Logo UHasselt

menu

Olyfran-35


JUNIOR & MAX (2e en 3e graad)

Reglement en schema

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

REGLEMENT EN SCHEMA

Olyfran-Interculturalis wijst elke Plaatselijke Coördinator (PC) en leerling-deelnemer erop dat het reglement bindend is.

Gelieve dus alle onderstaande bepalingen (volledig reglement) grondig door te nemen en ze correct mee te delen aan uw collega’s Frans en leerlingen. Zo vermijdt u ontgoochelingen tijdens het wedstrijdverloop!

Een bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het onderscheid tussen Nederlandstalige en tweetalige leerlingen-deelnemers (4.1 – 4.4).

 

Inhoudstafel

  1. Voorafgaande bepaling
  2. Doel en Organisator
  3. Deelnemers: leeftijdsgroepen en wedstrijdcategorieën
  4. Deelnemers: twee taalgroepen
  5. Inschrijving
  6. Wedstrijdverloop
  7. Resultaten en prijzen
  8. Varia
  9. Schema

 


1  Voorafgaande bepaling

1.1       Door inschrijving verklaart elke deelnemende school, iedere plaatselijke coördinator (PC) en iedere deelnemer de bepalingen van dit reglement en de richtlijnen van de Organisatie te kennen en te respecteren.

Top

 

2  Doel en Organisator

2.1       De "Vlaamse Olympi@de van het Frans" of OLYFRAN©-Vlaanderen (OLVL) is een sensibiliseringsactie voor de Franse taal en de culturen van de landen van de Francofonie in de vorm van wedstrijden vooral m.b.t. het hedendaagse, vooral gesproken standaard Frans. OLYFRAN©-Vlaanderen wil scholen van alle onderwijstypes in Vlaanderen een middel ter hand stellen om hun leerlingen te motiveren om Frans te leren. Het doel is vanuit een bewustzijn van eigenwaarde andere talen en culturen, i.c. de Franse, te leren om zo de eigen horizon te verruimen en de eigen culturele en economische mogelijkheden te vergroten.

2.2       OLYFRAN©-Vlaanderen wordt gecoördineerd door Interculturalis vzw (ontstaan in de schoot van de Universiteit Hasselt – CTL). Werken mee: de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en de campus Kortrijk (Kulak), de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

Top

 

3  Deelnemers: leeftijdsgroepen en wedstrijdcategorieën

3.1       OLYFRAN©-Vlaanderen kent drie leeftijdsgroepen: OLYFRAN©-MAX, OLYFRAN©-JUNIOR en OLYFRAN©-CADET.

3.2       Olyfran©-MAX staat open voor alle leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van het secundair onderwijs in Vlaanderen, zonder onderscheid van onderwijsafdeling of onderwijstype. Ook leerlingen uit een zevende jaar BSO, resp. TSO mogen deelnemen indien zij de vorige twee schooljaren al regelmatige leerling in het BSO, resp. TSO waren.

Er zijn vier categorieën binnen Olyfran©-MAX, m.n. ASO (algemeen secundair onderwijs), HAN (de afdelingen van het technisch secundair onderwijs waarvan het programma “Franse Handels­correspondentie” of “Zakelijk Frans” voorziet als onderdeel van het vak Frans of als afzonderlijk vak, en met minstens 3 u Frans/week), TKSO (het kunstonderwijs en de overige afdelingen van het technisch secundair onderwijs) en BSO (beroepsonderwijs). MAX-BSO vormt sinds editie 31 (2017 – 2018) een volledig afzonderlijke categorie, met een eigen wedstrijdverloop (zie infra).

3.3       OLYFRAN©-JUNIOR richt zich uitsluitend tot leerlingen van de 2de graad van het Vlaams secundair onderwijs, in eerste instantie tot het ASO.

3.4.      OLYFRAN©-CADET richt zich uitsluitend tot leerlingen van de 1ste graad van het Vlaams secundair onderwijs, in eerste instantie tot de A-stroom.

Top

 

4  Deelnemers: twee taalgroepen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 taalgroepen: NEDERLANDSTALIGEN en TWEETALIGEN.

4.1       Als NEDERLANDSTALIG geldt hij/zij die als gewone omgangstaal het Nederlands hanteert en dus met geen van de gezinsleden, familieleden of inwonende huisgenoten het Frans als voertaal gebruikt.  De betrokkene heeft daarenboven nooit meer dan 1 jaar in een Franstalig stelsel schoolgelopen (na de kleuterschool).

