Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VOORBEREIDING EN SIGNALISATIE

Aanstellen van een verantwoordelijke

Door de organisatoren moet steeds een verantwoordelijke worden aangesteld. Deze verantwoordelijke ontvangt op zijn naam een bevestiging van de gemaakte reservatie.

In gereedheid brengen van de zalen

Het in gereedheid brengen van de zalen gebeurt in principe binnen de overeengekomen reservatieperiodes. Afwijkingen hierop kunnen enkel toegestaan worden na overleg met de verantwoordelijke van de UHasselt.
Opbouw- en opruimwerkzaamheden mogen in geen enkel geval de normale activiteiten onderwijs en onderzoek van de UHasselt verstoren.

Aanbrengen van opschriften

Het aanbrengen van opschriften, teksten, versieringen, signalisatie, enz. kan slechts gebeuren in overleg met de verantwoordelijke van de UHasselt.

Annulatie of verbreking

UHasselt heeft ten allen tijden éénzijdig het recht een activiteit te annuleren of te onderbreken indien de werkelijke aard en inhoud van de activiteit in ernstige mate afwijkt van de originele aanvraag.
UHasselt kan eveneens activiteiten annuleren of onderbreken die concurrentieel zijn met de opdracht die UHasselt als onderwijsinstelling vervuld en/of hieraan ernstige schade kunnen toebrengen of die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden.