandidaat wenst te stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de thuisinstelling om studenten te selecteren die over voldoende talenkennis beschikken.

Opdat studenten de lessen kunnen volgen dienen zij minstens het B1 niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen te behalen in de taal waarin het opleidingsonderdeel wordt onderwezen of waarin zij de stage of het onderzoek doen (Engels/Nederlands).