4.2       De overige (dus tweetalige) leerlingen uit het Vlaams secundair onderwijs nemen deel in de taalgroep TWEETALIGEN. Ze krijgen een afzonderlijk klassement, maar worden meegerekend in het schoolgemiddelde. De Tweetaligen verdelen een in verhouding tot de groep Nederlandstaligen gelijkwaardige prijzenpot. De tweetalige deelnemers van de MAX- en JUNIOR-leeftijdsgroep hebben echter geen Finaleronde (zie infra, Wedstrijdverloop).

4.3       De taalgroep waartoe een leerling behoort wordt bij inschrijving ingevuld door de PC (= Plaatselijke Coördinator van OLYFRAN©-Vlaanderen) van de deelnemende school en door de deelnemer zelf en op erewoord geattesteerd. Een extra schriftelijke bevestiging wordt gevraagd aan de geselecteerden voor de Finaleronde (mondelinge proef) van MAX-ASO, -HAN, -TKSO en JUNIOR.

4.4       De Organisatie dringt erop aan deze bepalingen zorgvuldig na te leven om rechtzetting bij de oproeping voor de Finaleronde te vermijden.  Wie na de Startronde tweetalig blijkt, komt niet meer in aanmerking voor een prijs als Tweetalige.

Top

 

5  Inschrijving

5.1       OLYFRAN©-Vlaanderen wordt georganiseerd volgens de richtlijnen vervat in onder meer de kalender, dit reglement en de leerstofomschrijving voor elke wedstrijdcategorie.

5.2       Inschrijving kan enkel op de wijze door de organisatoren meegedeeld, d.i. door een leraar die voor zijn school of scholengemeenschap optreedt als PC (= Plaatselijk Coördinator van “OLYFRAN©”). Enkel de PC is contactpersoon tussen de Organisator en de school en omgekeerd. Een afzonderlijke PC per leeftijdsgroep deelnemers is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Er kan dus een PC zijn voor MAX, een tweede voor JUNIOR en een derde voor CADET.

5.3       Inschrijving gebeurt via de knop "Inschrijven" op de Olyfransite (via www.interculturalis.org) . De gegeven richtlijnen dienen strikt gevolgd te worden. Zo worden latere vergissingen vermeden. Een bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de  juiste schrijfwijze van de namen en voor de taalgroep waartoe een leerling-deelnemer behoort (zie 4). De diploma’s en certificaten worden automatisch gegenereerd op basis van de gegevens door de PC ingevuld in de inschrijfruimte. Het paswoord dat de PC toegang geeft tot de inschrijfruimte mag onder geen enkel beding worden doorgegeven aan leerlingen.

5.4       Een inschrijving omvat minimum vier leerlingen per wedstrijdcategorie. Er zijn 6 wedstrijdcategorieën: MAX-ASO, MAX-HAN, MAX-TKSO, MAX-BSO, JUNIOR, CADET.

5.5       Een inschrijving is pas definitief nadat de volledige namenlijst van de deelnemers op het Olyfran©-secretariaat is toegekomen op de aangegeven wijze (zie 5.3). Eens de inschrijving afgesloten, is het inschrijvingsgeld sowieso verschuldigd. Na afsluiting van de inschrijvingen (verschillende data voor JUNIOR en MAX - CADET) worden de facturen automatisch gegenereerd en beschikbaar gesteld via de inschrijfruimte. De factuur betreft de bijdrage in de organisatie- en administratiekosten die per ingeschrevene gevraagd wordt. De facturen dienen betaald te worden binnen 10 werkdagen na afsluiting van de inschrijvingen van de betreffende leeftijdsgroep (CADET of JUNIOR en MAX).

5.6       Wijzigingen van de inschrijvingen na de ultieme inschrijvingsdatum zijn onmogelijk! Voor de ultieme inschrijvingsdatum en andere aanvullende schikkingen: raadpleeg de kalender op de Olyfransite (via www.interculturalis.org).

5.7       Ingeschreven leerlingen kunnen om geen enkele reden vervangen worden eens de ultieme inschrijvingsdatum verstreken is. Indien zij afwezig zijn op een wedstrijdronde kunnen zij onder geen enkel beding door een andere, niet ingeschreven leerling vervangen worden. Bij de mondelinge Finaleronde wordt bovendien altijd een identiteitscontrole gedaan. 

5.8       Een Toplaureaat die in een vorige editie deelnam aan de Finaleronde, maar zonder geldige reden niet kwam opdagen noch zich liet vervangen op de Proclamatie (prijsuitreiking), wordt uitgesloten van deelname aan een latere editie van Olyfran©.

Top

 

6  Wedstrijdverloop

6.1       Per wedstrijdcategorie wordt een jury samengesteld bestaande uit leraars/docenten Frans aangevuld met vertegenwoordigers van bedrijven en van officiële Franse instanties.

6.2       OLYFRAN©-MAX-ASO, -HAN en -TKSO evenals OLYFRAN©-JUNIOR verlopen in twee ronden, m.n. een schriftelijke lokale Startronde en een mondelinge, online Finaleronde, maar deze laatste is enkel voor de Nederlandstaligen.

Voor OLYFRAN©-JUNIOR en OLYFRAN©-MAX-ASO, -HAN en -TKSO is er eerst een Startronde met 75 schriftelijke meerkeuzevragen (op papier) in de eigen school, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigen PC. Vragenbundels en antwoordformulieren worden terugbezorgd volgens de richtlijnen van het Olyfran©-secretariaat. Wedstrijdduur: een blok van anderhalf uur (90 minuten aaneengesloten) binnen de door de Organisator vastgelegde periode en binnen het toegelaten tijdvenster.

Alle antwoordformulieren van MAX-ASO, -HAN en -TKSO evenals JUNIOR worden per computer verbeterd.

6.3      Voor OLYFRAN©-MAX-BSO is er één enkele ronde via internet. Deze Enige ronde omvat 50 online schriftelijke meerkeuzevragen (A2 ERK) en vindt plaats in de eigen school, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigen PC. Wedstrijdduur: een blok van 1 uur (60 minuten) op de door de Organisator vastgelegde dag/dagen (naar keuze) en binnen het toegelaten tijdvenster.

6.4     Voor OLYFRAN©-CADET is er één enkele ronde via internet. Deze Enige ronde omvat 50 online schriftelijke meerkeuzevragen (40 vragen A1 en 10 vragen A2) en vindt plaats in de eigen school, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigen PC. Wedstrijdduur: een blok van 1 uur (60 minuten) op de door de Organisator vastgelegde dag/dagen (naar keuze) en binnen het toegelaten tijdvenster.

6.5       Het eindklassement voor de taalgroep Tweetaligen van MAX-ASO, -HAN, -TKSO en van JUNIOR wordt definitief bepaald op basis van de schriftelijke proeven. Voor hen is er geen mondelinge Finaleronde.

6.6       Voor de beste Nederlandstaligen van MAX-ASO, -HAN, -TKSO en van JUNIOR volgt nog een Finaleronde onder de vorm van een mondelinge online proef (videocall), volgens de richtlijnen vooraf meegedeeld aan de PC en aan de Toplaureaten. Zie kalender op de Olyfransite (via www.interculturalis.org).

6.7       Ism de Organisator zijn de OLYFRAN©-Vlaanderen-jury’s verantwoordelijk voor de verbetering van de proeven. Individuele resultaten zijn strikt vertrouwelijk; ze worden dus onder geen enkel beding publiek meegedeeld. Wel krijgt elke deelnemende school via de inschrijfruimte op de Olyfransite (via www.interculturalis.org) toegang tot onder meer de scores van elk van haar eigen leerlingen, het eigen gemiddelde, en ook het algemeen gemiddelde per leerjaar (van de categorie/ën en leeftijdsgroep/en waaraan de school zelf deelnam).

6.8       Ism de Organisator beslissen de jury’s  van MAX-ASO, -HAN en -TKSO evenals van JUNIOR autonoom hoeveel en welke kandidaten in aanmerking komen voor de mondelinge  Finaleronde. Hun aantal wordt bepaald proportioneel tot het totaal aantal deelnemers per wedstrijdcategorie en per provincie.  De Organisator bepaalt ism de jury’s de vorm en de inhoud van de Finaleronde en zij alleen zijn verantwoordelijk voor de evaluatie.

6.9       De Finaleronde van MAX-ASO, -HAN en -TKSO evenals van JUNIOR wordt online (videocall) georganiseerd. Ze staat eveneens volledig onder de verantwoordelijkheid van de respectieve jury's en bestaat uit een interview in het Nederlands en een tweede in het Frans. Deze online Finaleronde wordt opgenomen. Mogelijk worden fragmenten getoond tijdens de Proclamatie. De Toplaureaten dienen minstens 48u vóór de Finaleronde een recente foto (type pasfoto) op witte achtergrond te mailen naar het Olyfran-secretariaat. Deze foto kan eveneens getoond worden tijdens de Proclamatie. 

