Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationaal UHasselt

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INTERNATIONALISERINGSBELEID


In de nieuwe onderwijs- en onderzoekspositionering van UHasselt speelt de internationale component een evidente, natuurlijke rol: UHasselt is voor haar studenten, onderzoekers en andere stakeholders een creatief knooppunt in een internationaal kennis- en innovatieweb. UHasselt is innovatief, resultaatgericht, open, sociaal en internationaal, maar tegelijk regionaal verankerd. In het kader van deze positionering werd het internationaliseringsbeleid uitgetekend met onderstaande strategische doelstellingen:


SD1 Stimuleren en faciliteren van mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten
Een professionele ondersteuning van de mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten vormt de basis voor de uitbouw van internationalisering aan UHasselt. Een gezonde balans in in- en uitstroom wordt nagestreefd met bovendien aandacht voor de 20-20-doelstelling. Naast het promoten van een buitenlands semesterverblijf streeft UHasselt ernaar om ook het aanbod van summer schools uit te breiden en in te bedden in alle opleidingen.


SD2 Versterken van de internationale dimensie van het curriculum en de campus

UHasselt wenst aantrekkelijke opleidingen aan te bieden, met een kwaliteitsvolle inhoud, een actueel onderwijsconcept én een internationale dimensie. Daarnaast wenst UHasselt een internationale campus uit te bouwen.


SD3 Versterken van het aanbod aan internationale masteropleidingen aansluitend bij de strategische keuzes van de UHasselt


SD4 Versterken van internationale partnerschappen en netwerken

UHasselt wenst met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te participeren in internationale netwerken om zo haar rol als creatief knooppunt in het internationaal kennis en innovatie web te versterken.


SD5 Ondersteunen van acties omtrent ontwikkelingssamenwerking in het Noorden
Vanuit de idee van “science sharing” is UHasselt actief binnen universitaire ontwikkelingssamenwerking. UHasselt wenst haar studenten en docenten de mogelijkheid te geven om mobiliteitservaring op te doen in het Zuiden, alsook studenten en docenten uit het Zuiden aan te trekken om aan UHasselt te studeren, doctoreren of doceren.


SD6 Ondersteunen van projecten die capaciteitsopbouw in het Zuiden beogen
UHasselt wil actief deelnemen aan het zoeken naar duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden. UHasselt stimuleert en faciliteert dan ook de participatie aan programma’s in het kader van ontwikkelingssamenwerking die de capaciteitsopbouw op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in het Zuiden beogen. Bij het opstellen van de projecten wordt prioriteit gegeven aan de 20 VLIR-UOS partnerlanden. De samenwerking met een specifiek aantal partnerlanden maakt het immers mogelijk om de behoeften en noden van elk land beter te kennen waardoor de concrete activiteiten meer impact hebben. Zowel respect voor elkaars cultuur als het concept van ‘brain circulation’ staan hierin steeds centraal.