Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Erkenningscommissie zet licht op groen voor master in de rechten aan de UHasselt    29 mei 2010

29 mei 2010

CONTACTPERSOON

Mevrouw Ingrid VRANCKEN

32-11-269024

ingrid.vrancken@uhasselt.be


Een letterlijk citaat uit het zogenaamde ‘Oordeel over macrodoelmatigheid’: “De aanvraag voor een master in de rechten is het logische vervolg op de bacheloropleiding die in 2008 van start is gegaan. In de bachelor rechten is een goed aantal studenten ingestroomd. Er zijn nu twee masterspecialisaties ontwikkeld die maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie hebben. Daarbij acht de Erkenningscommissie de samenwerking met de K.U.Leuven en de Universiteit Maastricht essentieel voor de uitbouw van deze opleiding.”

De volgende stap is de aanvraag ‘Toets nieuwe opleidingen’ bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO is verantwoordelijk voor het toetsen van een nieuwe opleiding op haar inhoudelijke kwaliteit.

Momenteel studeren 480 studenten rechten in de eerste twee bachelorjaren. Op kruissnelheid, als de opleiding alle vijf studiejaren organiseert, zal de faculteit Rechten zo’n 1.000 studenten tellen. In januari 2011 verhuist de bacheloropleiding in de rechten alvast naar de campus Hasselt, gelegen op de site van de oude gevangenis aan de Hasseltse Groene Boulevard.

De masteropleiding in de rechten zal twee afstudeerrichtingen aanbieden: ‘overheid en recht’ en ‘rechtsbedeling’.

Decaan Gunter Maes over deze specialisaties: “De afstudeerrichting ‘overheid en recht’ sluit nauw aan bij een van de segmenten op de arbeidsmarkt waar de schaarste blijft en opnieuw ontstaat: de overheid en de social profit-sector. De overheid vraagt steeds meer hooggekwalificeerde, inhoudsdeskundige medewerkers om haar toenemende taken en verantwoordelijkheden te behartigen en de vergrijzing van het overheidspersoneel te ondervangen. Deze afstudeerrichting staat open voor studenten die belang stellen in het publiek recht en die een loopbaan als bestuursjurist op lokaal, nationaal of Europees niveau ambiëren. Een aantal afgestudeerden zal zijn weg vinden naar advocatenkantoren die zich toeleggen op het publiek recht. Dit neemt niet weg dat de afgestudeerden voldoende algemeen gevormd zijn om ook in andere juridische beroepen aan de slag te gaan.”

De meest prominente beroepen waarop de afstudeerrichting ‘rechtsbedeling’ voorbereidt, zijn die van advocaat en magistraat. Gunter Maes: “Van de afgestudeerden uit deze richting verwachten we dat zij vlot werk vinden in de algemene advocatenkantoren. Vooral in de afgelopen jaren is de balie gegroeid, onder andere als gevolg van de toenemende vraag naar juridische dienstverlening en advisering en de verzakelijking van het ondernemen. Daarbij kenmerkt de advocatuur zich zowel qua vorm als qua inhoud door een hoge mate van differentiatie. De afstudeerrichting ‘rechtsbedeling’ sluit aan bij deze ontwikkeling door een brede, algemene vorming aan te bieden die de studenten de verschillende kanten van het recht laat zien, hen inzicht biedt in de structuren van het recht en de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en een basis legt voor verdere, zelfstandige ontwikkeling.”

Naast een grondige kennis van het interne recht langs de lijnen van beide afstudeerrichtingen, ligt de toegevoegde waarde van onze rechtenopleiding in de kennis van het internationale en Europese recht, in de rechtsvergelijking en in een kennis van verschillende talen. Bovendien focust de opleiding op het recht als instrument van conflictvermijding, -hantering en -oplossing. In de beide afstudeerrichtingen komen resultaatsgerichte en faciliterende strategieën bij het oplossen van juridische problemen aan bod.