6.10     De leerlingen van de taalgroep Nederlandstaligen die uitgenodigd worden op en effectief deelnemen aan de Finaleronde evenals de Tweetaligen die uitgenodigd worden op de Proclamatie vormen de groep van Toplaureaten.

Top

 

7  Resultaten, diploma’s en prijzen

7.1       De PC is verantwoordelijk voor het meedelen van de resultaten binnen zijn school. De resultaten zijn toegankelijk via de inschrijfruimte op de Olyfransite (via www.interculturalis.org).

7.2       Voor MAX-ASO, -HAN en -TKSO evenals voor JUNIOR worden de definitieve resultaten bepaald door de combinatie van de resultaten van de beide ronden.

7.3       Alle Toplaureaten (= effectieve deelnemers aan de Finaleronde en Tweetaligen die uitgenodigd worden op de Proclamatie) ontvangen het diploma van Toplaureaat.

7.4       Voor MAX-ASO, -HAN en -TKSO evenals voor JUNIOR ontvangen de 5 % beste deelnemers het diploma van Laureaat en de daaropvolgende 5 % het certificaat van Laureaat, behalve indien zij reeds tot de groep van Toplaureaten behoren.  

7.5       Voor MAX-BSO en voor CADET wordt er geen eindklassement opgemaakt.
De 5 % beste deelnemers ontvangen het diploma van Laureaat en de daaropvolgende 5 % het certificaat van Laureaat.

7.6       Ereprijzen kunnen uitgereikt worden namens onder meer ministers, ambassadeurs, culturele attachés en bestendig afgevaardigden van de provincies.

7.7       Aanmoedigingsprijzen of "prix du mérite" kunnen toegekend worden aan bijzonder verdienstelijke Toplaureaten, door de jury's geselecteerd.

7.8       Alle Toplaureaten ontvangen een individuele prijs. Andere deelnemers kunnen eventueel prijzen ontvangen in functie van de beschikbare middelen.

7.9       Zodra de resultaten van de schriftelijke Startronde van MAX-ASO, -HAN en -TKSO evenals van JUNIOR gekend zijn, ontvangen de Toplaureaten via hun PC een uitnodiging voor de mondelinge Finaleronde.  Zij sturen de gevraagde documenten leesbaar ingevuld terug naar het Olyfran©-secretariaat vóór de datum vermeld in de uitnodiging.  Indien ze niet kunnen deelnemen aan de Finaleronde, verwittigen ze onmiddellijk via mail het Olyfran©-secretariaat.  In dat geval wordt de volgende beste van de Startronde uitgenodigd voor de Finaleronde.

7.10     Men kan meermaals deelnemen aan OLYFRAN©-Vlaanderen en een prijs winnen. Men kan echter slechts éénmaal Toplaureaat zijn binnen dezelfde leeftijdsgroep (d.i. MAX of JUNIOR) en een grote prijs winnen. Voor OLYFRAN©-MAX-ASO, -HAN, -TKSO  gaat het bijvoorbeeld om een taalvakantie of Interrailticket en voor OLYFRAN©-JUNIOR bijvoorbeeld om een taalvakantie of één trimester filmtickets.

7.11     Voor MAX-BSO en CADET wordt geen eindklassement opgesteld. Wel worden via de inschrijfruimte op de Olyfransite (via www.interculturalis.org) de individuele resultaten aan de school bekend gemaakt. Voor MAX-BSO en CADET worden echter wel prijzen door loting aan scholen toegekend. De school kan desgevallend zelf bepalen welke deelnemer(s) deze prijzen ontvangt/ontvangen.

7.12     Wie in het verleden reeds Toplaureaat was binnen dezelfde leeftijdsgroep (d.i. CADET of JUNIOR of MAX) en op basis van de schriftelijke Startronde opnieuw geklasseerd zou worden om deel te nemen aan de Finaleronde (JUNIOR of MAX), wordt beschouwd als BIS-Toplaureaat en krijgt een vervangende prijs naast, uiteraard, zijn diploma van Toplaureaat. Een BIS-Toplaureaat wordt niet meer uitgenodigd voor deelname aan de Finaleronde noch voor de Proclamatie.

