Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Onderzoek UHasselt

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Projecten van Centrum Overheid en Recht


Recente projecten


Projectovereenkomsten onderzoek

Vrijheid van meningsuiting in gevaar in het digitale tijdperk? Een kritische juridische analyse van de regulering van online hate speech in Europa  (R-12202)
Beyond the binary: naar een genderneutraal Belgisch afstammingsrecht? Een normatief en rechtsvergelijkend onderzoek naar de wenselijkheid van een genderneutraal Belgisch Burgerlijk Wetboek  (R-11913)
Preventieve rechtsbescherming bij de toekenning van subsidies: naar een beter gecoördineerd rechtskader onder invloed van het recht van de Europese Unie?  (R-11989)
InnoFiNS. Implementatie van innovatieve financiering voor nature-based solutions in Vlaamse steden  (R-12053)
Francqui leerstoel prof. dr. Paul Lemmens: Mensenrechten in Europa: uitdagingen  (R-12316)
De handelings- en proces(on)bekwaamheid van minderjarigen: Verenigbaarheid met het Kinderrechtenverdrag  (R-12248)
Deelname aan onderzoeksprogramma UEFA 2021  (R-12100)
Grensoverschrijdende interlokale samenwerking: Heeft het bestuursrecht nog een toekomst? (werktitel)  (R-11569)
Naar een brede sociale woonorganisatie in de Provincie Antwerpen  (R-11812)
H2020 MSCA ITN SAPIENS herindiening  (R-11109)
Interreg EMR project: Crossquality  (R-11933)
Redactie van hoofdstuk 6 "Alternatieve geschillenregelingen" van het themaboek Justitie - Armoede  (R-11634)
BOF TT-Label Stijn Smet  (R-12367)
Het beginsel van onbeperkte vrije mededinging bij overheidsopdrachten  (R-11236)
Leidt de Europese Unie aan een omgevingsrechtelijk democratisch tekort? Toegang tot informatie en publieke participatie in omgevingsrechtelijke besluitvorming in een vergelijkend perspectief.  (R-11363)
Vijf jaar na de migratiecrisis: hoe succesvol waren de Europese en nationale kaders in de integratie van migranten op de arbeidsmarkt en hun toegang tot onderwijs? Een vergelijkend onderzoek naar de Europese en nationale ...  (R-11364)
Toekomstbestendige mensenrechten door een meerzijdige interpretatie van rekenschapsplichtigheid  (R-11422)
Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing 2021-2025  (R-11642)
Heffingsplichtige of klant? Een inductief onderzoek over 'fiscale outsourcing' aan private dienstverleners vertrekkende vanuit de Belgische kilometerheffing  (R-11757)
H2020 RIA Phy2Climate  (R-11810)
CESCO XL  (R-11872)
Schoolgebouwen in beweging  (R-12207)
CABRIO, Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In Overheidsopdrachten  (R-11871)
CESGO!  (R-11870)
Green Roofs Up! Samen voor meer kwaliteitsvolle groene daken  (R-11097)
Boven de werkgelegenheid: Een nieuwe invulling van het verzoeningsbeleid vanuit het perspectief van de rechten van het kind in de rechtsorde van de EU.  (R-11768)
De impact van wetswijzigingen op rapportering en governance  (R-11524)
Bestuurlijke handhaving door lokale besturen in Vlaanderen: van doos van Pandora naar heilige graal in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit?  (R-11528)
Botsingen van internationale mensenrechten en grondwettelijk recht? Holebirechten als gevalstudie  (R-11549)
Project over de afdwinging van non-discriminatierecht: creatie van een juridisch kader voor bewijs en remedies.  (R-10661)
RETHINKIN_ Familie en familierecht herdenken in de Lage Landen  (R-10811)
Naar een verhoogde mate van rechtsbescherming voor de belastingplichtige in het geregionaliseerde België? Een onderzoek naar de juridische grenzen aan de interpretatie en toepassing van de erf- en schenkbelastingen en het burgerlijk recht door...  (R-10074)
Positieve actie met het oog op het verhogen van het aantal personen uit etnische minderheden in de Belgische private sector, in het bijzonder in topfuncties.  (R-9970)
Juridische analyse van Belgische wetgeving met het oog op het faciliteren van de transitie naar een circulaire economie in de bouwsector  (R-11563)
Juridische opportuniteiten en uitdagingen bij de productie en het gebruik van biochar. Een juridische beoordeling van EU- en Belgisch-Vlaams recht en beleid en formulering van aanbevelingen.  (R-11731)
Een vergelijkende evaluatie van het Zuid-Afrikaanse fiscale regime voor investeringen door middel van trusts  (R-9881)
Onderzoek naar de problemen rond de verontreiniging door zeeafval vanuit het perspectief van internationaal recht  (R-9536)
Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt  (R-9613)
De impact van het overheidsopdrachtenrecht op horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen in bouwprojecten. Effectieve en onverstoorde mededinging verzoenen met de vrije markt.  (R-9078)
Interreg EMR project: IKIC  (R-9321)
De toegang van vrouwen tot de sociale zekerheid in Mozambique: Herdenking van het juridisch kader van het socialezekerheidsstelsel vanuit gender perspectief.  (R-9001)
Overheidsopdrachten voor defensie en veiligheid in de context van een versterkte geïntegreerde samenwerking binnen de EU en de NAVO.  (R-8131)
Postdoc BOF - Impulsplan Rechten  (R-7479)


Projectovereenkomsten onderwijs

'Street Law' in een OGO/PGO-context  (R-11925)
Overeenkomst voor de implementatie van het IUS Phase Out programma gedurende 2021-2022  (R-11487)
IUS fase 1 programma voor Institutionale Universitaire samenwerking tussen UHasselt en Université Moulay Ismaïl (UMI)  (R-8075)
Overeenkomst voor de implementatie van het IUC fase 3 programma met UNIKIS Congo  (R-8114)
Versterking van het wetenschappelijk aanbod aan de Universiteit Sidi Mohamed Ben Abdellah inzake de energietransitie en de promotie van gedeelde hernieuwbare energie in de regio Fès-Meknès  (R-8184)

Archief (*)


Projectovereenkomsten onderzoek

2021
2020
2019
2018
2017


Projectovereenkomsten onderwijs

2019
2017


(*) Van de laatste 5 jaar