Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Projecten

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TUTORING@HOME

 


Tutoring

Penvoerende instelling: CVO Limlo

Looptijd: 2012-2015

Leden van de projectgroep:

  • Marije Bijnens - CVO Limlo
  • Marie-Josée Evens - CVO Limlo 
  • Nathalie Brabants - PXL
  • Ruth Joosten - PXL

Tutoring binnen Limburgse lerarenopleidingen met aandacht voor het opleiden van de tutor in het omgaan met ouders en het stimuleren van ouderbetrokkenheid

Tutoring en meer specifiek "tutoring@home" kan gezien worden als een middel om gelijke onderwijskansen van leerlingen in het secundair onderwijs te verhogen. Gezien een belangrijke, ondersteunende rol hebben m.b.t. de schoolloopbaan van de jongere is het van belang dat de ouders expliciet bij tutoring betrokken worden. Door studenten van lerarenopleidingen de mogelijkheid van actieve praktijkervaring met tutoring te bieden, kunnen zij competenties verwerven in het omgaan met leerlingen èn ouders uit maatschappelijk kwetsbare contexten. Deze veronderstellingen stonden voorop in de proeftuin “Leren Thuis Leren”, in het kader waarvan tutoring structureel werd ingebouwd in het curriculum van de Limburgse geïntegreerde lerenopleidingen secundair onderwijs.

Aansluitend bij “Leren Thuis leren” wil het Regionaal platform met deze actie twee (nieuwe) wegen inslaan. Enerzijds wordt beoogd: het implementeren van tutoring als nieuw gegeven in de Limburgse specifieke lerarenopleidingen. Anderzijds is het de bedoeling om tegemoet te komen aan de (in “Leren Thuis Leren” gerapporteerde) nood om studenten die deelnemen aan tutoring-projecten op te leiden in het omgaan met ouders vanuit de idee van empowerment, dit zowel in geïntegreerde als in specifieke lerarenopleidingen.

Als vervolg op het project tutoring@home is de focus verlegd naar het talige aspect binnen leren thuis leren. Met de ervaring van taal als struikblok voor zowel leraren in opleiding als tutees werkt de projectgroep een inspiratieboek met tools uit voor hen. Een degelijke begeleiding en ondersteuning van onze tutors in de eigen talige competenties is daarbij het uitgangspunt. Het uiteindelijke resultaat wordt een inspiratiegids om taalgericht en taalontwikkelend aan de slag te gaan in de één-op-één begeleiding van de tutee en eventueel zijn gezin. De gids bevat naast een algemeen kader vooral concrete tools en handvaten om direct aan de slag te gaan.

Verwachte producten

  • Tutoring is zichtbaar als praktijkcomponent aanwezig in het curriculum van de deelnemende specifieke lerarenopleidingen
  • Methodieken/good practices voor het omgaan met ouders (zodat studenten hun rol als partner van ouders beter kunnen vervullen en ouders kunnen betrekken in hun rol van begeleider van hun kind).
  •  In de vorm van een draaiboek wordt zowel inhoudelijk (curriculum, leerdomeinen) als vormelijk (methodiek) de wijze weergegeven waarop specifieke en geïntegreerde lerarenopleidingen reguliere leraars via tutoring kunnen voorbereiden op het adequaat omgaan met leerlingen èn ouders. Het draaiboek voor directies en leraren secundair onderwijs kan je hier terugvinden.
  • Een inspiratieboek voor tutors en tutees met tools om talige ondersteuning te bieden tijdens leren thuis leren sessies.