Logo UHasselt

menu

Wetenschapspark Diepenbeek


Over ons

Wetenschapspark Diepenbeek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NV WETENSCHAPSPARK LIMBURG

Samenstelling dd 18 september 2017 

Voorzitter

    Erik Gerits (POM Limburg)

Leden RvB

Marc Vandeput (POM Limburg)

nn (POM Limburg)

Annita Laporte (POM Limburg)

Lambert Stals (Al-Fin)

Henri Martens (Universiteit Hasselt)

Luc De Schepper (Universiteit Hasselt)

Ria Bollen (UCLL)

Robert Swinnen (Belfius Bank)

Ben Lambrechts (Hogeschool PXL)