7.13     Een Toplaureaat verneemt op de Proclamatie of hij een grote prijs wint. Om geldig te kunnen deelnemen aan de Finaleronde moet elke Toplaureaat echter vooraf reeds aanduiden (deelnameformulier) of hij, desgevallend, deze grote prijs aanvaardt. Indien hij dergelijke prijs niet wenst, draagt hij zijn prijs over aan zijn PC die mag beslissen welke andere deelnemer van dezelfde school de prijs in ontvangst mag nemen, mits respecteren van de voorwaarden (tijdige storting van de borg en inlevering van een verslag).

7.14     Toplaureaten en (CADET) scholen die een grote prijs winnen (bijvoorbeeld taalvakantie), worden verzocht na de Proclamatie onmiddellijk een borg te storten op rekening van Interculturalis-vzw.  Deze borg wordt teruggestort na ontvangst en goedkeuring van een verslag van minimum 2 bladzijden (in het Frans of in het Nederlands naargelang de richtlijnen) en enkele kwalitatief goede foto’s waarvan de gebruiksrechten afgestaan worden aan de Organisator.

7.15     Wie zijn borg niet gestort heeft binnen tien dagen na de Proclamatie (= prijsuitreiking), wordt geacht af te zien van zijn prijs. Hij krijgt geen vervangprijs. In dat geval geldt dezelfde vervangingsregeling als hierboven.

7.16     Wie in aanmerking komt voor een (individuele, groeps- of school-) prijs en uitgenodigd wordt om deze te komen afhalen op de Proclamatie, maar hierop niet aanwezig kan zijn, verwittigt het Olyfran©-secretariaat hiervan per kerende e-post. Dit moet in elk geval gebeuren uiterlijk 48u vóór de Proclamatie. Ook dient een geldige reden vermeld te worden. Indien dit niet gebeurt, verliest de afwezige partij al zijn prijzen. De afwezige dient zich op de Proclamatie te laten vervangen en het Olyfran©-secretariaat minstens 48u vooraf de naam van zijn vervanger mee te delen. Prijzen worden nooit opgestuurd!

7.17     Alle deelnemende scholen komen in aanmerking voor een reeks waardevolle schoolprijzen, vooral bestaande uit didactisch materiaal. De winnaars worden via loting aangeduid.

7.18 Foto’s genomen tijdens de Proclamatie worden nadien op de Olyfransite gepubliceerd (www.interculturalis.org) evenals op sociale media, ter promotie van de Vlaamse Olympiade van het Frans. Aanwezigheid op de Proclamatie bevestigt het akkoord van de aanwezigen. 

Top

 

8  Varia

8.1       Bij onregelmatigheden, van welke aard ook, volgt zonder verhaal onmiddellijke uitsluiting. Het betreft hier bijvoorbeeld inschrijving van tweetalige leerlingen als Nederlandstalige, inschrijving in een andere categorie dan die waartoe de deelnemer behoort, poging tot spieken gedurende de schriftelijke Startronde of Enige ronde, verwisselen van de vragenreeks, deelnemen i.p.v. een ingeschreven maar afwezige deelnemer.

8.2       Indien Olyfran-Interculturalis genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Olyfran-Interculturalis hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

8.3       Behoudens bewezen materiële fouten zijn de resultaten van een wedstrijd bindend en onherroepelijk.  De resultaten kunnen niet worden aangevochten.  Over de resultaten en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch).  Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als bepaling van het reglement.  Alle beslissingen vanwege Olyfran-Interculturalis zijn zonder verhaal.

8.4       Door hun deelname aan de wedstrijd verbindt elke school, elke PC en elke leerling zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidige reglement. Indien het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR* verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR.  Bijgevolg kan Olyfran-Interculturalis hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

8.5 Door zijn registratie als PC (inschrijfruimte) aanvaardt hij via elektronische weg informatie te ontvangen betreffende Olyfran en andere activiteiten ivm taalonderwijs, eveneens georganiseerd door Interculturalis. Persoonsgegevens die de PC invult in de inschrijfruimte worden door de Organisator bijgehouden voor een termijn van maximum 5 jaar tenzij de PC schriftelijk verzoekt deze te verwijderen. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor deelname aan Olyfran. De school van de PC staat borg voor het respecteren van de privacy wetgeving (GDPR) wanneer zij haar leerlingen laat deelnemen aan Olyfran.

8.6       Over overige punten, niet opgenomen in voorliggend Reglement, beslist de Organisator autonoom.

Top

 

9  Schema

Voor een schema ivm de Vlaamse Olympi@de van het Frans kan je hier terecht.

Top

 

 Diepenbeek, 19 augustus 2021

* IVR: interactive voice respons